Sniegtie pakalpojumi

LiepU lietišķās dokumentācijas sagatavošana

Pakalpojumu maksās iekļauts PVN

Spēkā ar 2019. gada 1. jūliju

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR

Diploma dublikāta izgatavošana

20,00

Diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu valodā un angļu valodā (no 2004. gada)

35,00

DiIploma dublikāts, diploma pielikumu dublikāts latviešu un angļu valodā, diploma vāks (no 2004. gada) - komplekts

40,00

Diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu valodā vai angļu valodā

20,00

Diploma vāki – 1 gab.

4,00

Studentu apliecības atkārtota izsniegšana

4,00

Tālākizglītības kursa apliecības/sertifikāta dublikāta sagatavošana

1,80

Klausītāja / viesstudenta apliecības izgatavošana

6,00

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (nav pabeigtas studijas))

4,00

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (nav pabeigtas studijas)) angļu valodā

4,00

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana (bijušajiem studentiem (pabeigtas studijas))

 

15,00

Akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem

0,70

Studiju kursu izdruka no LAIS datu bāzes

0,70 par lpp. A4

Atkārtotas paroles piešķiršana iekļūšanai LiepU informatīvajā sistēmā (3 dienu laikā)

1,50

Dekanāta/Mūžizglītības nodaļas izziņas

0,70

Arhīva izziņas sagatavošana par studiju / darba ilgumu

4,00

Arhīva izziņu sagatavošana, izņemot 3.16. punktā noteikto pakalpojumu

7,50

Arhīva izziņas sagatavošana svešvalodā

13,00

Atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana

0,70

Arhīva dokumentu kopijas un to apliecināšana

3,00 par lpp.

Individuālā studiju maksas grafika sastādīšana

3,00

PERSONAS LIETAS IZSKATĪŠANA STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAS

 

Salīdzinājuma protokola sagatavošana par iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem, piesakoties studijām 1. un 2. kursā*

7,50

Salīdzinājuma protokola sagatavošana par iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem, piesakoties studijām 3., 4. un 5. kursā*

15,00

Komisijas darbs par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu

130,00

* Par salīdzinājuma protokolu un komisijas darbu nav jāmaksā, ja studējošais atgriežas no akadēmiskā atvaļinājuma