8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums par 2022. gada 2. ceturksni

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2022. gada 2. ceturksnī galvenās plānotās darbības jauno pedagogu izglītības studiju programmu aprobācija; mērķstipendijas studējošajiem doktora studiju programmās; dokumentu kopu izstrāde, kas paredzētas licencētu studiju programmu iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā; publicitātes pasākumi.


Atskaites periodā turpinās darbs pie studiju programmu aprobācijas un ir pabeigta dokumentu kopu sagatavošana licencēto studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs", “Skolotājs”, "Logopēdija", 2.līmeņa studiju programmas “Skolotājs”, maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” un kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” iekļaušanai akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”. Visas dokumentu kopas ir iesniegtas AIKA (Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra) un tiek gaidīts datums ekspertu vizītei LiepU.

Projekta ietvaros tiek piedāvātas mērķstipendijas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalās aprobācijā. Mērķstipendijas saņem arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” studenti.

 

Progresa ziņojums sagatavots 2022. gada 26. maijā.