Uzņemšanas process vasarā 2021./2022.

Citu līmeņu studijas

 LiepU studiju iespējas PSDF 2020./2021. akadēmiskajā gadā*

Studiju programma

Kvalifikācija/ iegūstamais grāds

 

Uzņemšanas prasības: Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada**

Uzņemšanas prasības: Personām, kuras

vidējo izglītību

ieguvušas pirms 2004.

gada, personām ar

īpašām vajadzībām,

ārvalsts personām**

1. līmeņa profesionālā

augstākās izglītības studiju programma

Pirmsskolas skolotājs

Pilna laika klātiene – 2 gadi

Nepilna laika – 2 gadi 6 mēneši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas skolotāja

kvalifikācija

(pēc kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja turpnāt studijas Sākumizglītības skolotājs programmā 3.kursā)

Budžeta vietu skaits: 20

 

Studiju maksa pilna laika studijās, EUR gadā: 1590

 

Studiju maksa nepilna laika studijās, EUR gadā: 1190

Obligātās prasības:

CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE svešvalodā vai STIP

svešvalodā

Vidējā atzīme mācību

Priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda,

vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina

vidējās izglītības dokuments;

Iestājpārbaudījums -

izglītības gadījumu

analīze (visiem reflektantiem)

Reflektanti rakstiski

(200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu.

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja piedalīties konkursā,

Nokārtojot papildpārbaudījumu -

mutiskas pārrunas. Pēc

papildpārbaudijuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto

iestājpārbaudījumu.

Obligātās prasības:

GA vai CE latviešu

valodā

GA vai CE matemātikā

GA vai CE svešvalodā

vai STIP svešvalodā

Vidējā atzīme mācību

Priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda,

vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina

vidējās izglītības dokuments;

Iestājpārbaudījums -

izglītības gadījumu

analīze (visiem reflektantiem)

Reflektanti rakstiski

(200-300 vārdu) un

mutiski pauž un pamato

savu viedokli par izglītības gadījumu.

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja piedalīties konkursā,

Nokārtojot papildpārbaudījumu -

mutiskas pārrunas. Pēc

papildpārbaudijuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto

iestājpārbaudījumu.

 

 

Iepriekšēja

izglītība

Iestājpārbaudījumi

Otrā līmeņa

profesionālās

augstākās izglītības

studiju programma

Skolotājs”

Pilna laika klātiene –

1gads (atbilstoši vienā no mācību jomu moduļiem: tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma)

 

Iegūstamā kvalifikācija: Skolotājs

Budžeta vietu skaits: 25

1.Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas atbilstošā zinātnes nozarē;

2.Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā;

3.Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā

augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet

iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10).

Papildu nosacījumi:

Angļu/vācu/spāņu/franču/zviedru/krievu valodas prasme vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai

vērtējums angļu, vācu, franču, spāņu, zviedru vai krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība

iegūta angļu, vācu, franču, zviedru, krievu vai spāņu valodā.

Uzņemšanas kritēriji: Reflektantu ranžēšana tiek veikta pēc konkursa vērtējuma 1000 punktu skalā, kas tiek aprēķināts pēc

formulas, kurā tiek summēti šādi konkursa kritēriji:

vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300)

Papildnosacījums: ne zemāka par 7 ballēm;

 noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme

(20 x 10 = 200);

 profesionālās motivācijas un pieredzes vērtējums (1 x

500), kas ietver profesionālās motivācijas un pieredzes vērtējumu, profesionālās darbības vērtējumu, mērķtiecības un neatlaidības, gatavības mācīties vērtējums; sabiedriskie, profesionālie un citi akadēmiskie sasniegumi, komunikācijas prasmes,

līderības un pārmaiņu vadības kompetences, piem.,

brīvprātīgā darbs, pedagoģiskais darbs, iesaistīšanās nevalstisko organizāciju darbā, līdzdalība projektos

(pasākumu organizēšana, vadīšana, starppaudžu

mācīšanās u.c.). Pretendentiem uz iestājpārbaudījumu

jāņem līdzi profesionālo darbību apliecinoši

dokumenti (sertifikāti, rekomendācijas vēstules u.c.), ja pretendentam tādi ir.

* Uzsākot studijas ir jāiemaksā vismaz 25% no gada studiju maksas. Studējošajam ir tiesības izvēlēties individuālu maksājuma grafiku

**Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. studiju gadam:https://www.liepu.lv/lv/1254/uznemsanas-noteikumi-2020-2021