8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

Progresa ziņojums par 2022. gada 4. ceturksni

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2022. gada 4. ceturksnī galvenās plānotās darbības mērķstipendijas studējošajiem otrā līmeņa studiju programmās; ekspertu rekomendāciju izpildes plānošana un izpilde; jauno pedagogu izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs”, “Logopēdija” aprobācija; pieredzes apmaiņas pasākumi; darbs pie starptautiskām publikācijām; publicitātes pasākumi.


Atskaites periodā ir noticis darbseminārs (28.11.2022.), kurā tika diskutēts par aprobācijas procesu un tā rezultātiem, kā arī turpmāk veicamajiem darbiem. Intensīvi notiek gatavošanās reflektantu ziemas uzņemšanai, kā arī tiek izstrādātas prezentācijas starptautiskam publicitātes pasākumam.

 

Atskaites periodā ir notikuši pieredzes apmaiņas pasākumi: “Zinātnieku nakts 2022” 30. septembrī (iesaistīti studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” un “Sākumizglītības skolotājs” studenti), “Debašu turnīrs” 25. oktobrī (studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” 4. kursa studentu un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas skolotāju debates par aktualitātēm izglītības jomā), kā arī studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” iekļaušanas akreditētā virzienā procesa izvērtējums un studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” plānojuma pilnveide.

Projekta ietvaros mērķstipendijas saņem pedagoģijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” studenti.

 

Progresa ziņojums sagatavots 2022. gada 30. novembrī.