Doktorantūra

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES

Doktora studiju programma
IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES*

Budžeta un maksas studiju vietas

 

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds
Zinātnes doktors (Ph. D.) izglītības zinātnēs

Uzņemšanas prasības

  • maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā, humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā

Iestājpārbaudījumi:

  • promocijas darba tēmas pieteikums

  • izvēlētā darba pamatojums un iestrāde

  • iestājpārrunas

  • 5–10 minūšu ziņojums par paredzamo pētījuma tēmu Doktorantūras padomei

  • diskusija latviešu valodā un pretendenta izvēlētajā svešvalodā

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

  • strādāt zinātniskās pētniecības institūtā, izglītības vai kultūras iestādē

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

Kontakti
26535978
inta.klasone@liepu.lv

 

* Uzņemšana četru augstskolu kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” notiks pēc licences saņemšanas. Doktoranti LiepU tiek uzņemti modulī Pirmsskolas un pamatskolas izglītība. Programmu izstrādājusi Latvijas Universitāte partnerībā ar Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.