Studiju pakalpojumi

 

Pakalpojumu maksās iekļauts PVN

Minētie izcenojumi spēkā ar 2017. gada 1. jūliju

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

  1.  

Individuāla studiju kursa apguve (t.sk. pastāvīgais darbs un pārbaudījums)

 

 

pilna laika studijas

e-studiju programmas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu gadā dalot ar 40 kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.1.p.; 2.2.p., 2.4.p.)

 

nepilna laika studijas

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta, studiju maksu dalot ar studiju gada plānā paredzētajiem kopējiem kredītpunktiem un reizinot ar attiecīgajam studiju kursam plānoto kredītpunktu skaitu (izcenojumu skat.2.3.p.)

  1.  

Individuālā konsultācija (studiju kursa apguvei un pirms gala pārbaudījumiem)

18,00 par kredītpunktu

  1.  

Studējošo darbu vadīšana

 

 

Studiju darbs (projekti, semināra darbi), ieskaitot darba novērtēšanu

50,00

 

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

95,00

 

Bakalaura darbs / diplomdarbs

114,00

 

Maģistra darbs

142,00

 

Promocijas darbs

18,00 par stundu

  1.  

Recenzēšana

 

 

Moduļa ieskaites darbs

4,00

 

Moduļa eksāmena darbs

15,00

 

Kvalifikācijas darbs / diplomprojekta darbs

38,00

 

Diplomdarbs / bakalaura darbs

38,00

 

Maģistra darbs

47,00

 

Promocijas darbs

296,00 vienam recenzentam

  1.  

Pārbaudījumi

 

 

Ieskaite

15,00

 

Kursa eksāmens

15,00

 

Moduļa ieskaites darba aizstāvēšana

23,00

 

Moduļa eksāmena darba aizstāvēšana

23,00

 

Kvalifikācijas / profesionālā bakalaura eksāmens

28,00

 

Profesionālā maģistra eksāmens

43,00

 

Kvalifikācijas darba / diplomprojekta/ profesionālā bakalaura darba aizstāvēšana

28,00

 

Profesionālā maģistra darba aizstāvēšana

43,00

 

Akadēmiskā bakalaura eksāmens

24,00

 

Akadēmiskā maģistra eksāmens

35,00

 

Akadēmiskā bakalaura darba aizstāvēšana

24,00

 

Akadēmiskā maģistra darba aizstāvēšana

35,00

 

Promocijas eksāmens

18,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

 

LiepU promocijas padomes sēžu darbs

18,00 vienam komisijas loceklim par 1 stundu

  1.  

Prakses organizēšana, vadīšana

6,00 par kredītpunktu

  1.  

Prakses pārbaudījums

15,00

  1.  

Individuālās nodarbības mūzikā: diriģēšana, solo dziedāšana, instrumenta spēle

130,00 par kredītpunktu

 

*Studiju pakalpojumu izmaksas izmantojamas gadījumos, ja:

1) pārbaudījums tiek kārtots atkārtoti;

2) students pārreģistrējas citā studiju programmā, un apgūst programmu izlīdzinošo daļu;

3) uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos.

 

Pieļaujamas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, kuras akceptē fakultātes dekāns/nodaļas vadītājs. Šīs izmaksas attiecināmas arī uz viesstudentiem, ja starp augstskolām nav līguma par studentu apmaiņu.

Atpakaļ
x