Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

22. rakstu krājums

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums, 22. Atb. red. Edgars Lāms. Liepāja : LiePA, 2017. 517 lpp. ISSN 2500-9508

Rakstu krājums „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” iznāk kopš 1995. gada. Sākotnējais tā nosaukums bija „Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē un folkloristikā”, bet līdz 2015. gadam tas izdots ar nosaukumu „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. Kopš 1999. gada krājuma izveidē darbojas starptautiska redakcijas kolēģija, un 2000. gadā tas iekļauts Latvijas Zinātnes padomes vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā. Krājumu veido Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. 

Krājumā tiek iekļauti raksti, kas tapuši pēc nolasītajiem referātiem konferencē „Aktuālas problēmas literteratūras un kultūras pētniecībā”. Rakstu tematika ir ļoti plaša: literatūrzinātnes jautājumi skatīti dažādos aspektos – literatūras vēsture un klasikas darbu interpretācijas, literatūras teorijas un kritikas problemātika, literārā procesa un daiļrades psiholoģijas atspoguļojums, latviešu un cittautu literatūras aktualitātes u tml. Arvien plašāks rakstu loks veidojas filozofijas, kultūras un komunikācijas jautājumu saskarē ar literatūru. Īpašu vietu ieņem raksti teātra vēsturē un teorijā, kā arī folkloristikā, mitoloģijā, etnogrāfijā. 22. krājumā iekļauti 39 raksti, kas sakārtoti 9 tematiskās nodaļās. Ievadvārdus uzrakstījis krājuma atbildīgais redaktors Edgars Lāms. 

Elektroniskajā versijā pieejams satura rādītājs un ziņas par autoriem, kā arī rakstu kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. Rakstu iesniedzēju zināšanai pievienoti arī noformēšanas nosacījumi.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

Redaktora priekšvārds

Latviešu klasiskās literatūras pētniecības dažādi aspekti

Krista Anna Belševica

„Pērļu zvejnieks” Jāņa Poruka agrīno filozofisko uzskatu izgaismojumā

„The Pearl fisher” in the light of early philsophical views of Jānis Poruks

Dagmāra Ausekle

Viņš un Viņa Andreja Upīša noveļu krājumā „Vēju kauja”

He and She in the collection of short stories „The Battle of Winds”

(Vēju kauja) by Andrejs Upīts

Sigita Kušnere

Politiķe rakstniecībā – Berta Pīpiņa

Politician as Authoress – Berta Pīpiņa

Antra Medne

Emīlijas Briežkalnes nozīme dzejnieka Aleksandra Čaka dzīvē

Emīlija Briežkalne’s Role in Poet Aleksandrs Čaks’ Life

Literatūra un literārais process LPSR

Signe Raudive

Jaunais autors un pārkāpums: personīgo lietu izskatīšana Rīgas Jauno autoru apvienības un Rakstnieku savienības valdes un sekretariāta sēdēs (1945–1968)

The Young Author and Offence: The Examination of the Personal Files during the Meetings of the Union of Young Writers of Riga and the Union of Latvian Soviet Writers (1945–1968)

Madara Eversone

Latvijas Padomju Rakstnieku savienības 5. kongress (1965) – pagrieziena punkts latviešu literārā procesa virzībā 20. gadsimta 60. gadu otrajā pusē

The 5th Congress of the Latvian Soviet Writers’ Union (1965) – a Milestone in Latvian Literary Process in the Second Half of the 1960s

 

 

Agija Ābiķe-Kondrāte

LPSR Literatūras fonda materiālā palīdzība latviešu padomju literātiem: ieskats ieguves priekšnoteikumos, veidos, nozīmē  

 

Material Assistance of the Latvian SSR Literature Fund for Latvian Soviet Writers: Insight into Output Prerequisite, Types, Significance

Latviešu literatūra trimdā un Latvijā

Inguna Daukste-Silasproģe

„Trīs dienas nodzīvotas latviešu sabiedrībā”: Latviešu Dziesmu svētku epizodes trimdas prozas tekstos

„Three Days in Latvian Society”: Episodes of Latvian Song Festivals as Reflected in Exile Fiction

Edgars Lāms

Padomju laika lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā

The overview on rural life during Soviet times in Ēriks Hānbergs’ prose

Karīna Krieviņa

Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā

Symbolical and Philosophical revelations of the Road Motives in the Poetry of Olafs Gūtmanis

Bārbala Simsone

Vilkači Kolkā un citplanētieši Saeimā: jaunākā latviešu fantāzijas un fantastikas literatūra

Werewolves in Kolka and Aliens in Parliament: the Newest Latvian Fantasy and Fiction Literature

 

Austra Gaigala 

Ģimenes modelis jaunākajā latviešu literatūrā

bērniem un pusaudžiem

Family Model in the Recent Latvian Literature for Children and Adolescents

Latviešu mūsdienu romāna („MĒS. Latvija, XX gadsimts”) pētniecība

Zanda Gūtmane

Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā „Mēra kaps” un Noras Ikstenas romānā „Mātes piens”

Exhumation of Memories in the Novels „Grave of Plague” by Ene Mihkelson and „Mother’s Milk” by Nora Ikstena

Anda Kuduma

Gunta Bereļa romāns „Vārdiem nebija vietas”: valodas jēga un enerģija

Guntis Berelis’ Novel „There was no Place for Words” (Vārdiem nebija vietas): Sense and Energy of Language

 

Benedikts Kalnačs 

Latvijas vēstures romānu sērija „MĒS. Latvija, XX gadsimts”. Postkoloniālisma un postkomunisma perspektīva

A Series of Novels „WE. Latvia, the 20th Century”: Postcolonial and Postcommunist Perspective

Cittautu literatūras vēsture un šodiena

Juris Kastiņš

Faktuālais un fikcionālais Hansa Magnusa Encensbergera jaunākajā romānā „Vienmēr šī nauda!”

Factual and Fictional in Hans Magnus Enzensberger’s Latest Novel „Always this Money! ”

Laimdota Ločmele

Umberto Eko romāns „Pilotnumurs”. Rītdiena nekad nepienāks

Umberto Eco’s Novel „Numero Zero”. Tomorrow never comes

Giedrė Buivytė

The Mythical Space of Death and Afterlife as Embedded in the Structure

of the Poetic Narrative

Nāves un pēcnāves dzīves mītiskās telpas ietvērums poētiskā naratīva struktūrā

Nerijus Brazauskas

Cultural Formation in a Contemporary Lithuanian Novel: History,

Society, Heritage

Kultūras struktūra mūsdienu lietuviešu romānā: vēsture, sabiedrība, mantojums

Karolina Górniak

Impossible Poetry. Reading Polish Postwar Avant-garde. Tymoteusz Karpowicz and Krystyna Miłobędzka

Neiespējamā dzeja. Lasot poļu pēckara avangardu. Timoteušs Karpovičs

un Kristina Milobedzka

Mihails Čebotarjovs

Unreliable Narration in John Banville’s Novel „Mefisto”  

Neuzticamais vēstījums Džona Benvila romānā „Mefisto”

Veronica De Pieri

Literature Remakes: How Catastrophe Influences the Communication of Trauma in Literature an Inquiry on Nakamori Akio and Kawakami Hiromi 2011 short novels

 

Literatūras rimeiks: kā katastrofa ietekmē traumas komunikāciju literatūrā. Pētījums par Akio Nakamori un Hiromi Kavakami 2011. gada garstāstiem

Ivars Orehovs

Individuālo likteņgaitu atspoguļojums pēcpadomju Latvijā Ēriha J. G. Rainera vāciski publicētajā literārajā vēstījumā

The Reflection of the Individual Destiny in Post-Soviet Latvia in the Literary Narrative in German by Erihs J. G. Rainer

Literatūras teorijas un tulkošanas problēmas

Anita Helviga

Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē – sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā sistēmā

Names of Rhymes in Latvian Literary Theory. Their Forking, Synonymity and Variableness in the Terminological System

Lolita Petrulionė

Explicitation in Translation of Culture-specific Items: the Case of Footnotes

Paskaidrojumi kultūrspecifisku reāliju tulkošanā: zemsvītras piezīmes

Zane Šteinmane

Muallakāt atdzejojums latviešu valodā: problemātika un risinājumi

Translating Mu’allaqat into Latvian: Problems and Solutions

Latinitāte latviešu un cittautu kultūrā

Ojārs Lāms

Latīņu un latviešu valodas interakcija pirmajā latviešu poētikā (Johans Višmanis „Nevācu Opics”)

Interaction between Latin and Latvian in the first Latvian Poetics (Jochann Wischmann’s „Unteutsche Opitz”)

Līva Bodniece

Kvīnta Horātija Flaka atdzejošana latviski diahroniskā aspektā

Diachronic Study of the Translations of Quintus Horatius Flaccus’ Poetry into Latvian

Mārtiņš Laizāns

Izglītotības dižciltīgums Rīgas neolatīnisko dzejnieku sacerējumos

Nobilitas Literaria in the Neo-latin Literary Works of Riga Humanists

Ingars Gusāns

Romieši smagajā metālmūzikā

Romans in Heavy Metal Style

Teātra vēsture un teorija

Ērika Zirne

Kārļa Veica radošā darbība Rīgas Strādnieku teātrī

The creative activities of Kārlis Veics in Riga Workers’ Theater

Ieva Rodiņa

Laikmetiskošanas princips Eduarda Smiļģa režijā

The principle of Modernizing Classics in Eduards Smiļģis’ Stage Directing

Vēsma Lēvalde

Fjodora Dostojevska „Noziegums un sods” Oļģerta Krodera versijā – konceptuāla Hamleta tēmas refleksija

 

Fyodor Dostoevsky’s „Crime and Punishment” in Oļģerts Kroders’s Stage version – conceptual reflexion of Hamlet theme  

 

Baltu folklora, mitoloģija, etnogrāfija

Žydrūnas Vičinskas 

Interpretations of Matthaeus Praetorius Mythical Material on Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda in the Works of Lithuanian and Prussian Mythology Researchers of the 19th–21st Centuries

Mateja Pretorija mītisko materiālu par Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda interpretācijas 19.–21. gadsimta lietuviešu un prūšu mitoloģijas pētnieku darbos

Ieva Ančevska

Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā

Incantation within the Latvian Tealing Tradition

Justīne Jaudzema

Sakrālo un laicīgo celtņu upuris latviešu vēsturiskajās teikās

Building Sacrifice in Latvian Folk Legends

Elvīra Žvarte

Teicējs pansionātā

Folk Performer at the Retirement Home

Elīna Gailīte

Latviešu folkloras krātuves kolekciju tapšana: Harija Sūnas kolekcija [1969]

Creation of Collections of Latvian Folklore Archives: Collection of Harijs Sūna [1969]

Digne Ūdre

Latviskā ornamenta mitoloģiskās skolas tradīcija

Latvian ornament: tradition of mythological school

 

 

Lejupielādēt PDF (1.3 MB) Raksta iesniegšanas prasības