Projekti

Atpakaļ
07.11.2019

LiepU izdod Boloņas Universitātes viesprofesora sagatavoto studiju līdzekli

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) atbalstu Liepājas Universitātē viesprofesora statusā strādā Boloņas Universitātes (Itālija) mācībspēks Antonio Čičella (Antonio Cicchella). Viens no projektā veiktā zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem ir LiepU izdevniecībā “LiePA” 2019. gada oktobra beigās izdotais studiju līdzeklis “Izturības un neatlaidības trenēšana sportā: vēsturiskā perspektīva un atklātie jautājumi” (“Training Strength and Endurance in Sports: Historical Perspective and Open Questions”). 
Sporta treniņu teorija un metodoloģija šobrīd ir studiju priekšmets vairākos sporta zinātņu kursos visā pasaulē, tāpēc, apzinoties jomas aktualitāti, autors savā studiju līdzeklī aptver tādus tematus kā īsa treniņu metodoloģijas un teorijas vēsture, vispārējās adaptācijas sindroms, spēka treniņu metodika, izturības attīstīšana un citi.
Viesprofesora A.Čičellas akadēmiskais darbs LiepU ir saistīts gan ar sporta, gan pedagoģijas studiju virzienu. Šajā akadēmiskā gadā pasniedzējs lasa lekcijas maģistra studiju programmas “Vispārējās izglītības skolotājs” studentiem studiju kursā “Izglītības darba vadība”. Lai stiprinātu un uzturētu sadarbību starp LiepU un Boloņas Universitāti arī pēc projekta noslēguma, viesprofesors veiks kopīgu pētījumu par studentu dzīves kvalitāti Latvijā un Itālijā sadarbībā ar LiepU asociēto profesori Helēnu Vecenāni, kā arī izstrādās stratēģiskas partnerības projekta pieteikumu.