Doktorantūra

Pedagoģija

Akreditēta doktora studiju programma

PEDAGOĢIJA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

 

Studiju maksa

3095 eiro

 

Iegūstamais grāds

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

 

Programmas saturs

Pētniecības metodoloģija; Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes pedagoģijā; Pedagoģijas zinātnes attīstība; Izglītības filozofijas nostādnes; Pedagoģijas kultūras tendences; Personības socializācija: teorija un prakse

Zinātniskie semināri.

Publikāciju izstrāde, zinātnisko referātu izstrāde, akadēmiskā darbība

 

Uzņemšanas prasības

  • Maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā; maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, sporta un dabas zinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā  izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā.

 

Iestājpārbaudījumi:

  • Referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē.
  • Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu.

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

  • strādāt zinātniskās pētniecības institūtā, izglītības vai kultūras iestādē

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

 

Kontakti

 63421129 

 inta.klasone@liepu.lv