Sniegtie pakalpojumi

Studiju pakalpojumi

Spēkā ar 2021. gada 1. jūliju

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

Individuāla studiju kursa apguve (t.sk. pastāvīgais darbs un pārbaudījums)

 

pilna laika studijas

 

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu gadā dalot ar 40 kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.1.p.; 2.2.p.)

nepilna laika studijas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu dalot ar studiju gada plānā paredzētajiem kopējiem kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.3.p.)

Individuālā konsultācija (studiju kursa apguvei un pirms gala pārbaudījumiem)

25,00 par kredītpunktu

Studējošo darbu vadīšana

 

Studiju darbs (projekti, semināra darbi), ieskaitot darba novērtēšanu

70,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

130,00

Bakalaura darbs / diplomdarbs

155,00

Maģistra darbs

195,00

Promocijas darbs

26,00par stundu

Recenzēšana

 

Moduļa ieskaites darbs

8,00

Moduļa eksāmena darbs

23,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

52,00

Diplomdarbs / bakalaura darbs

52,00

Maģistra darbs

65,00

Promocijas darbs (3 recenzenti)

1 245,00

Pārbaudījumi

 

Ieskaite

20,00

Kursa eksāmens

20,00

Moduļa ieskaites darba aizstāvēšana

25,00

Moduļa eksāmena darba aizstāvēšana

25,00

Kvalifikācijas / profesionālā bakalaura eksāmens

40,00

Profesionālā maģistra eksāmens

60,00

Kvalifikācijas darba / diplomprojekta/ profesionālā bakalaura darba aizstāvēšana

40,00

Profesionālā maģistra darba aizstāvēšana

60,00

Akadēmiskā bakalaura eksāmens

35,00

Akadēmiskā maģistra eksāmens

50,00

Akadēmiskā bakalaura darba aizstāvēšana

35,00

Akadēmiskā maģistra darba aizstāvēšana

50,00

Promocijas eksāmens

30,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

LiepU promocijas padomes sēžu darbs

55,00 vienam komisijas loceklim par sēdi

Prakses organizēšana, vadīšana

10,00 par kredītpunktu

Prakses pārbaudījums

20,00

Individuālās nodarbības mūzikā: diriģēšana, solo dziedāšana, instrumenta spēle

190,00 par kredītpunktu

Profesoru / asociēto profesoru vēlēšanas Liepājas Universitātes Nozaru profesoru padomēs pretendentiem no citām augstskolām

720,00

1) pārbaudījums tiek kārtots atkārtoti;*Studiju pakalpojumu izmaksas izmantojamas gadījumos, ja:

2) students pārreģistrējas citā studiju programmā, un apgūst programmu izlīdzinošo daļu;

3) uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos.

Pieļaujamas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, kuras akceptē fakultātes dekāns/nodaļas vadītājs. Šīs izmaksas attiecināmas arī uz viesstudentiem, ja starp augstskolām nav līguma par studentu apmaiņu.