Projekti

Projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē”

 

2018. gada oktobra beigās tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošanu.

 

Projekta ietvaros piesaistītais finansējums 757 100 eiro apmērā turpmāko trīs gadu laikā tiks izmantots augstskolas pārvaldības sistēmas īstenošanai piecos darbības virzienos – (1) esošo studiju virzienu struktūras un programmu satura izvērtēšanai un pasākumiem to salāgošanai ar atbilstošo nozaru attīstības vajadzībām; (2) Liepājas Universitātes mūsdienīgas pārvaldības modeļa izveidošanai; (3) esošās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai; (4) digitālo e-risinājumu ieviešanai un pilnveidošanai augstskolas pārvaldībā un kvalitatīvākai sadarbībai ar studējošajiem; (5) vadības personāla kompetenču pilnveidošanai.

 

Projekta īstenošanā nozīmīgu lomu ieņem augstskolas stratēģisko partneru, tai skaitā studējošo, absolventu, un atbilstošo industriju iesaiste, sniedzot viedokli un ieteikumus, kā arī piedaloties pilnveides pasākumu īstenošanā. 

 

Pieejamo Eiropas projektu līdzekļu piesaiste augstskolas labākas pārvaldības procesu finansēšanai ir stratēģiski nozīmīgs visa Liepājas Universitātes personāla attīstībai, kā arī - projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu augstskolas institucionālās veiktspējas uzlabošanā un konkurētspējas stiprināšanā Kurzemes reģionā un Latvijas attīstības plānošanas vadlīniju izpildē.

 

Projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē”  Nr.: 8.2.3.0/18/A/017 norisināsies līdz 2021.gada 31. decembrim un tā kopējais finansējums ir 757100 eiro. Līdzekļi 643 535 eiro apmērā tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un 113 565 eiro –  no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros: pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. 

 

Šī projekta īstenošanā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.