Sniegtie pakalpojumi

Viena kredītpunkta izcenojums studiju kursu apguvei

Spēkā ar 2021. gada 1. jūliju 

Pilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, pilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR

 

Humanitārās zinātnes

 

 

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (4 gadi)

1 520

38

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

1 520

38

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

1 520

38

Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi)

1 710

43

Valodniecība (latviešu diahroniskā, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (dokt.) (3 gadi)

2 960

74

 

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi)

1 590

40

Logopēdija (4 gadi)

1 590

40

Sākumizglītības skolotājs (4 gadi)

1 590

40

Skolotājs (4 gadi)

1 590

40

Karjeras konsultants (prof. maģ.) (2 gadi)

1 790

45

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads 3 mēneši)

1 790

45

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (2 gadi)

1 790

45

Izglītības zinātnes (dokt.) (3 gadi)

 

 

Datorzinātnes

Informācijas tehnoloģija (4 gadi)

1 940

49

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (1 gadi un 6 mēneši)

2 180

55

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (2 gadi)

2 180

55

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (3 gadi)

2 180

55

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (dokt.) (4 gadi)

3 780

95

Inženierzinātnes

Viedās tehnoloģijas un mehatronika (4 gadi)

2 070

52

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi)

1 590

40

Vides aizsardzība

Vides inovāciju tehnoloģijas (4 gadi)

2 170

54

Ekotehnoloģijas (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

2 440

61

Audiovizuālā mediju māksla, dizains

Dizains (4 gadi)

1 840

46

Jauno mediju māksla (3 gadi)

1 840

46

Jauno mediji un audiovizuālā māksla (maģ.) (2 gadi)

3 230

81

Jauno mediju māksla (dokt.) (3 gadi)

3 580

90

Uzņēmējdarbība un administrēšana

 

Kultūras vadība (4 gadi)

1 520

38

Biznesa un organizācijas vadība (4 gadi)

1 520

38

Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

1 710

43

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi un 6 mēneši)

1 710

43

Veselības un sociālā aprūpe

Sociālais darbinieks (4 gadi)

1 730

43

Sociālais darbs (prof. maģ.) (1 gads)

1 950

49

   

     
Pilna laika studijas ārvalstu personām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības sastāvā

Studiju programma Studiju maksa gadā, EUR Viena kredītpunkta cena, EUR (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR
Datorzinātnes ( bakalaura) 2 200 55
Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības bakalaura) 2 200 55

Viedās tehnoloģijas un mehatronika (4 gadi)

2 500

63

Vides inovāciju tehnoloģijas

2 800

70

 Eiropas valodu un kultūras studijas (bakalaura)

2 200

55

 

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

 

Ekotehnoloģijas ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

 

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla ( maģistra)

3 800

95

Izglītības zinātnes (maģistra)

2 800

70

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas (doktorantūra) 3 gadi

5 760

144

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (doktorantūra) 4 gadi

4 200

105

 

Kursi no pārējām studiju programmām no 2.1.p.

Aprēķina, par pamatu ņemot izcenojumu no 2.1.p. un piemērojot koeficientu 1,6 (noapaļojot pēdējo ciparu līdz pilniem desmit euro)

Nepilna laika studijas    

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, nepilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (nepilna laika studijas – vidēji 36 kredītpunkti), EUR

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi un 5 mēneši)

1 190

33

Sākumizglītības skolotājs (4 gadi un 5 mēneši)

1 190

33

Skolotājs (4 gadi un 5 mēneši)

1 190

33

 

Logopēdija (4 gadi un 5 mēneši)

1 190

33

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads un 8 mēneši)

1 340

37

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (2 gadi un 5 mēneši)

1 340

37

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 140

32

Biznesa un organizāciju vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 140

32

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)

1 280

36

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 190

33

Veselības un sociālā aprūpe

Sociālais darbinieks (4 gadi un 6 mēneši)

1 300

36

Mūzikas terapija (maģ.) (3 gadi)

1 540

43