Nav noteikts

Atpakaļ
01.03.2016

LiepU docētāji un darbinieki aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātei

Ārzemju sakaru daļa aicina LiepU docētājus un darbiniekus līdz 2016. gada 1. aprīlim pieteikties Erasmus+ programmas mobilitātei 2016./2017. studiju gadā kādā no partneraugstkolām. Pieteikumus jāiesniedz Ārzemju sakaru daļā, Lielajā ielā 14, 218. kabinetā.

 

Docētāju mobilitāte – iespēja Liepājas Universitātes mācībspēkiem docēt citā Erasmus+ programmas dalībvalstī. LiepU noteiktais docētāju mobilitātes ilgums – 3 dienas, neieskaitot ceļošanas dienas. Docēšanas laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas.

Docētāju mobilitātes mērķi: rosināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu; ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko sniedz ārvalstu vieslektori; veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu; motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

   

Darbinieku mobilitāte – iespēja Liepājas Universitātes akadēmiskajam un citam personālam pavadīt – LiepU noteiktais mobilitātes ilgums – 3 dienas, neieskaitot ceļošanas dienas, ilgu apmācības, darba vērošanas periodu ārvalstu sadarbības augstskolā. Prioritāri atbalstāmas dekānu, studiju programmu direktoru un studiju virzienu vadītāju mobilitātes.

Darbinieku mobilitātes mērķi: dot iespēju personālam, tajā skaitā docētājiem, apgūt zināšanas un konkrētas prasmes no ārvalstu partneru pieredzes un uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbā un profesionālajā attīstībā; palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem; motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

 

Mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus+ Universitātes harta un ar kuru LiepU ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums. 2016./2017. akadēmiskajā gadā nav iespējama vairāk nekā 2 (divu) docētāju/darbinieku mobilitāte uz 1 (vienu) augstskolu.

 

Docētājam vai darbiniekam, kurš piesakās Erasmus+ mobilitātei, ir jābūt:

  • darba attiecībās ar Liepājas Universitāti;
  • spējīgam īstenot kādu no ERASMUS+ mobilitātes aktivitātes mērķiem.

 

Docētājs vai darbinieks piesakoties iesniedz šādus dokumentus:

  • pieteikuma anketa ERASMUS+ docētāju mobilitātei (veidlapa S-6-1 vai S-6-4 ar fotogrāfiju).
  • uzņemošās viesaugstskolas ielūguma vēstule.

 

Katram LiepU akreditētajam studiju virzienam gan docētāju, gan darbinieku mobilitātei tiek piešķirts proporcionāls mobilitātes stipendiju skaits.

 

2016./2017. akadēmiskajā gadā apstiprinātajiem mobilitātes dalībniekiem tiks izmaksāta stipendija ne vairāk kā par 3 mobilitātes dienām, ievērojot Eiropas Komisijas noteiktās likmes. Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām un Eiropas Komisijas izveidoto attālumu aprēķināšanas rīku, visiem apstiprinātajiem mobilitātes dalībniekiem tiks kompensēti ceļa izdevumi.

Attālumu aprēķināšanas kalkulators

 

Ārzemju sakaru daļa atgādina, ka priekšnoteikums jebkurai stipendijas piešķiršanai ir lekciju plāna (docētājiem) darba plāna (darbiniekiem), par ko vienojušās sūtošā un uzņemošā institūcija vai uzņēmums, iesniegšana. Plānam jāietver vismaz: vispārējais mērķis un uzdevumi, praktiskās apmācības un mācību aktivitāšu sagaidāmie rezultāti un apmācības perioda programma.

 

Informācija par docētāju mobilitāti un pieteikuma anketa atrodama ŠEIT

Informācijas par darbinieku mobilitāti un pieteikuma anketa atrodama ŠEIT

ŠEIT atrodami noslēgtie sadarbības līgumi.