Centri

Logopēdijas centrs

Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes Logopēdijas centrs ir izveidots 2005. gadā ar mērķi nodrošināt studentu praktisko apmācību un sniegt konsultatīvo palīdzību personām ar runas un valodas traucējumiem. Kopš 2012. gada Logopēdijas centrs veic zinātniski pētniecisko darbību logopēdijas zinātnes jomā, nodrošina studiju programmas Logopēdija kvalitāti, ilgtspēju un tālāku attīstību profesionālā un akadēmiskā līmenī, sekmē inovatīvu metožu un pieeju popularizēšanu un ieviešanu praksē.


LiepU PSDF Logopēdijas centra vadītāja:Mg.sc.educ. Gundega Tomele


Logopēdijas centra darbības uzdevumi:

 

  • veikt zinātniski pētniecisko darbību logopēdijas zinātnes jomā, apkopot un prezentēt iegūtos rezultātus, publicējot zinātniskos rakstus un tēzes, piedaloties ar referātiem starptautiskās un vietējas nozīmes konferencēs;
  • attīstīt zinātnisko, profesionālo un starpdisciplināro sadarbību ar LiepU struktūrvienībām, Latvijas Logopēdu asociāciju, Liepājas reģionālo slimnīcu, Liepājas Izglītības pārvaldi un citām Latvijas un ārvalstu institūcijām;
  • izstrādāt, realizēt un piedalīties projektos logopēdijas un starpdisciplinārajās jomās;
  • nodrošināt studentiem iespēju attīstīt un pilnveidot pētnieciskās un profesionālās prasmes praktisko nodarbību, logopēdiskās prakses, studiju un bakalauru darbu izstrādes ietvaros, izmantojot jaunākās izmeklēšanas un korekcijas metodes logopēdijā;
  • veikt zinātniskās literatūras un metodisko materiālu uzkrāšanu un sistematizēšanu, inovatīvu metožu un pieeju popularizēšanu un ieviešanu praksē, organizēt zinātniski metodiskos seminārus un izstādes;
  • sniegt logopēdisko palīdzību bērniem un pieaugušajiem ar runas un valodas traucējumiem, realizēt konsultatīvo palīdzību logopēdiem, pedagogiem, vecākiem un personām ar runas un valodas traucējumiem logopēdijas jautājumos.

 

Logopēdijas centra ietvaros un pārraudzībā darbojas studiju programmas Logopēdija mācību auditorija un Runas un balss izpētes laboratorija.


LiepU PSDF Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorija (vadītāja Dr.med. Baiba Trinīte) tika atklāta 2011.gada decembrī ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (Nr.2010/0107/3dp/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010) ietvaros. Runas un balss izpētes laboratorija atrodas un tās zinātniski pētnieciskā darbība tiek veikta Liepājas reģionālajā slimnīcā. B.Trinīte ir Latvijas Logopēdu asociācijas vadītāja, Eiropas Logopēdu asociācijas (CPLOL) Izglītības komisijas locekle. Laika posmā līdz 2013.gadam ir piedalījusies starptautisku dokumentu izstrādes darba grupās: Forms of Clinical Practice in Initial education of Speech and Language Therapists; Definition of Speech and Language Therapy; Standards of Clinical education in Speech and Language Therapy.

LiepU ir starptautiska projekta „Network Tuning Standards & Quality of Educational Programs for Speech-Language Therapy in Europe (NetQues)”(177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA) dalībniece.


Lielā ielā 14, 138.telpa

e-pasts: gundega.tomele@liepu.lv

baiba.trinite@liepu.lv