Mūžiglītība

Atpakaļ
22.08.2018

Skolu pārstāvjiem ir iespēja pieteikt savus pedagogus tālākizglītības kursiem „Iekļaujošā izglītība”

Liepājas Universitāte uzsāk profesionālās kompetences pilnveidi skolotājiem, kuri īsteno iekļaujošo izglītību pašvaldību vispārizglītojošās skolās, izmantojot speciālās izglītības programmas (24 stundas). Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros.


Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros laikā no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada augustam notiks mācības iekļaujošo izglītību īstenojošo pašvaldību vispārizglītojošās skolu pārstāvju grupām ar mērķi pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci, nodrošinot viņiem iespējas efektīvi īstenot iekļaujošās izglītības koncepciju vispārizglītojošajās skolās kompetenču pieejas ieviešanas kontekstā. 


Profesionālās kompetences pilnveides kursi tiks īstenoti 18 kontakstundās un 6 stundās tālmācībā, izmantojot Liepājas Universitātes Moodle vides resursus. Kursu laikā katras skolas pārstāvju komanda izstrādā mājas darbu, kurā plāno un realizē pamatizglītības vajadzībām atbilstošu pārmaiņu iniciatīvu saistībā ar jaunā satura ieviešanu izglītības procesā.


Aicinām jūsu skolas pārstāvjus: 1-2 administrācijas pārstāvjus, 4-6 sākumskolas pedagogus, 3-4 atbalsta personāla pārstāvjus ar skolotāja kvalifikāciju (kopā - līdz 25 personām).
Kursu nodarbības notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14, Liepājā, kā arī iespējamās norises vietas piedāvāsim Jelgavā, Kuldīgā un Rīgā. 

Ēdināšanas, nakšņošanas un ceļa izdevumi mācību dalībniekiem no projekta finansējuma netiek apmaksāti.

Lūdzu apstiprināt vēstules saņemšanu un laika posmā no š.g. 1. līdz 7. septembrim, atsūtīt informāciju par kursu dalībniekiem no Jūsu izglītības iestādes - vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr. un e-pasta adrese, rakstot uz e-pastu luo@liepu.lv

Kontaktpersona:
Liepājas Universitātes
Mūžizglītības nodaļas metodiķe
Lāsma Ulmane-Ozoliņa
29683039

 


Par projektu
Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijas pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpēs tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kā rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projekta ietvaros paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekta ietvaros tiks nodrošināta profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām 100 pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.