Pilna laika studijas

Logopēdija

*Studiju programma ir licencēta

(Budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4gadi un 5 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs logopēdijā

Kvalifikācija

Skolotājs logopēds

Studiju programma Logopēdija ir vienīgā bakalaura programma Latvijā, kas ļauj iegūt profesionālo bakalaura grādu logopēdijā. Studiju programmas īstenošanā tiek ievērotas Eiropas logopēdu asociācijas un Latvijas logopēdu asociācijas definētās vadlīnijas logopēdijas speciālistu izglītībā, nodrošinot izglītības kvalitāti, mūsdienīgumu un atbilstību logopēda profesijas būtībai – sniegt kvalificētu palīdzību jebkura vecuma personai ar runas, valodas un komunikācijas traucējumiem. Studiju process ir  balstīts uz teorijas un prakses vienotību. Studentiem ir iespējas iesaistīties zinātniskajā pētniecībā un apgūt jaunākās tehnoloģijas Runas un balss izpētes laboratorijā.

Budžeta un maksas studiju vietas

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

CE latviešu valodā;

CE matemātikā;

CE svešvalodā vai STIP svešvalodā.

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

GA latviešu valoda/ latviešu literatūrā vai CE latviešu valodā;

GA matemātikā vai CE matemātikā;

GA svešvalodā vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā.

Iestājpārbaudījumi (visām personām – neatkarīgi no vidējās izglītības iegūšanas laika un vietas):

  • rakstiskais darbs (tematiska eseja);

  • pārrunas (tematiskajā esejā pausto atziņu mutisks izklāsts un pamatojums).

Ja vidējās izglītības dokumentā vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm, tad ir jākārto papildus pārbaudījums (mutiskas pārrunas).

Priekšrocības:

  • vērtējums CE bioloģijā;

  • rekomendācijas un/vai apliecinājumi par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā, veselības vai sociālās aprūpes darbā un jauniešu brīvprātīgajā darbā;

  • dalība Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības konferencēs;

  • dalība Latvijas valsts un reģiona bioloģijas, svešvalodu, latviešu valodas un literatūras olimpiādēs.

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves:

  • strādāt vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, privātpraksē, nodrošinot logopēdisko palīdzību jebkura vecuma klientiem;

  • turpināt studijas maģistra studiju programmās Latvijas augstskolās vai ārzemēs.

Studiju programmas direktore – Mg. sc. educ. Gundega Tomele, lektore

Kontakti + 371 26181317; + 37126167420; 63407748
gundega.tomele@liepu.lv