Sniegtie pakalpojumi

Studiju pakalpojumi

Spēkā ar 2018. gada 1. jūliju

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

 1. 1.

Individuāla studiju kursa apguve (t.sk. pastāvīgais darbs un pārbaudījums)

pilna laika studijas
e-studiju programmas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu gadā dalot ar 40 kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.1.p.; 2.2.p., 2.4.p.)

nepilna laika studijas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu dalot ar studiju gada plānā paredzētajiem kopējiem kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.3.p.)

 1. 2.

Individuālā konsultācija (studiju kursa apguvei un pirms gala pārbaudījumiem)

 21,00 par kredītpunktu

 1. 3.

Studējošo darbu vadīšana

Studiju darbs (projekti, semināra darbi), ieskaitot darba novērtēšanu

55,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

104,00

Bakalaura darbs / diplomdarbs

125,00

Maģistra darbs

156,00

Promocijas darbs

21,00 par stundu

 1. 4.

Recenzēšana

Moduļa ieskaites darbs

7,00

Moduļa eksāmena darbs

20,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

 42,00

Diplomdarbs / bakalaura darbs

42,00

Maģistra darbs

52,00

Promocijas darbs

333,00 vienam recenzentam

 1. 5.

Pārbaudījumi

Ieskaite

15,00

Kursa eksāmens

15,00

Moduļa ieskaites darba aizstāvēšana

23,00

Moduļa eksāmena darba aizstāvēšana

23,00

Kvalifikācijas / profesionālā bakalaura eksāmens

31,00

Profesionālā maģistra eksāmens

47,00

Kvalifikācijas darba / diplomprojekta/ profesionālā bakalaura darba aizstāvēšana

31,00

Profesionālā maģistra darba aizstāvēšana

47,00

Akadēmiskā bakalaura eksāmens

26,00

Akadēmiskā maģistra eksāmens

39,00

Akadēmiskā bakalaura darba aizstāvēšana

26,00

Akadēmiskā maģistra darba aizstāvēšana

39,00

Promocijas eksāmens

21,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

LiepU promocijas padomes sēžu darbs

21,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

 1. 6.

Prakses organizēšana, vadīšana

6,00 par kredītpunktu

 1. 7.

Prakses pārbaudījums

15,00

 1. 8.

Individuālās nodarbības mūzikā: diriģēšana, solo dziedāšana, instrumenta spēle

142,00 par kredītpunktu

*Studiju pakalpojumu izmaksas izmantojamas gadījumos, ja:

 1. pārbaudījums tiek kārtots atkārtoti;
 2. students pārreģistrējas citā studiju programmā, un apgūst programmu izlīdzinošo daļu;
 3. uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos.

Pieļaujamas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, kuras akceptē fakultātes dekāns/nodaļas vadītājs. Šīs izmaksas attiecināmas arī uz viesstudentiem, ja starp augstskolām nav līguma par studentu apmaiņu.