Sniegtie pakalpojumi

Studiju pakalpojumi

Spēkā ar 2022. gada 1. augustu  

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

  1.  

Individuāla studiju kursa apguve (t.sk. pastāvīgais darbs un pārbaudījums)

pilna laika studijas

 

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu gadā dalot ar 40 kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.1.p.; 2.2.p.)

nepilna laika studijas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu dalot ar studiju gada plānā paredzētajiem kopējiem kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.3.p.)

  1.  

Individuālā konsultācija (studiju kursa apguvei un pirms gala pārbaudījumiem)

30,00 par kredītpunktu

  1.  

Studējošo darbu vadīšana

 

Studiju darbs (projekti, semināra darbi), ieskaitot darba novērtēšanu

100,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

185,00

Bakalaura darbs / diplomdarbs

220,00

Maģistra darbs

275,00

Promocijas darbs

32,00 par stundu

  1.  

Recenzēšana

 

Moduļa ieskaites darbs

10,00

Moduļa eksāmena darbs

26,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

75,00

Diplomdarbs / bakalaura darbs

75,00

Maģistra darbs

92,00

Promocijas darbs (3 recenzenti)

 1 245,00

  1.  

Pārbaudījumi

 

Ieskaite, t.sk. mūžizglītības kursos

20,00

Kursa eksāmens, t.sk. mūžizglītības kursos

20,00

Moduļa ieskaites darba aizstāvēšana

25,00

Moduļa eksāmena darba aizstāvēšana

25,00

Kvalifikācijas / profesionālā bakalaura eksāmens

56,00

Profesionālā maģistra eksāmens

68,00

Kvalifikācijas darba / diplomprojekta/ profesionālā bakalaura darba aizstāvēšana

84,00

Profesionālā maģistra darba aizstāvēšana

101,00

Akadēmiskā bakalaura eksāmens

56,00

Akadēmiskā maģistra eksāmens

67,00

Akadēmiskā bakalaura darba aizstāvēšana

84,00

Akadēmiskā maģistra darba aizstāvēšana

101,00

Promocijas eksāmens

32,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

LiepU promocijas padomes sēžu darbs

63,00 vienam komisijas loceklim par sēdi

  1.  

Prakses organizēšana, vadīšana

13,00 par kredītpunktu

  1.  

Prakses pārbaudījums

24,00

  1.  

Individuālās nodarbības mūzikā: diriģēšana, solo dziedāšana, instrumenta spēle

245,00 par kredītpunktu

  1.  

Profesoru / asociēto profesoru vēlēšanas Liepājas Universitātes Nozaru profesoru padomēs pretendentiem no citām augstskolām

720,00

*Studiju pakalpojumu izmaksas izmantojamas gadījumos, ja:

1) pārbaudījums tiek kārtots atkārtoti;

2) students pārreģistrējas citā studiju programmā, un apgūst programmu izlīdzinošo daļu;

3) uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos.

Pieļaujamas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, kuras akceptē fakultātes dekāns/nodaļas vadītājs. Šīs izmaksas attiecināmas arī uz viesstudentiem, ja starp augstskolām nav līguma par studentu apmaiņu.