Jaunumi:

Atpakaļ
Sabiedrisko attiecību daļa, 02.01.2017 00:00

Ziemas uzņemšana doktora studiju programmās

2017. gada janvārī Liepājas Universitātē notiks dokumentu pieņemšana studijām divās Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes doktora studiju programmās:

 • Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība (programmas kods 51222, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programma);

 • Jauno mediju māksla: inovāciju tehnoloģijās un jauno mediju pētniecībā balstīta starpdisciplināra māksla – skaņu un audiovizuālā māksla, datu vizualizācijas, sociālie mediji un digitālo tīklu kultūra, interaktīvā māksla, mākslas un zinātnes sadarbība, inovācija un radošās industrijas (programmas kods 51213).

  

Dokumentu pieņemšana:

no 2017. gada 16. līdz 20. janvārim Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14) 214. kabinetā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.

 

Iesniedzamie dokumenti (sk. ŠEIT):

 • iesniegums doktorantūras studijām (pievienotā veidlapa);
 • pases kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments kopā ar sekmju izrakstu (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • viena fotokartīte (3x4 cm);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājumu (25,00 EUR) apliecinošs dokuments.

 

Iestājpārbaudījumiem jāiesniedz: 

 • valodniecības doktorantūrā – referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) vai tam līdzvērtīga publikācija (publikāciju kopa) par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē (papildus informācija – programmas direktore asoc.prof Ieva Ozola, ieva.ozola@liepu.lv);
 • jauno mediju mākslas doktorantūrā – pētījuma pieteikums promocijas darbam jauno mediju mākslā – sk. Mākslas pētījumu laboratorijas vietni (sk. ŠEIT), (papildus informācija – programmas direktore asoc.prof. Rasa Šmite, rasa@rixc.lv).

 

Papildus informācija par dokumentu iesniegšanu:

tālrunis 22026079; 26190339

referente Guna Pūce – guna.puce@liepu.lv;

zinātnes prorektore Ieva Ozola – ieva.ozola@liepu.lv.