Nepilna laika studijas

Mākslas terapija

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

MĀKSLAS TERAPIJA

(maksas studiju vietas)

 

Sagatavošanās kursi studiju programmai "Mākslas terapija"

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā sagatavošanās kursus, pieteikšanās līdz 10.06.2022. Vairāk lasi - https://min.liepu.lv/lv/aktualitates/piedavajam-sagatavosanas-kursus-reflektantiem-prof/"

 

Studiju forma un ilgums

Nepilna laika studijas – 3 gadi

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs veselības aprūpē

 

Kvalifikācija

Mākslas terapeits

 

Programmas saturs

Programma sastāv no 8 moduļiem:

 • psiholoģija (speciālās pedagoģijas, klīniskā, neiropsiholoģija);
 • profesionālā darbība mākslu terapijā (IT, uzņēmējdarbība, ētiskie un tiesiskie pamati, terapeitiskās attiecības, darbs ar dažādām pacientu/klientu grupām u.c.);
 • izpētes un novērtēšanas tehnikas mākslu terapijā
 • komunikācija un refleksija (terapeitiskā komunikācija individuāli un grupā, supervīzija, profesionālā attīstība u.c.);
 • medicīna (rehabilitācija, psihosomatiskā medicīna. psihiatrija un psihofarmakoloģija u.c.);
 • mākslas terapija un pašpieredze (improvizācija, metodikas u.c.);
 • prakse (individuāli un grupā, bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem u.c.);
 • zinātniskā darbība un noslēguma pārbaudījumi (kvalifikācijas eksāmens, maģistra darbs).

 

Uzņemšanas prasības

Augstākā izglītība:

 • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sekojošās tematiskajā jomās: mākslas, humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes (uzrādot dokumentu, kas apliecina sekojošu studiju kursu apguvi: Anatomija (vismaz 1 KP apjomā, Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (vismaz 1 KP apjomā), Bioloģija un ģenētika (vismaz 1 KP apjomā);
 • veselības aprūpe, veselības zinātne

Iestājpārbaudījumi:

 • Klavierspēle un vokālā improvizācija un motivācijas saruna

     

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt par mākslas terapeitu veselības vai sociālā darba institūcijā, vai  izglītības iestādē

 • turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktoreMirdza Paipare, docente, profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē

 

Kontakti

 29799951; 22032158

mirdza.paipare@liepu.lv