Erasmus

ERASMUS+

ERASMUS+ PROGRAMMA

  

2013. gada nogalē Liepājas Universitāte saņēma Erasmus+ programmas hartu uz maksimālo periodu - 7 gadiem, tādējādi iegūstot apliecinājumu, ka LiepU starptautiskā stratēģija atbilst Eiropas Savienības prasībām.

 

Erasmus Universitātes harta (EUH) ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

 

No 2014. gada 1. janvāra sāk darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. 

 

Erasmus+ apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu.

 

Programmu finansē Eiropas Komisija (EK). Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

 

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis (programmas valstis):

  • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice*;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

 

*Šveice programmā piedalās kā partnervalsts.

 

Sākot no 2015./2016. akadēmiskā gada programmā piedalās arī t. s. partnervalstis (pārējās pasaules valstis, kuras nav programmas valstis).

 

Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Liepājas Universitātes Starptautisko attiecību daļa turpinās organizēt, īstenot un pārraudzīt LiepU studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti saistībā ar Erasmus+ programmas Pamatdarbību Nr. 1 (personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā).


LiepU Erasmus ID kods: LV LIEPAJA01

LiepU PIC kods: PIC 969074233

LiepU Erasmus hartas numurs: 66622-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE

 

Vairāk informācijas par Erasmus+:

EK mājaslapā

 
 

 
Erasmus Universitātes harta (2014 - 2020) 

Erasmus Policy Statement

 

 

LiepU informatīvs materiāls par Erasmus+