Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 06.01.2023

Dace Stieģele: dalība projektā ir nodrošinājusi iespēju mērķtiecīgi un pastāvīgi īstenot promocijas darba izstrādi

 

Eiropas Sociālā Fonda projektā Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 pēdējo mēnesi strādā Liepājas Universitātes doktorante Dace Stieģele stratēģiskajā specializācijas jomā – Humanitārās zinātnes un māksla.

Doktorante savu promocijas darbu izstrādā pie profesores Ilzes Miķelsones, darba tēma: “Mākslu terapijas tehnikas pedagoģiskajā supervīzijā studentu akadēmiskās kompetences attīstībai augstākajā izglītībā”. Doktorantūras pētniecības tēmas mērķis ir izpētīt pedagoģiskās supevīzijas zinātniski teorētisko būtību, akadēmiskās kompetences attīstību un komponentes pedagoģiskās supevīzijas procesā, izstrādājot teorētiskās atziņās pamatotu un pedagoģiskajā praksē aprobētu mākslu terapijas tehniku pielietojuma pedagoģiskajā supervīzijā studentu akadēmiskās kompetences attīstībai modeli.

Promocijas darba oriģinalitāti nosaka teorētiskās izpētes rezultātā gūtais secinājums, ka pētnieku uzmanības lokā līdz šim nav bijusi mākslu terapija kā pedagoģisko darbību papildinošas un studentu prasmju un kompetenču apguvi un pilnveidi veicinošas pieejas integrācija augstskolu studiju procesā. Vienlaikus ir atzīmējams, ka Latvijā pētījumi par mākslu terapiju izglītībā līdz šim ir veikti maģistra darbu izstrādes ietvaros. Līdz ar to viena no inovācijas aktivitātēm promocijas darba pētījuma ietvaros ir minama mākslu terapijas tehniku pielietojuma pedagoģiskajā supervīzijā studentu akadēmiskās kompetences attīstībai studiju procesā modeļa teorētiskās koncepcijas izstrāde un praktiskā modeļa izstrāde un aprobācija. Savukārt, pedagoģiskās supervīzijas būtības izpētes rezultāti atklāja nepieciešamību pēc supervīzijas, it īpaši pedagoģiskās supevīzijas, jēdziena plašākas izpratnes un pielietojuma augstākās izglītības kontekstā analīzes.

Doktorante Dace Stieģele stāsta, ka dalība projektā ir nodrošinājusi iespēju mērķtiecīgi un pastāvīgi īstenot promocijas darba izstrādi, kā rezultātā ir izstrādāta promocijas darba struktūra, teorētiskās daļas teksta galvenais apjoms, īstenots empīriskais pētījums par studentiem nepieciešamo atbalstu studiju procesā un teorētiskais pētījums par pedagoģiskajā supervīzijā studentiem sniedzamā atbalsta aspektiem, kā arī precizēts promocijas pētījuma fokuss. Projektā paredzētais atbalsts dalībai konferencēs un publikāciju izstrādē nodrošināja iespēju piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē ICERI2022 Seviljā, Spānijā, kur varēja ne tikai dalīties ar sava promocijas pētījuma daļas rezultātiem un diskutēt par tiem, bet arī gūt priekšstatu par lielu dalībnieku skaitu iekļaujošas starptautiskas konferences organizāciju, iespējām un ieguvumiem, kā arī iepazīties ar pētniekiem no vairāk kā 60 pasaules valstīm, viņu īstenotajiem pētījumiem un nodibināt kontaktus turpmākai sadarbībai zinātniskās pētniecības jomā.

Paralēli promocijas darba izstrādei Dace Stieģele aktīvi iesaistās Liepājas Universitātes darbā, strādājot par lektori un zinātnisko pētnieci, doktorante ir Mūzikas terapijas centra vadītāja Liepājas Universitātē un arī mūzikas terapeite un klavierspēles nodarbību vadītāja Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centrā.

Vēlam veiksmi un izdošanos doktorantei!