Progresa ziņojums par 2023. gada 1. ceturksni

Progresa ziņojums par 2023. gada 1. ceturksni

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2023. gada 1. ceturksnī galvenās plānotās darbības turpinās mērķstipendiju izmaksa studējošajiem otrā līmeņa studiju programmā “Skolotājs”; studiju programmu licencēšanas ekspertu rekomendāciju ieviešana; jauno pedagogu izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs”, “Logopēdija” aprobācija; pieredzes apmaiņas pasākumi; darbs pie prezentācijām un starptautiskām publikācijām; publicitātes pasākumi.


Atskaites periodā ir notikusi reflektantu ziemas uzņemšana, kurā tika uzņemti studenti nepilna laika studiju programmās “Logopēdija” un “Pirmsskolas skolotājs”. Turpinās aprobācijas rezultātu apkopošana un studiju plānu, kā arī studiju kursu satura precizēšana. Notiek gatavošanās starptautiskam pasākumam Eiropas skolotāju izglītības tīklojuma (ETEN) ietvaros  un tiek izstrādātas prezentācijas, kurās aktualizēti gan aprobācijas rezultāti, gan arī aktualitātes studiju programmu īstenošanā.

 

Atskaites periodā Liepājas Universitātes studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” studentes turpināja tradīciju, kuras ietvaros tiekas ar pirmsskolas iestāžu bērniem, lai praktizētu studijās gūtās iemaņas, kā arī lai bērni varētu iepazīties ar universitātes darbu (22.12.2022.). Ziemassvētku laikā Liepājas Universitāti apmeklēja Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, lai kopā ar studentēm izstaigātu Liepājas Universitāti, uzzinātu, kas notiek dažādās laboratorijās, ietu rotaļās un paši savām rokām mēģinātu izveidot to, kā izskatās “Drēbju pakaramā sapnis”.

 

Ir noticis pasākums arī Izglītības inovācijas un radošuma centrā (7.02.2023.), kur PSDF studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” un “Sākumizglītības skolotājs” studenti un mācībspēki organizēja mākslinieciskas un sportiskas aktivitātes Liepājas 3. pamatskolas 4.a klases skolēniem.

Progresa ziņojums sagatavots 2023. gada 28. februārī.