Sniegtie pakalpojumi

Viena kredītpunkta izcenojums studiju kursu apguvei

Spēkā ar 2022. gada 1. augustu

2.1. Pilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, pilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR

 

Humanitārās zinātnes

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (4 gadi)

1 700

43

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)

1 700

43

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)

1 700

43

Rakstniecības studijas (maģ.) (2 gadi)

1 900

48

Valodniecība (latviešu diahroniskā, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) (dokt.) (3 gadi)

3 200

80

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi)

1 800

45

Logopēdija (4 gadi)

1 800

45

Sākumizglītības skolotājs (4 gadi)

1 800

45

Skolotājs (4 gadi)

1 800

45

Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība (4 gadi)

2 100

53

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads 3 mēneši)

2 000

50

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (2 gadi)

2 000

50

Izglītības zinātnes (dokt.) (3 gadi)

izskatīšanā

 

Datorzinātnes

Informācijas tehnoloģija (4 gadi)

2 100

53

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (1 gadi un 6 mēneši)

2 400

60

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (2 gadi)

2 400

60

Informācijas tehnoloģija (prof. maģ.) (3 gadi)

2 400

60

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (dokt.) (4 gadi)

4 100

103

Inženierzinātnes

Viedās tehnoloģijas un mehatronika (4 gadi)

2 220

56

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi)

 1 800

45

Vides aizsardzība

Vides inovāciju tehnoloģijas (4 gadi)

2 400

60

Ekotehnoloģijas (prof. maģ.) (1 gads un 6 mēneši)

2 700

68

Audiovizuālā mediju māksla, dizains

Dizains (4 gadi)

2 000

50

Jauno mediju māksla (3 gadi)

2 000

50

Jauno mediji un audiovizuālā māksla (maģ.) (2 gadi)

3 620

91

Jauno mediju māksla (dokt.) (3 gadi)

4 240

106

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi)

1 700

43

Biznesa un organizācijas vadība (4 gadi)

1 700

43

Vadības zinības (prof. maģ.) (1 gads)

1 900

48

Vadības zinības (prof. maģ.) (2 gadi)

1 900

48

Veselības un sociālā aprūpe

Sociālais darbinieks (4 gadi)

1 900

48

Sociālais darbs (prof. maģ.) (1 gads)

2 100

53

2.2. Pilna laika studijas ārvalstu personām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības sastāvā

 

 

Studiju programma

Studiju maksa gadā, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (pilna laika studijas – 40 kredītpunkti), EUR

Datorzinātnes ( bakalaura)

2 500

63

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības bakalaura)

2 500

63

Viedās tehnoloģijas un mehatronika (4 gadi)

2 700

68

Vides inovāciju tehnoloģijas

2 800

70

 Eiropas valodu un kultūras studijas (bakalaura)

2 200

55

Informācijas tehnoloģija ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

Ekotehnoloģijas ( profesionālās augstākās izglītības maģistra)

2 800

70

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla ( maģistra)

4 240

106

Izglītības zinātnes (maģistra)

2 700

68

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas (doktorantūra) 3 gadi

5 300

133

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (doktorantūra) 4 gadi

4 200

105

Kursi no pārējām studiju programmām no 2.1.p.                               

Aprēķina, par pamatu ņemot izcenojumu no 2.1.p. un piemērojot koeficientu 1,6 (noapaļojot pēdējo ciparu līdz pilniem desmit euro)

2.3. Nepilna laika studijas

Izglītības tematiskā joma

Studiju programma

Studiju maksa gadā, nepilna laika studijas, EUR

Viena kredītpunkta cena, EUR (nepilna laika studijas – vidēji 36 kredītpunkti), EUR

Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes

Pirmsskolas skolotājs (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) (2 gadi un 5 mēneši)

1 300

36

Sākumizglītības skolotājs (4 gadi un 5 mēneši)

1 300

36

Skolotājs (4 gadi un 5 mēneši)

1 300

36

Logopēdija (4 gadi un 5 mēneši)

1 300

36

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (1 gads un 8 mēneši)

1 500

42

Izglītības zinātnes (akad.maģ.) (2 gadi un 5 mēneši)

1 500

42

Uzņēmējdarbība un administrēšana

Kultūras vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 300

36

Biznesa un organizāciju vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 300

36

Individuālie pakalpojumi

Tūrisma un rekreācijas vadība (4 gadi un 6 mēneši)

1 300

36

Veselības un sociālā aprūpe

Sociālais darbinieks (4 gadi un 6 mēneši)

1 400

39

Mākslas terapija (maģ.) (3 gadi)

1 700

47