Studiju programmas

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

Starpdisciplinārā un uz inovācijām vērstā doktora studiju programma balstās prakses vadītā (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Studiju līmenis Doktora studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 3 gadi
Iegūstamais grāds

Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs

Studiju maksa gadā 4700 €
Studiju valoda Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

* Kopīgā RISEBA un Liepājas Universitātes doktora studiju programma.

Jaunā akadēmiskā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta. Tā balstās prakses vadītā (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Programmas pamatmērķis: apvienojot abu augstskolu resursus un pieredzi, īstenot kvalitatīvi augstvērtīgu un inovatīvu akadēmiskā doktora studiju programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – mediju māksla un radošās tehnoloģijas, kas nodrošinātu iespēju atbilstoši kvalificētiem doktora studiju kandidātiem nodarboties ar oriģinālu un neatkarīgu pētniecību – jaunu zināšanu radīšanu – digitālo mediju un audiovizuālajā mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā, un kurai ir ietekme uz kultūru, ekonomiku, politiku un sociālo sfēru gan Latvijā, gan ārpus tās.

Programmas specifiskais mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus, uz pētniecību orientētus profesionāļus – māksliniekus, kuri pārvalda daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kuri ir apguvuši specifiskas prasmes mākslas darbu un inovatīvu mediju produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošu projektu realizēšanā, un kuri ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai pētnieciskajai darbībai, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs.

Starpdisciplinārā un uz inovācijām vērstā doktora studiju programma balstās prakses vadītā (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Studijas tiek nodrošinātas ierobežotās klātienes (low-residency) formā, kas nozīmē, ka tās ir vērstas uz attālināto individuālo patstāvīgo pētniecības darbu. Studiju “stūrakmeņi” jeb vienīgie klātienes periodi ir 3 simpoziji katru gadu, kas notiek intensīvu kolokviju veidā, katrs no tiem vienas nedēļas ilgumā. Pirmais (pavasara) kolokvijs notiek studiju gada sākumā februārī Rīgā un to organizē RISEBA; otrais (vasaras) kolokvijs notiek jūnijā kā izbraukuma retrīts, piemēram, Mākslas rezidenču centrā SERDE, Aizputē, un trešais (rudens) kolokvijs notiek Liepājā, to organizē Liepājas Universitāte.

Pārējā laika periodā norisinās attālināts individuālās pētniecības process ciešā saistībā ar zinātnisko darba vadītāju un programmas ekspertiem.

Šāda studiju forma jaunajiem pētniekiem ļauj veikt kvalitatīvu pētniecību jaunajā novatoriskajā un starpdisciplinārajā programmā, nemainot dzīves vietu, un apvienojot to ar darbu.

 • Nodrošināt mērķtiecīgu un kvalitatīvu studiju procesu, sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un pētniecībā, piesaistīt studiju programmai un pētniecībai mediju mākslas un radošo tehnoloģiju jomas profesionāļus un veicināt RISEBA un LiepU mācībspēku profesionālo pilnveidi.
 • Attīstīt mediju mākslas un radošo tehnoloģiju studijām un pētniecībai atbilstošu radošu vidi un piedāvāt daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko izglītību, nepārtraukti papildināt materiālo un tehnisko bāzi, un attīstīt sadarbību ar radošajām industrijām un laikmetīgās kultūras organizācijām.
 • Stimulēt studentu radošo potenciālu inovatīvu ideju izstrādē, pilnveidot profesionalitātei un pētniecības darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas un piedāvāt daudzpusīgas iespējas pētniecības projektu prezentācijai.
 • Nodrošināt studentiem daudzpusīgas iespējas līdzdarboties partneraugstskolu un partnerorganizāciju sadarbības tīklā un tā iniciētajos projektos, stimulēt mākslas pētniecības projektu integrāciju citās zinātņu nozarēs, kā arī starptautisku atpazīstamību.
 • Nostiprināt izpratni par kultūrā balstītu ekonomiku, sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un pētniecībā, nodrošinot studentiem iespējas līdzās kultūras projektu vadības prasmei un pieredzei apgūt uzņēmējdarbības zināšanas.
 • Nodrošināt visaugstākā līmeņa zināšanu apguvi studentiem, kuri pēc absolvēšanas var kļūt par ekspertiem, rekomendāciju autoriem un projektu vērtētājiem valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās.

Studiju rezultātā tiek iegūts augstākās akadēmiskās izglītības diploms – zinātnes doktora diploms, akadēmiskais grāds – Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs. Studiju programmas beidzējiem ir iespējas turpināt akadēmisko karjeru un/vai izvēlēties dažādas radošo industriju jomas darba tirgū. Rezultātā, pabeidzot doktorantūras studijas, studenti kļūst par profesionāliem mediju māksliniekiem, akadēmiskiem pētniekiem un sociāli aktīviem pilsoņiem, kas ieguvuši inovatīvu un kvalitatīvu mediju mākslas izglītību un kas ir arī spējīgi konkurēt darba tirgū, jo tiem piemīt nepieciešamās specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar dažādām radošajām tehnoloģijām, kā arī apgūtas vadības un tirgzinības zināšanas.

Studiju programmas rezultāti formulēti atbilstīgi Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenim un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā cikla kvalifikāciju līmenim.

Zināšanas:

 • pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes mediju mākslas un radošo tehnoloģiju nozarē un dažādu jomu saskarē.

Prasmes:

 • spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veic ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā un dod jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
 • spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par mediju mākslas un radošajām tehnoloģijām ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā;
 • spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus,
 • spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

Kompetences:

 • spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskus;
 • spēj pieņemt zinātniski pamatotus lēmumus problēmu risinājumos un argumentēti aizstāv savu viedokli;
 • spēj vadīt, koordinēt daudzdisciplināras mediju mākslas un radošo tehnoloģiju komandas un strādāt, sadarbojoties starptautiskā kontekstā;
 • demonstrē vērā ņemamu autoritāti, inovāciju, autonomiju, zinātnisko un profesionālo patstāvību un pastāvīgu nodošanos jaunu ideju vai procesu attīstībai darba vai mediju jomas avangardā, ieskaitot pētniecību.
 • Akadēmiskais vai profesionālais humanitāro zinātņu maģistra grāds humanitārajās un mākslas nozarēs;
 • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • iestājpārbaudījums

vai

 • Akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds sociālo zinātņu, izglītības zinātņu, inženierzinātņu, datorzinātņu vai citā nozarē;
 • darba pieredze profesionālās mākslinieciskās jaunrades darbā kā autoram vai pašnodarbinātai personai/ darbs radošo industriju, kultūras, mākslas vai mūzikas nozarē (vismaz 24 mēneši) vai apgūti studiju kursi humanitāro un mākslas zinātņu jomā vismaz 6 kredītpunktu apjomā:
 1. mākslas vēsture vai mākslas teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā,
 2. filozofija, kultūras vēsture vai kultūras teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā,
 3. Jauno mediju māksla, audiovizuālā māksla vai dizains vismaz 2 kredītpunktu apjomā;
 • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • iestājpārbaudījums.

Iestājpārbaudījums:

 1. promocijas pētījuma pieteikums (2500 – 5000 vārdu), kurā iekļauta plānotā promocijas pētījuma tēma, tās aktualitātes un nozīmīguma pamatojums;
 2. iestājpārrunas: 5–10 minūšu ziņojums par plānoto promocijas pētījuma tēmu.

Tiek ņemta vērā iepriekšējā izglītība un zinātniskās darbības pieredze.

Programmas absolventi tiek sagatavoti piedalīties digitālās kultūras produktu veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī mākslinieki-pētnieki, inovatori un radošie mediju producenti.


Studiju programmas direktore 

Rasa Šmite, Dr.sc.soc.
Tālr.: +371 26546776
E-pasts.: rasa@rixc.lv

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem lasīt ŠEIT.