Projekti

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 19.08.2022

Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi un iegūti sertifikāti par angļu valodas pilnveidi

2022. gada jūlija sākumā noslēdzās Eiropas Sociālā fonda projekta „Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros organizētās profesionālās angļu valodas pilnveides mācības sešiem LiepU mācībspēkiem. Angļu valodas mācības no 2022. gada 5. janvāra līdz 30. jūnijam 216 akadēmisko stundu apjomā nodrošināja iepirkuma uzvarētājs – SIA „Skrivanek Baltic”. Mācības norisinājās trijās tematiskajās daļās, uzmanību pievēršot akadēmiskajai rakstībai, akadēmisku tekstu lasīšanai un to izpratnei, praktiskajai sarunvalodai, kā arī lietišķajai sarakstei angļu valodā.

Visā mācību īstenošanas laikā periodiski tika veikta apmierinātības vērtēšana. Sadarbībā ar SIA „Skrivanek Baltic” tika vērtētas mācību tematiskās daļas, dalībniekiem aizpildot aptaujas anketas (viedokli izteica visi seši dalībnieki). Mācības kopumā, t.sk. didaktisko materiālu saturs ir novērtēts ar maksimāli iespējamām 5 ballēm jeb „ļoti labi”, dalībniekiem īpaši izceļot šādus aspektus: nodarbību gaita bija raita; vienmēr bija sagatavots kas papildus, ja darbs tika pabeigts ātrāk; tika piedāvāti dažādi uzdevumi un izmantotas daudzveidīgas mācību metodes. Atzinīgi ir novērtēts tas, ka grupa bija neliela, motivēta un ka nodarbībās bija labi līdzsvarota teorija un praktiskais valodas lietojums. Tāpat „ļoti labi” (5 balles) visās tematiskajās daļās ir novērtēts pasniedzējas Baibas Kačanovas darbs. Mācību dalībnieki ir izcēluši to, ka pasniedzēja vienmēr iedrošinājusi un atbalstījusi, priecējusi arī viņas pozitīvā attieksme. Kāds no dalībniekiem raksta: „Ja varētu, es lektorei liktu vairāk par 5 ballēm! Viņa ļoti palīdzēja arī, ja bija kādi specifiski jautājumi.”

Dalībnieki ir ļoti apmierināti arī ar mācību organizēšanu, novērtējot to visos moduļos ar „ļoti labi” (5 balles). „Paldies par iespēju tieši attālināti apgūt angļu valodu, jo mācību laiks sakrita ar vairākiem ārvalstu komandējumiem un es varēju turpināt mācīties, esot prom!” – piebilst kursa dalībniece. Visi uzrunātie mācību dalībnieki ir norādījuši, ka tagad ir jūtams liels progress angļu valodas pilnveidē, īpaši sarunvalodā, jo var daudz brīvāk izteikties un sarunāties angliski. Kursa dalībniece atzīmē: “Man ļoti patika angļu valodas nodarbības! Tiešām jūtu progresu, īpaši runājot angliski. Nodarbības bija ļoti dažādas, tika mainītas mācību metodes un tas viss attālināti.”

Projekta vadības un īstenošanas komanda ir gandarīta par angļu valodas mācību rezultātiem, jo visi mācību dalībnieki, nokārtojot gala pārbaudījumu, ir sasnieguši CEFR (Common European Framework of Reference) C1 angļu valodas līmeni. Prieks ir arī par to, ka dalībnieki, saskaņā ar iesniegtajās aptaujas anketās un individuālajās sarunās pausto, augstu novērtē angļu valodas nodarbību saturu, pasniedzējas darbu, kā arī mācību norisi un plānojumu.