Sniegtie pakalpojumi

Viena kredītpunkta izcenojums studiju kursu apguvei

Spēkā ar 2018. gada 1. jūliju 

2.1. Pilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, pilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena (pilna laika studijas - 40 kredītpunkti), EUR

Humanitārās zinātnes

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (4 gadi)

1 460

37

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

1 460

37

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

1 460

37

Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi)

1 640

41

Valodniecība (latviešu diahroniskā, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (dokt.) (3 gadi)

2 840

71

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Skolotājs: pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi)

1 520

38

Logopēdija (4 gadi)

1 520

38

Skolotājs (4 gadi) (izņemot: Mūzikas skolotājs)

1 520

38

Mūzikas skolotājs

1 810

45

Karjeras konsultants (prof. maģ.) (2 gadi)

1 720

43

Vispārējās izglītības skolotājs (prof.maģ.) (1 gads)

1 720

43

Vispārējās izglītības skolotājs (prof.maģ.) (1 gads 8 mēneši)

1 720

43

Vispārējās izglītības skolotājs (prof.maģ.) (2 gadi)

1 720

43

Pedagoģija (dokt.) (3 gadi)

2 970

74

Matemātika un statistika

Matemātika, fizika un datorzinātne (4 gadi)

1 860

47

Datorzinātnes

Informācijas tehnoloģija (4 gadi)

1 860

47

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (1 gadi un 6 mēneši)

2 090

52

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (2 gadi)

2 090

52

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (3 gadi)

2 090

52

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (dokt.) (4 gadi)

3 630

91

Inženierzinātnes

Mehatronika (4 gadi)

1 980

50

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma vadība un rekreācija (4 gadi)

 1 520

38

Vides aizsardzība

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija (4 gadi)

2 080

52

Ekotehnoloģijas (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

2 340

59

Audiovizuālā mediju māksla, dizains

Dizains (4 gadi)

1 760

44

Jauno mediju māksla (3 gadi)

1 760

44

Jauno mediju māksla (maģ.) (2 gadi)

3 000

75

Jauno mediju māksla (dokt.) (3 gadi)

3 440

86

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi)

1 460

37

Biznesa un organizāciju vadība (4 gadi)

1 460

37

Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

1 640

41

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi un 6 mēneši)

1 640

41

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

Sociālais darbinieks (4 gadi)

1 670

42

Sociālais darbs (prof. maģ.) (1 gads)

1 880

47

2.2. Pilna laika studijas ārvalstu personām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības sastāvā

Studiju programma

Studiju maksa gadā, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR

Datorzinātnes ( bakalaura)

2 200

55

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības bakalaura)

2 200

55

Eiropas valodu un kultūras studijas (bakalaura)

2 200

55

Vispārējās izglītības skolotājs( profesionālās augstākās izglītības maģistra, tālmācībā)

2 400

60

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

Ekotehnoloģijas ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

Jauno mediju māksla ( maģistra)

3 000

75

Kursi no pārējām studiju programmām no 2.1.p.                               

Aprēķina, par pamatu ņemot izcenojumu no 2.1.p. un piemērojot koeficientu 1,6 (noapaļojot pēdējo ciparu līdz pilniem desmit euro)

2.3. Nepilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, nepilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (nepilna laika studijas – vidēji 36 kredītpunkti), EUR

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi un 6 mēneši)

1 140

32

Skolotājs (4 gadi un 6 mēneši) ( izņemot Mūzikas skolotājs)

1 140

32

Mūzikas skolotājs

1 360

38

Karjeras konsultants (prof. maģ.) (2 gadi un 6 mēneši)

1 290

36

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 090

30

Biznesa un organizāciju vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 090

30

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)

1 230

34

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma vadība un rekreācija (4 gadi un 6 mēneši)

1 140

32

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

Sociālais darbinieks (4 gadi un 6 mēneši)

1 250

35

Mūzikas terapija (maģ.) (3 gadi)

1480

41

Mūzikas terapija (maģ.) (3 gadi)

1480

41

2.4. E-studiju programmas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, pilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (E studijas – vidēji 40 kredītpunkti), EUR

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Sākumskolas un mācību priekšmetu pamatskolā skolotājs (4 gadi) tālmācībā

2400

60

Vispārējās izglītības skolotājs( 1.gads,profesionālās augstākās izglītības maģistra, tālmācībā)

1 720

43