Projekti

Atpakaļ
14.12.2010

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC

Atvērts konkurss starpreģionu sadarbības programmai INTERREG IVC.Tās mērķis ir atbalstīt reģionālās attīstības politiku inovāciju,zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanos.

Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija un Šveice.

Programmā ir trīs prioritātes:

  1. prioritāte - Inovācijas un zināšanu ekonomika 
    Prioritātes mērķis ir veicināt pētniecību, jaunās tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt novatorisko uzņēmējdarbības formu attīstībuun uzlabot reģionālas politikas attīstību nodarbinātības un izglītības jomā.
  2. prioritāte - Vide un risku novēršana 
    Prioritāte atbalsta dabas un tehnoloģisko risku novēršanu un pārvaldību, veicina ūdens resursu saglabāšanu un atkritumu pārstrādi, sekmē vides, ainavas un kultūras mantojuma aizsardzību un izmantošanu tūrisma jomā, kā arī atbalsta atjaunojamo energoresursu attīstību un ilgtspējīgu transporta izmantošanu.
  3. prioritāte - Tehniskā palīdzība

Programma INTERREG IVC paredz 2 pieejas reģionu sadarbībai:

  1. reģionālas iniciatīvas projekti, kas veicina reģionālās politikas attīstības instrumentu attīstību un pieredzes apmaiņas tīklu izveidošanu pēc reģionu iniciatīvas;
  2. rezultātu izplatīšanas jeb kapitalizācijas projekti, kas sekmē paraugprakses pārņemšanu un kapacitātes stiprināšanu, kā arī ietver Eiropas Komisijas atbalstītus ātras rīcības projektus.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.

Projekta ilgums: līdz 36 mēnešiem – reģionālas iniciatīvas projektiem, līdz 24 mēnešiem – kapitalizācijas projektiem.

Projekta budžets: no 500, 000 eiro līdz 5 miljoniem eiro – reģionālas iniciatīvas projektiem, no 300,000 eiro līdz 3 miljoniem eiro – kapitalizācijas projektiem.

Papildus informācija par programmu (angļu valodā): www.interreg4c.eu  

Ja ir interese par iesaistīšanos šajā projektu konkursā un nepieciešama palīdzība, lūgums dot ziņu!