Vārds un tā pētīšanas aspekti

21 (1/2) rakstu krājums

Via Scientiarum

Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 21 (1/2). Atb. red. Gunta Smiltniece un Linda Lauze. Liepāja : LiePA, 2017. 284 lpp. ISSN 1407–4737


Liepājas Universitātes starptautiskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” notiek kopš 1996. gada. Tā pulcina  valodniecības pētniekus no visas Latvijas un vairākām ārvalstīm. Uz konferencē nolasīto referātu bāzes tiek sagatavots un izdots rakstu krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kam nu jau iznāk 21. laidiens. Kopš 2008. gada krājumu izdod divās tematiskās daļās. Pirmajā daļā apkopoti raksti fonētikā, gramatikā, leksikā, stilistikā, kā arī valodas pētījumi diahroniskā un areālā aspektā (atbildīgā redaktore Gunta Smiltniece), otrajā daļā – valoda un vide, tulkojumzinātnes aspekti, terminoloģijas jautājumi (atbildīgā redaktore Linda Lauze). Raksti katrā daļā izkārtoti alfabēta secībā pēc autora uzvārda. Šoreiz abas daļas izdotas vienā grāmatā.

21. laidiena 1. daļā ir 14 rakstu, kuros aplūkota gan mūsdienu valoda, gan senāks valodas materiāls, kā arī mutvārdu un rakstveida teksti dažādos valodas līmeņos – fonētiskajā, gramatiskajā, semantiskajā. 2. daļā ir 12 rakstu latviešu un angļu valodā par dažādiem valodas lietojuma, tulkojuma un terminoloģijas aspektiem latviešu, lietuviešu, angļu, čehu, slovāku un arābu valodā.


Elektroniskajā versijā pieejams satura rādītājs un ziņas par autoriem, kā arī rakstu kopsavilkumi angļu / vācu valodā (vai latviešu valodā, ja raksts ir svešvalodā). Rakstu iesniedzēju zināšanai pievienoti arī noformēšanas nosacījumi.


SATURA RĀDĪTĀJS

I daļa

Fonētika, gramatika, leksika, stilistika

Vārda diahroniskais un areālais aspekts

Ilze Auziņa

Baiba Saulīte

Teikuma intonācija un informācijas struktūra vecāku un bērnu saziņā

Sentence Intonation and Information Structure in the Parent-Child Communication

Maija Brēde

Izcēluma efekts emocionālā publiskā runā

Effect of Prominence in Emotional Public Speech

Brigita Bušmane

Vārdi klucis, klimpa un to varianti latviešu valodā ēdienu leksikā

The Words klucis, klimpa and Their Variants in Latvian Food Vocabulary

Ilze Cīrule

Tiesu runas kompozīcijas lingvistiskais aspekts

Linguistic Aspect of Judicial Speech Composition

Anna Frīdenberga

Daži darinājumi ar komponentu -galv- 16.–17. gadsimta tekstos

Some Word-formatives with the Component -galv- in the Texts of the 16th–17th Centuries

Agita Kazakeviča

Nelokāmie divdabji sekundāri predikatīvā funkcijā

Indeclinable Participles in the Secondary Predicative Function

Sintija Ķauķīte

Zīme vārda vietā

Sign instead of Word

Kristīne Levāne-Petrova

Darītājs un ciešamā kārta latviešu valodā

The Agent and the Passive Voice in Latvian

Liene Markus-Narvila

Lejaskurzemes izlokšņu dzīvotspēja 21. gadsimtā: sociolingvistisks ieskats

Vitality of the Sub-dialects of Lower Kurzeme in the 21st Century: Sociolinguistic Insight

Ilga Migla

Veci vārdi – jaunas nozīmes

Alte Wörter – Neue Bedeutungen

Ieva Ozola

Johana Langija vārdnīcas proverbia 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā

Proverbia im Wörterbuch von Johannes Langius im Kontext der Wörterbücher des 17. Jahrhunderts

Baiba Saulīte

Lauma Pretkalniņa

Andrejs Spektors

1. konjugācijas darbības vārdi Tēzaurā

First Conjugation Verbs in “Tēzaurs”

Agris Timuška

Baltu bites eirosaimē: ģeolingvistisks pārskats

Baltic Bees in the European Swarm: a Geolinguistic Survey

Astrīda Vucāne

Laulības tematiskā leksika latviešu folklorā

Thematic Vocabulary of Marriage in Latvian Folklore

II daļa

Valoda un vide

Terminoloģija

Tulkošanas jautājumi

Māris Baltiņš

Latviešu pēckara trimdas devums terminoloģijas attīstībā: iecerētais un paveiktais

Contribution of Latvian Postwar Exile in the Development of Terminology: Intentions and Accomplishment

Baiba Egle

Problēmas dziju krāsojuma paveidu nosaukumu tulkošanā no angļu valodas latviešu valodā

Issues in Yarn Colorway Type Name Translation from English to Latvian

Thuraya B. El-Wifati

Word-formation of medical terminology in English and Process of Translation into Arabic

Medicīnas terminoloģijas darināšana angļu valodā un tulkošanas process arābu valodā

Anita Helviga

Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā stilists un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā

Semantically Functional Changes in the Word stilists and Their Reflection in Latvian Lexicography

Justīne Kuzņecova

Ar datorkrāpšanu saistītu terminu veidošanās un attīstība latviešu valodā

Formation and Development of Terms Related to Computer Fraud in Latvian

Linda Lauze

Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā

Phrases of Apology in Spoken Communication

Nijolė Litevkienė

Evolution of Lithuanian Anatomical Terminology: Anatomical Terms in P. Leonas-Leonavičius’ Latin-Lithuanian Dictionary (Lotyniškai-lietuviškas žodynas)

Lietuviešu anatomijas terminoloģijas attīstība: anatomijas termini Petra Leona-Leonaviča Latīniski-lietuviskajā vārdnīcā (Lotyniškai-lietuviškas žodynas)

Gunta Ločmele

Helēna Gizeleza

Reklāmas valodas īpatnības latviešu medicīnas žurnālos (1989–2014)

Peculiarities of Advertising Language in Latvian Medical Journals (1989–2014)

Laimdota Ločmele

Eiropas Savienības juridiskie teksti kā naratīvi juridiskās angļu valodas kursā Latvijas Universitātes tiesību zinātņu bakalaura programmā

European Union Legal Texts as Narratives in the Course of Legal English for Bachelors of Law at Latvia University

Aiga Veckalne

Čehu un slovāku īpašvārdu atveide latviešu valodā 20. gadsimta 20. un 30. gados

Rendering of Czech and Slovak Proper Names in Latvian in 1920s and 1930s

Artūrs Viļums

Lingvistiskās ekspertīzes aktualitāte un izmantojuma iespējas

Topicality and Application Possibilities of Forensic Linguistics

Anna Vulāne

Dace Markus

Olga Ureka

Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos

The Role of Parental Surveys in the Research on Children’s Language

In memoriam. Audrone Kaukiene (1941–2017)

Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma

„Vārds un tā pētīšanas aspekti”

rakstu iesniegšanas un noformēšanas vispārīgie principi

General Principles for Submitting and Formatting Articles

for the Conference Proceedings of Liepāja University

“The Word: Aspects of Research”

Ziņas par autoriem / About the Authors


 


Lejupielādēt krājuma kopsavilkumu PDF formātā

Rakstu noformēšanas prasības