Sniegtie pakalpojumi

Viena kredītpunkta izcenojums studiju kursu apguvei

Spēkā ar 2023. gada 1. augustu

2.1. Pilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, pilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR

 

Humanitārās zinātnes

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (4 gadi)

1 780

45

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

1 780

45

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

1 780

45

Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi)

2000

50

Valodu un literatūras studijas (dokt.) (3 gadi)

Izskatīšanā

 

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi)

1 860

47

Logopēdija (4 gadi)

1 860

47

Sākumizglītības skolotājs (4 gadi)

1 860

47

Skolotājs (4 gadi)

1 860

47

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads 3 mēneši)

2 090

52

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (2 gadi)

2 090

52

Izglītības zinātnes (dokt.) (3 gadi)

izskatīšanā

 

Datorzinātnes

Informācijas tehnoloģija (4 gadi)

2 270

57

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (1 gadi un 6 mēneši)

2 550

64

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (2 gadi)

2 550

64

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (3 gadi)

2 550

64

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (dokt.) (4 gadi)

4 430

111

Inženierzinātnes

Viedās tehnoloģijas un mehatronika (4 gadi)

2 220

56

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi)

 1 860

47

Vides aizsardzība

Vides inovāciju tehnoloģijas (4 gadi)

2 540

64

Ekotehnoloģijas (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

2 850

71

Audiovizuālā mediju māksla, dizains

Dizains (4 gadi)

2 150

54

Jauno mediju māksla (3 gadi)

2 150

54

Jauno mediji un audiovizuālā māksla (maģ.) (2 gadi)

4000

100

Jauno mediju māksla (dokt.) (3 gadi)

4 700

118

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi)

1 780

45

Biznesa un organizācijas vadība (4 gadi)

1 780

45

Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads)

2 000

50

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)

2 000

50

Veselības un sociālā aprūpe

Sociālais darbinieks (4 gadi)

2 030

51

Sociālā darba vadība (prof. maģ.) (1 gads un 5 mēneši; 2 gadi)

2 100

57

2.2. Pilna laika studijas ārvalstu personām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības sastāvā

 

 

Studiju programma

Studiju maksa gadā, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR

Datorzinātnes ( bakalaura)

2 600

65

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības bakalaura)

2 600

65

Viedās tehnoloģijas un mehatronika (4 gadi)

2 800

70

Vides inovāciju tehnoloģijas

2 900

73

Eiropas valodu un kultūras studijas (bakalaura)

2 300

58

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 900

73

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla ( maģistra)

4 700

118

Izglītības zinātnes (maģistra)

2 800

70

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas (doktorantūra) 3 gadi

5 900

148

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

(doktorantūra) 4 gadi

4 400

110

Kursi no pārējām studiju programmām no 2.1.p.                               

Aprēķina, par pamatu ņemot izcenojumu no 2.1.p. un piemērojot koeficientu 1,6 (noapaļojot pēdējo ciparu līdz pilniem desmit euro)

2.3. Nepilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, nepilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (nepilna laika studijas – vidēji 36 kredītpunkti), EUR

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi un 5 mēneši)

1 400

39

Sākumizglītības skolotājs (4 gadi un 5 mēneši)

1 400

39

Skolotājs (4 gadi un 5 mēneši)

1 400

39

Logopēdija (4 gadi un 5 mēneši)

1 400

39

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads un 8 mēneši)

1 570

44

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (2 gadi un 5 mēneši)

1 570

44

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi un 4 mēneši)

1 400

39

Biznesa un organizāciju vadība (4 gadi un 4 mēneši)

1 400

39

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi un 4 mēneši)

1 400

39

Veselības un sociālā aprūpe

Sociālais darbinieks (4 gadi un 5 mēneši)

1 500

42

Mākslas terapija (maģ.) (3 gadi)

1 800

50