Projekti

Atpakaļ
30.01.2019

8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

 

Oktobrī Liepājas Universitātē uzsākta projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002” īstenošana.

 

Projekta mērķis ir izveidot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas pedagogu izglītības īstenošanai, pamatojoties uz kompetencēs balstītas izglītības prasībām un pētniecībā balstītām studijām, nodrošinot studiju programmu fragmentācijas mazināšanu, resursu konsolidāciju un koplietošanu.

 

Mērķa īstenošanas rezultātā tiks izstrādātas, aprobētas un akreditētas jaunas bakalaura līmeņa studiju programmas „Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” un „Logopēdija”, kā arī 1.līmeņa studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”."

 

15. oktobrī Liepājas Universitātē norisinājās pirmais projekta ievadseminārs un darba seminārs. Šajā pasākumā piedalījās projekta sadarbības partneri no Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Daugavpils Universitātes, nozares profesionāļi, darba devēju pārstāvji, kā arī studenti. Pirmajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, tika uzklausīti jautājumi un ieteikumi. Savukārt otrajā daļā jeb darba seminārā eksperti vienojās par studiju programmu struktūru un turpmāk veicamajiem darbiem jaunveidojamo programmu izstrādē.

 

Projekta īstenošanas ietvaros izstrādātās, aprobētās un akreditētās studiju programmas būs ar šādu inovatīvu potenciālu:

1. elastīga, studiju satura kvalitātes prasībām un kompetencēs balstītas izglītības pamatnostādnēm atbilstoša studiju procesa īstenošana, sasaistē ar darba vidi, nodrošinot regulāru atgriezenisko saikni un kritisku pašrefleksiju,

2. daļēja studiju kursu apguve e-vidē,

3. moduļu elastīga kombinēšana, atbilstoši turpmākās karjeras izvēlei un nepieciešamajām kompetencēm,

4. CLIL pieeja,

5. studiju, prakses un pētniecības savstarpējā sasaiste, īstenojot saikni teorija–teorijas aprobācija/praktikums – prakse,

6. starpdisciplinārā pieeja kompetenču jomu apguvei sasaistē ar sociālo, humanitāro un eksakto zinātņu studijām un pētniecību, paredzot iespējas piekļuvi visu akadēmisko jomu resursiem.

 

Projekta īstenošanas periods ir paredzēts līdz 2022. gada decembrim (ieskaitot), kura laikā jaunveidotās studiju programmas tiks licencētas, aprobētas un akreditētas.

 

Publikācija izveidota 2018. gada 19. oktobrī.