Studiju programmas

Dizains *

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju programmas apakšvirzieni

  • Datordizains

  • Fotomāksla

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs mākslā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

  • datordizainers

  • mākslas fotogrāfs

Programmas saturs

Aktualitātes mākslas un dizaina izglītībā; Dizaindarbības procesa pamati; Kreativitātes pamati; Uzņēmējdarbības saimniecisko procesu vadība un analīze; Informācijas tehnoloģijas mākslas un dizaina izglītībā; Grafiskās apstrādes sistēmas; Gleznošana; Zīmēšana

Datordizains: Datoranimācija; Video montāža; 3D grafika; Programmēšana; www tehnoloģijas; Grafika; Reklāmas fotogrāfija; Materializēšana specialitātē

­­Fotomāksla: Fototehnoloģijas; Dokumentālā fotogrāfija; Reklāmas fotogrāfija; Mākslas fotogrāfija; Alternatīvā fotogrāfija; Attēlu rediģēšana; Kustīgais attēls; Vizuālā komunikācija; Fotoplenērs

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā, CE matemātikā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā, GA vai CE matemātikā

Iestājpārbaudījums:

  • kompozīcijā (portfolio prezentācija)

Priekšrocības:

  • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu vai vizuālās mākslas olimpiādē 2019.– 2021. gadā

 Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt mākslas un dizaina uzņēmumā vai būt pašnodarbinātai personai, veicot projektēšanu un/vai konsultēšanu

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Jaunie mediji un audiovizuālā māksla, Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Mg. art. Solvita Spirģe-Sēne

Kontakti
26535978; 29141483
inta.klasone@liepu.lv

* Saistībā ar LiepU studiju virziena “Mākslas” pārakreditāciju, sākot ar 2023. gada 1. septembri programmas “Dizains” studenti varēs turpināt studijas apvienotās akadēmiskās studiju programmas “Jauno mediju māksla un dizains” apakšvirzienā “Dizains”.