8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

Progresa ziņojums 2021. gada 3. ceturksnim (01.07. – 30.09.2021.)

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2021. gada 3. ceturksnī galvenās plānotās darbības – jauno pedagogu izglītības studiju programmu aprobācija, pieredzes apmaiņas pasākumi, mērķstipendijas studējošajiem doktora studiju programmās, publicitātes pasākumi.

Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" aprobācijas procesa – programmu izvērtēšanas, pilnveides, aprobācijas metodikas izstrādes.

Lai tiktu nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa par aprobācijas procesu partneraugstskolās ar ekspertiem no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas norisinās attālinātas sanāksmes.

Projekta ietvaros tiek sniegtas mērķstipendijas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalās aprobācijā. Stipendijas paredzētas uz diviem gadiem (22 mēnešiem) un vienai uzņemšanai. Liepājas Universitātes publicitātes pasākuma ietvaros tiks veidota publikācija par mācību gada sākumu jaunajās studiju programmās.

Progresa ziņojums sagatavots 2021. gada 31. augustā.