Sniegtie pakalpojumi

Studiju pakalpojumi

Spēkā ar 2023. gada 1. augustu  

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

  1.  

Individuāla studiju kursa apguve (t.sk. pastāvīgais darbs un pārbaudījums)

pilna laika studijas

 

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu gadā dalot ar 40 kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.1.p.; 2.2.p.)

nepilna laika studijas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu dalot ar studiju gada plānā paredzētajiem kopējiem kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.3.p.)

  1.  

Individuālā konsultācija (studiju kursa apguvei un pirms gala pārbaudījumiem)

30,00 par kredītpunktu

  1.  

Studējošo darbu vadīšana

 

Studiju darbs (projekti, semināra darbi), ieskaitot darba novērtēšanu

180,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

340,00

Bakalaura darbs / diplomdarbs

410,00

Maģistra darbs

510,00

Promocijas darbs

35,00 par stundu

  1.  

Recenzēšana

 

Moduļa ieskaites darbs

20,00

Moduļa eksāmena darbs

45,00

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

130,00

Diplomdarbs / bakalaura darbs

130,00

Maģistra darbs

165,00

Promocijas darbs (3 recenzenti)

 1 575,00

  1.  

Pārbaudījumi

 

Ieskaite, t.sk. mūžizglītības kursos

30,00

Kursa eksāmens, t.sk. mūžizglītības kursos

30,00

  Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas noteiktais pārbaudījums pretendentam 30,00

Moduļa ieskaites darba aizstāvēšana

45,00

Moduļa eksāmena darba aizstāvēšana

45,00

Kvalifikācijas / profesionālā bakalaura eksāmens

105,00

Profesionālā maģistra eksāmens

155,00

Kvalifikācijas darba / diplomprojekta/ profesionālā bakalaura darba aizstāvēšana

105,00

Profesionālā maģistra darba aizstāvēšana

155,00

Akadēmiskā bakalaura eksāmens

85,00

Akadēmiskā maģistra eksāmens

130,00

Akadēmiskā bakalaura darba aizstāvēšana

85,00

Akadēmiskā maģistra darba aizstāvēšana

130,00

Promocijas eksāmens

35,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

LiepU promocijas padomes sēžu darbs

70,00 vienam komisijas loceklim par sēdi

  1.  

Prakses organizēšana, vadīšana

15,00 par kredītpunktu

  1.  

Prakses pārbaudījums

30,00

  1.  

Individuālās nodarbības mūzikā: diriģēšana, solo dziedāšana, instrumenta spēle

310,00 par kredītpunktu

  1.  

Profesoru / asociēto profesoru vēlēšanas Liepājas Universitātes Nozaru profesoru padomēs pretendentiem no citām augstskolām

950,00

*Studiju pakalpojumu izmaksas izmantojamas gadījumos, ja:

1) pārbaudījums tiek kārtots atkārtoti;

2) students pārreģistrējas citā studiju programmā, un apgūst programmu izlīdzinošo daļu;

3) uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos.

Pieļaujamas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, kuras akceptē fakultātes dekāns/nodaļas vadītājs. Šīs izmaksas attiecināmas arī uz viesstudentiem, ja starp augstskolām nav līguma par studentu apmaiņu.