Sniegtie pakalpojumi

Studiju pakalpojumi

Spēkā ar 2020. gada 1. jūliju

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

Individuāla studiju kursa apguve (t.sk. pastāvīgais darbs un pārbaudījums)

 

pilna laika studijas

 

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu gadā dalot ar 40 kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.1.p.; 2.2.p., 2.4.p.)

nepilna laika studijas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu dalot ar studiju gada plānā paredzētajiem kopējiem kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.3.p.)

Individuālā konsultācija (studiju kursa apguvei un pirms gala pārbaudījumiem)

23,00 par kredītpunktu

Studējošo darbu vadīšana

 

Studiju darbs (projekti, semināra darbi), ieskaitot darba novērtēšanu

60,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

113,00

Bakalaura darbs / diplomdarbs

136,00

Maģistra darbs

170,00

Promocijas darbs

23,00 par stundu

Recenzēšana

 

Moduļa ieskaites darbs

7,00

Moduļa eksāmena darbs

20,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

46,00

Diplomdarbs / bakalaura darbs

46,00

Maģistra darbs

57,00

Promocijas darbs (3 recenzenti)

1 086,00

Pārbaudījumi

 

Ieskaite

15,00

Kursa eksāmens

15,00

Moduļa ieskaites darba aizstāvēšana

23,00

Moduļa eksāmena darba aizstāvēšana

23,00

Kvalifikācijas / profesionālā bakalaura eksāmens

34,00

Profesionālā maģistra eksāmens

51,00

Kvalifikācijas darba / diplomprojekta/ profesionālā bakalaura darba aizstāvēšana

34,00

Profesionālā maģistra darba aizstāvēšana

51,00

Akadēmiskā bakalaura eksāmens

29,00

Akadēmiskā maģistra eksāmens

43,00

Akadēmiskā bakalaura darba aizstāvēšana

29,00

Akadēmiskā maģistra darba aizstāvēšana

43,00

Promocijas eksāmens

23,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

LiepU promocijas padomes sēžu darbs

46,00 vienam komisijas loceklim par sēdi

Prakses organizēšana, vadīšana

7,00 par kredītpunktu

Prakses pārbaudījums

15,00

Individuālās nodarbības mūzikā: diriģēšana, solo dziedāšana, instrumenta spēle

154,00 par kredītpunktu

Profesoru / asociēto profesoru vēlēšanas Liepājas Universitātes Nozaru profesoru padomēs pretendentiem no citām augstskolām

590,00

1) pārbaudījums tiek kārtots atkārtoti;*Studiju pakalpojumu izmaksas izmantojamas gadījumos, ja:

2) students pārreģistrējas citā studiju programmā, un apgūst programmu izlīdzinošo daļu;

3) uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos.

Pieļaujamas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, kuras akceptē fakultātes dekāns/nodaļas vadītājs. Šīs izmaksas attiecināmas arī uz viesstudentiem, ja starp augstskolām nav līguma par studentu apmaiņu.