ERASMUS+

Prakšu mobilitāte

Aktivitātes mērķi un apraksts

Prakse ir laika posms, kas pavadīts uzņēmumā vai organizācijā citā dalībvalstī; prakses mērķis ir palīdzēt cilvēkiem piemēroties darba tirgus prasībām Eiropas Kopienas mērogā, apgūt īpašas prasmes un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu. Prakses periods var tikt papildināts ar sagatavošanās kursiem uzņemošās valsts vai darba valodā.

 

Studentu prakses var norisināties uzņēmumos, apmācības centros, pētniecības centros un citās organizācijās.

 

Individuālās prakses iezīmes:

 • mājas augstskolai jānodrošina ārzemju prakses perioda pilnīga atzīšana;
 • students jānodrošina ar mācību līgumu par prakses periodā paredzēto programmu;
 • līgumu apstiprina mājas augstākās izglītības iestāde un uzņemošā organizācija.

 

Par prakses periodu ir jāslēdz prakses līgums, ko apstiprina sūtošā augstākās izglītības iestāde, uzņemošā organizācija un praktikants (finansējuma saņēmējs).

 

Periods: 2 - 12 mēneši

 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ apmaiņas programmā .

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

 •  pieteikuma anketa ERASMUS+ studentu prakses mobilitātei;
 • akadēmiskā izziņa (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • sekmju izraksts (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • motivācijas vēstule svešvalodā, kurā notiks prakses apmācība (adresēt Starptautisko attiecību daļai);
 • CV svešvalodā, kurā notiks prakses apmācība;
 • svešvalodu/as prasmes apliecinošs dokumentu (ja ir).

 

Pirms mobilitātes:

Erasmus+ prakšu piedāvājumi

 

Prakses mobilitātes laikā:

 • ja nepieciešams, veikt izmaiņas prakses apmācības līgumā.

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

 • prakses novērtējuma veidlapa vai Europass (izsniedz uzņēmuma/iestādes prakses vadītājs);
 • dalībnieka individuālā atskaite (aizpildīta tiešsaistē); 
 • veiksmes stāsts;
 • papildus apliecinošie dokumenti par mobilitāti (biļete, pasaknis, kvītis par dzīves vietas īri, ceļojuma apdrošināšanas polise);
 • atkārtoti jāveic valodas atbalsta rīkā (OLS) valodas prasmju novērtējums.


 

ERASMUS+ STIPENDIJAS (mobilitātēm līdz 30.05.2022)

Erasmus+ programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei Erasmus+  programmā uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

ERASMUS+ stipendiju likmes skatīt ŠEIT.

Stipendijas Erasmus+ programmā drīkst saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā (2007.-2014.g.).

Atkārtotas mobilitātes gadījumā Erasmus+ programmā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

 • ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā students agrāk jau saņēmis «Erasmus» stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu Erasmus  un Erasmus+  ietvaros);
 • vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
 • minimālais vienas studiju mobilitātes periods Erasmus+ programmā ir 3 mēneši, maksimālais - 12 mēneši vienā studiju līmenī.

Erasmus+ stipendiju prakses mobilitātei drīkst saņemt arī gada laikā pēc studiju beigšanas, ja pieteikums prakses mobilitātei ir bijis iesniegts pēdējā studiju gadā (iesniedzot pieteikumu praksei, nav nepieciešams konkrēti zināt uzņēmumu vai institūciju, kurā notiks prakse)!