Nepilna laika studijas

Mākslas terapija

Mākslas terapija, tas ir aicinājums palīdzēt cilvēkiem. Terapeiti nereti pacienta problēmas risina verbāli, bet mākslas terapeiti cilvēka raizes ietērpj skaistās formās, gleznās vai citās radošās izpausmēs. Maģistra studiju programma teorētiski un praktiski sagatavo profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošus mākslas terapeitus mūzikas terapijā, lai spētu vadīt sesijas un nodarbībasa bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, lai sekmētu viņu integrāciju sabiedrībā un uzlabotu dzīves kvalitāti. 

Studiju līmenis Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju forma Nepilna laika studijas
Studiju ilgums

3 gadi 

Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē
Iegūstamā kvalifikācija Mākslas terapeits
Budžeta vietu skaits 2023. gada uzņemšanā nav
Studiju maksa gadā 1800 €
Studiju norise Studijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.


 

Programma sastāv no 8 moduļiem:

 • psiholoģija (speciālās pedagoģijas, klīniskā, neiropsiholoģija);
 • profesionālā darbība mākslu terapijā (IT, uzņēmējdarbība, ētiskie un tiesiskie pamati, terapeitiskās attiecības, darbs ar dažādām pacientu/klientu grupām u.c.);
 • izpētes un novērtēšanas tehnikas mākslu terapijā
 • komunikācija un refleksija (terapeitiskā komunikācija individuāli un grupā, supervīzija, profesionālā attīstība u.c.);
 • medicīna (rehabilitācija, psihosomatiskā medicīna. psihiatrija un psihofarmakoloģija u.c.);
 • mākslas terapija un pašpieredze (improvizācija, metodikas u.c.);
 • prakse (individuāli un grupā, bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem u.c.);
 • zinātniskā darbība un noslēguma pārbaudījumi (kvalifikācijas eksāmens, maģistra darbs).
 • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sekojošās tematiskajā jomās: mākslas, humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes (uzrādot dokumentu, kas apliecina sekojošu studiju kursu apguvi*: Anatomija (vismaz 1 KP apjomā, Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (vismaz 1 KP apjomā), Bioloģija un ģenētika (vismaz 1 KP apjomā)
 • iestājpārbaudījumi: profesionālo iemaņu pārbaudījums un intervija par motivāciju studijām

VAI

 • augstākā izglītība veselības aprūpē vai veselības zinātnē
 • iestājpārbaudījum: profesionālo iemaņu pārbaudījums un intervija par motivāciju studijām

* Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā sagatavošanās kursus.

Mūzika terapija (6 stundas, 60 eiro)

Fizioloģija un neirofizioloģija (40 stundas, 100 eiro)

Bioloģija un ģenētika (40 stundas, 100 eiro)

Cilvēka anatomija (40 stundas, 100 eiro)

Personības attīstības psiholoģija (32 stundas, 90 eiro).

Pieteikšanās līdz 19. aprīlim

Sākums: 24. aprīlī. Daļēji attālināti

Piesakoties norādīt kursu nosaukumu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pastu un tālruņa numuru

Pieteikumi sūtīt ieva.lika@liepu.lv

Profesionālo iemaņu pārbaudījums*: mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem jādemonstrē klavieru un vokālā improvizācija un refleksija par pieredzi.

Intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas terapijā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma, pētnieciskajām interesēm studiju laikā izstrādājamā maģistra darba ietvaros, kā arī resursiem un iespējamajām grūtībām studiju procesā. Intervijas laikā komisijas ieskatā var tikt uzdoti arī citi jautājumi.

Dzīves gājuma apraksts (CV)

*Iepriekšējā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību t.sk.:

individuālā pieredze mākslas terapijā (mūzikas specializācijā) un/ vai terapeitiskās grupas pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita;  individuālā pieredze psihoterapijā un/ vai terapeitiskās grupas pieredze psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā; dalība ar mākslas terapiju saistītā meistarklasē, seminārā, konferencē; apmeklēti sagatavošanas kursi programmas satura pilnvērtīgai apguvei.

Profesionālais pārbaudījums specializācijā mūzikas terapija:

Uzdevums – instrumentālā un vokālā improvizācija, dialoga veidošana (klavieres-bungas)

Vērtēšanas kritēriji: prasme muzicēt ar instrumentu un ar balsi, brīvas, empātiskas improvizācijas veidošana, spēja lietot mūzikas valodu un tās elementus, spēja atklāt  pašrefleksiju par dialoga veidošanu.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Studiju programmas “Mākslas terapija” reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:

 • intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas terapijā izvēlētajā specializācijā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma un pētnieciskajām interesēm studiju laikā izstrādājamā maģistra darba ietvaros, kā arī resursiem un iespējamajām grūtībām studiju procesā. Intervijas laikā komisijas ieskatā var tikt uzdoti arī citi jautājumi; maksimālais vērtējums – 10 punkti;
 • profesionālo iemaņu pārbaudījums; maksimālais vērtējums – 10 punkti.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme. 

Strādāt par mākslas terapeitu veselības vai sociālā darba institūcijā vai izglītības iestādē.

Turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Mirdza Paipare, Mg.sc.sal., Mg. muz.
E-pasts: mirdza.paipare@liepu.lv