Projekti

Atpakaļ
01.02.2019

Liepājas Universitātē top jaunas studiju programmas

Liepājas Universitātes (LiepU) Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte (PSDF) sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Daugavpils Universitāti un citām Latvijas augstskolām, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm un izmaiņām izglītības nozarē, izstrādā projektu “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002”, kura ietvaros ir paredzēts radīt jaunas skolotāju programmas.

LiepU kā projekta vadošais partneris izstrādā 3 studiju programmas studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”: 1) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”; 2) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” un 3) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Logopēdija”. Savukārt, sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām, LiepU plāno licencēt un īstenot 4 studiju programmas virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”: 1) integrētā profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs” un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Skolotājs” šādās jomās: valodas, sociālā un pilsoniskā, matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas, veselība un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratne un māksla; 3) akadēmiskā maģistra studiju programmu “Izglītības zinātnes”; 4) starpaugstskolu doktora studiju programmu “Pedagoģija”.

Jaunajās studiju programmās ir paredzēts ieviest ērto moduļu sistēmas pieeju, kas ļaus katram studējošajam veidot savu studiju programmu atbilstoši turpmākās karjeras izvēlei un nepieciešamajām kompetencēm.

LiepU ir svarīgi, ka studenti mācību procesā iegūst zināšanas, kas ir mūsdienīgas un konkurētspējīgas darba tirgū, tāpēc studiju programmām tiks piesaistīti ārvalstu doktori no Dānijas, Somijas un Lietuvas universitātēm. Tāpat LiepU universitātei ir cieša un tradīcijām bagāta sadarbība ne tikai ar Liepājas pašvaldības domi, bet arī ar dažādām specializētām izglītības iestādēm un organizācijām, tādējādi sniedzot saviem studentiem plašas prakses iespējas.

“Logopēdija – starpdisciplināra zinātne, kurā nemitīgi ir jāseko līdzi tās attīstībai. Projekts ir sniedzis iespēju izveidot un realizēt vienotus standartus skolotāja logopēda sagatavošanā, un tas nozīmē, ka logopēdi visā Latvijā spēs ne tikai sniegt pedagoģisko palīdzību, bet arī izpratīs runas un valodas traucējumu klīnisko pusi jeb to patoģenēzi,” atzīst studiju programmas “Logopēdija” direktore Mg. sc. educ. Gundega Tomele.

“Projekts ir devis iespēju izstrādāt un realizēt jaunu studiju programmu "Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs", kuras saturs ir saskaņots ar jaunieviešamo kompetenču izglītību, kā arī ar jauno Skolotāja profesijas standartu,” tā par savām studiju programmām direktores Dr. hist. Ārija Kolosova un Dr. paed. Jana Grava.         

Uzņemšana jaunajās studiju programmās sāksies 2020. gada jūlijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Papildu informācija: projekta vadītāja, PSDF dekāne Dr. paed. Linda Pavītola linda.pavitola@liepu.lv