Progresa ziņojums par 2023. gada 2. ceturksni

Progresa ziņojums par 2023. gada 2. ceturksni

LiepU šogad 30.06. noslēdzas ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2023. gada 2. ceturksnī galvenās plānotās darbības noslēdzas mērķstipendiju izmaksa studējošajiem otrā līmeņa studiju programmā “Skolotājs”; studiju programmu licencēšanas ekspertu rekomendāciju ieviešana; jauno pedagogu izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs”, “Logopēdija” aprobācija; pieredzes apmaiņas pasākumi; darbs pie prezentācijām un starptautiskām publikācijām; publicitātes pasākumi.


Atskaites periodā ir notikuši četri pasākumi, kuru ietvaros tika prezentēti studiju programmu aprobācijas rezultāti studiju programmās “Logopēdija”, “Sākumizglītības skolotājs” un “Pirmsskolas skolotājs”. Nozīmīga bijā dalība starptautiskā konferencē 13.-15.04. Eiropas skolotāju izglītības tīklojuma (ETEN) ietvaros ar divām prezentācijām darba grupās “Māksla” un “Iekļaujošā izglītība”, kurās tika aktualizēti gan aprobācijas rezultāti, gan aktualitātes studiju programmu īstenošanā. Tāpat svarīgs pasākums bija logopēdijas studentu zinātniski praktiskais seminārs 29.03 un dalība noslēguma pasākumā LU 11.04.2023.

 

Atskaites periodā tika īstenots attālinātais darbseminārs, kas notika 26.04., kā arī projekta noslēguma konference 29.05. “BĒRNS. SKOLOTĀJS. IZGLĪTĪBA”. Konferencē piedalījās projekta partneraugstskolu Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas, Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes studenti, kā arī studenti no sadarbības partneru augstskolām Slovēnijā un Lietuvā. Tika prezentēti pētījumu un rezultāti, demonstrēti labās prakses piemēri un piedāvāti dažādi pedagoģiskie risinājumi kvalitatīvas izglītības attīstībai un studiju programmu aprobācijas rezultātu ieviešanai praksē.

 

Projekta atskaites perioda noslēgumā notika arī izlaidumi, kur absolventu statusā bija jau jauno studiju programmu beidzēji – kvalifikāciju skolotājs ieguva gan pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, gan arī skolotāji logopēdi.

 

Progresa ziņojums sagatavots 2023. gada 30. jūnijā.