Uzņemšanas process vasarā 2021./2022.

Reģistrācijas maksa studijām 2020.gada uzņemšanā

Maksa par pieteikuma reģistrāciju pamatstudijās*

Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu par pieteikumu lūgums veikt iepriekš - ar bankas pārskaitījumu https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP42/Apraksts (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

Zināšanai! Reflektantiem, kuri veica pieteikšanos studijām vienotajā uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas sistēmā (VUPP IS), bet nenoslēdza studiju līgumu, papildus uzņemšanā piesakoties uz vakantajām studiju vietām, atkārtoti pieteikuma maksa nav jāveic. Reflektants uzrāda pieteikuma apliecinājumu no VUPP IS vai maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu.

 

Maksa par pieteikuma reģistrāciju papilduzņemšanā augusta menesī:

  • piesakoties studijām uz vienu studiju programmu - 35,00 EUR;

  • par katru nākamo studiju programmu – 10,00 EUR.

 

Maksa par pieteikuma reģistrāciju maģistra studijām*

Maksa par pieteikumu studijām uz vienu studiju programmu ir 30 euro un par katru nākamo studiju programmu – 10 euro. Samaksu par pieteikumu lūgums veikt iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

 

Masksa par pieteikumu reģistrāciju ārvalstu studentiem:

  • Pilna laika ārvalstu studentiem 150,00 EUR.

 

LiepU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja,
LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

*No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.