Projekti

Atpakaļ
29.01.2019

Projekts “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība”

2018. gada 7. novembrī tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) īstenošanu. Projekts tiks realizēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvarā.


Projekta mērķis ir pilnveidot Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla zināšanas un prasmes, atbalstīt doktorantu un ārzemju akadēmiskā personāla iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, lai nodrošinātu šo jomu saturisko kvalitāti, akadēmiskā personāla atjaunotni un paplašinātu partnerības tīklu.


Projekta īstenošanā gaitā studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide notiks šādos virzienos: 1) profesionālās angļu valodas mācības; 1) profesionālās pieredzes savstarpēja bagātināšana, stažējoties izglītības iestādēs; 3) specializētu mācību organizēšana, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības prasmes ar industriju. Projekta īstenošana veicinās Liepājas Universitātes akadēmiskā
personāla profesionālo izaugsmi, lai iesaistītos kvalitatīvi jaunu studiju programmu izstrādē, lai spētu pilnvērtīgāk darboties starptautiskā vidē, kā arī attīstīs sasaisti ar reālo praksi izglītības iestādēs un stiprinās stratēģiskās specializācijas jomas.


Nozīmīgas projektā atbalstāmās darbības ir arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla iesaiste akadēmiskajā darbā un pētniecībā stratēģiskajās specializācijas jomās studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”. Sadarbība ar doktorantiem nodrošinās gados jaunu zinātnieku ienākšanu Liepājas Universitātē, veicinās pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla struktūrā (pēctecību un atjaunotni). Ārvalstu akadēmiskā personāla iesaiste paplašinās akadēmiskās un pētnieciskās sadarbības tīklu. Ārvalstu mācībspēki var piedāvāt jaunu teorētisko perspektīvu un mācību metodes, palīdz izprast globālus kontekstus un norises, kā arī veicina ilgtspējīgas partnerības nostiprināšanu.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/003 “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” kopējās izmaksas ir 474 130,59 euro, no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 403 011,00 euro, bet Valsts budžeta līdzfinansējums ir 71 119,59 euro. Projekta īstenošanas periods ir 48 mēneši – no 2018. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.

 

Projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija, bet sadarbības iestādes funkcijas – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Publikācija ievietota: 12.11.2018.