Valodu apguve: problēmas un perspektīva

12. zinātnisko rakstu krājums

Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XII. Zinātniskā redaktore Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2016. 173 lpp.

 

Rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” iznāk kopš 2001. gada. Tam ir starptautiska zinātniskās redakcijas kolēģija, kuru līdz 2009. gadam vadīja Dr. paed. Ārija Ptičkina.

Rakstu krājumā tematika ir plaša – saistīta gan ar dzimtās valodas un svešvalodu apguvi, gan ar valodas apguves kontekstuāliem pētījumiem lingvistikā, pedagoģijā, psiholoģijā. Valodu apguves izpēte diferencēta ne vien pa valodām (latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu, spāņu, vācu), bet arī pa valodas apguvēju vecumposmiem (valodu apguve agrīnajā vecumā un pirmsskolā, skolā un augstākajā izglītībā). Multilingvisma un plurilingvisma situācija, starpkultūru komunikācija un globalizācijas ietekme, multikulturālā izglītības vide un valodu skolotāju izglītība, starpvalodu lingvistika un bilingvālisms – tie ir aspekti, kuru kontekstā pētīta valodu apguve rakstu krājumos apkopotajās publikācijās.

XII rakstu krājumā apkopoti 12 zinātniskie raksti, kas izstrādāti, balstoties uz Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva (2015. gada 5. jūnijā) nolasītajiem referātiem. Elektroniskajā versijā piedāvāti atslēgvārdi un anotācija raksta oriģinālvalodā (latviešu, angļu vai vācu) un atslēgvārdi un kopsavilkums angļu vai latviešu valodā.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

Antra ROSKOŠA

Valodas loma starpkultūru komunikācijas procesā mūsdienu Latvijas daudzkultūru sabiedrības kontekstā

The Role of Language in the Intercultural Communication Process of Modern Latvia Multicultural Society

Ieva RUDZINSKA

Iveta BOGE

An ESP Study Course Quality Enhancement through Student and Teacher Erasmus Mobility

Apmaiņas programmas Erasmus studentu un doc tāju mobilitāte lietišķās svešvalodas studiju kursa kvalitātes uzlabošanai

Virginija Jūratė PUKEVIČIŪTĖ

Einstellung der Studierenden zur Entwicklung ihrer metakognitiven Kompetenz im Fremdsprachenunterricht

Studentu skatījums uz metakognitīvās kompetences attīstīšanu svešvalodu apguves procesā

Līga KĻAVIŅA

Motivācija un tās loma svešvalodu apguves procesā augstskolā

Motivation and Its Role in the Process of Mastering a Foreign Language in a Higher Educational Institution

Dagnija DEIMANTE

Challenges in Promoting the Development of Reading Skills

Izaicinājumi lasīšanas prasmju pilnveides veicināšanā

Vita BALAMA

Importance of Context in the Acquisition of Language and Culture Phenomena

Konteksta nozīme valodas un kultūras faktu apguvē

Dace MARKUS

Santa DAUME

Ilona BUKŠA

Bērnu valoda: krāsu asociācijas un īpašības vārdu lietojums

Children’s Language: Colour Associations and the Usage of Adjectives

Sanita LAZDIŅA

Solvita POŠEIKO

Lai varētu vairāk ieinteresēt skolēnus mācību darbā, lai pašai būtu interesantāk strādāt – kā saglabāt un mācīt valodas e-gadsimtā?

To Get Pupils More Interested in Learning and to Make Work More Interesting for Oneself – How to Maintain and Teach Languages in the Digital Age?

Ieva ELSBERGA

Vācu valodas kā svešvalodas mācību grāmatas Latvijā: gramatiskais aspekts

Schoolbooks for German as a Foreign Language in Latvia: Grammar Aspect

María de la Paz DIAZ MENDOZA

Acquisition of Spanish Personal Pronouns as Direct and Indirect Objects with Transitive Verbs at the Language Proficiency Levels A2–B2

Personu vietniekvārdu lietojuma apguve akuzatīva un datīva locījumā ar transitīvajiem darbības vārdiem: spāņu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā A2–B2 līmenī

Baiba KAČANOVA

Leksikas apguves lingvodidaktiskā modeļa koncepcija angļu valodas kā svešvalodas apguvei

Lingvodidactic Model’s Concept for Teaching Lexis in English as a Foreign Language

Gillian COCHRANE

The Development of a Literacy Programme to Support Learners with Delayed Literacy Development

Aktīvā programma lasītprasmes attīstības veicināšanai skol niem ar disleksiju

Nosacījumi zinātniskā raksta manuskripta noform jumam krājumā „Valodu apguve: probl mas un perspektīva”, XIII

Conditions for Formatting an Article for the Conference Proceedings „Learning Languages: Problems and Perspective”, XIII

 

Lejupielādēt kopsavilkumu PDF (242 KB)