Valodu apguve: problēmas un perspektīva

11. zinātnisko rakstu krājums

Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XI. Zinātniskā redaktore Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2015. 165 lpp.

 

Rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” iznāk kopš 2001. gada. Tam ir starptautiska zinātniskās redakcijas kolēģija, kuru līdz 2009. gadam vadīja Dr. paed. Ārija Ptičkina.

Rakstu krājumā tematika ir plaša – saistīta gan ar dzimtās valodas un svešvalodu apguvi, gan ar valodas apguves kontekstuāliem pētījumiem lingvistikā, pedagoģijā, psiholoģijā. Valodu apguves izpēte diferencēta ne vien pa valodām (latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu, spāņu, vācu), bet arī pa valodas apguvēju vecumposmiem (valodu apguve agrīnajā vecumā un pirmsskolā, skolā un augstākajā izglītībā). Multilingvisma un plurilingvisma situācija, starpkultūru komunikācija un globalizācijas ietekme, multikulturālā izglītības vide un valodu skolotāju izglītība, starpvalodu lingvistika un bilingvālisms – tie ir aspekti, kuru kontekstā pētīta valodu apguve rakstu krājumos apkopotajās publikācijās.

XI rakstu krājumā apkopoti 12 zinātniskie raksti, kas izstrādāti, balstoties uz Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva (2014. gada 10. aprīlī) nolasītajiem referātiem. Elektroniskajā versijā piedāvāti atslēgvārdi un kopsavilkums latviešu un angļu valodā. Rakstiem krievu valodā dots arī nosaukums oriģinālvalodā.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

 

Vytenis KONČIUS

Hector SANCHEZ MOURIZ

Sociolinguistic Parallels between the Ex-Soviet Republics and the Regions of Spain

Sociolingvistiskās paralēles starp bijušās Padomju Savienības republikām un Spānijas reģioniem

 

Māra ROZENBERGA

Darbības vārda būt ekvivalenti spāņu un citās romāņu valodās

Problēmas spāņu valodas apguvē un salīdzinājums ar citas cilmes valodām

Equivalents of the Verb to be in Spanish and Other Romance Languages

Challenges Linked to the Acquisition of the Spanish Language and Comparison with the Languages of Other Origins

 

Rūta ĶEMERE

Starptautiski atzīto vācu valodas diplomu DSD I un DSD II pēctecības princips – pamats secīgai un kvalitatīvai vācu valodas apguvei Latvijas skolās

Succession Principle of Internationally Recognised German Diplomas DSD I and DSD II as a Strong Base for a Consecutive and Qualitative German Acquisition in Schools of Latvia

 

Baiba KAČANOVA

Leksiskā pieeja angļu valodas kā svešvalodas apguvē

Lexical Approach in Teaching English as a Foreign Language

 

Inese VEISBUKA

Diktāts ortogrāfiskās kompetences uzlabošanai franču valodas kā svešvalodas apguvē

Dictation as a Means for Improving the Orthographic Competence in Learning French as a Foreign Language

 

Daiva JAKAVONYTĖ-STAŠKUVIENĖ

Results of Social Communication Text Comprehension and Textual Performance in Class 2 (Lithuanian experience)

Sociālās komunikācijas tekstu izpratnes un tekstuālās darbības rezultāti 2. klasē (Lietuvas pieredze)

 

Vaiva SCHOROŠKIENĖ

Jolanta ABRAMAUSKIENĖ

Модели междисциплинарной интеграции уроков родного языка и музыки в учебниках Литвы для начальных классов

Dzimtās valodas un mūzikas starpdisciplinārās integrācijas modeļi Lietuvas sākumskolas mācību grāmatās

On Language Skills Development and Music Inter Subject Integration Models in Primarв SМhool Students’ TeбtЛooks

 

Ingēra TOMME-JUKĒVICA

Otrās valodas fonoloģiskās sistēmas apguve pirmsskolas vecumā: ieskats mūsdienu pētījumos

Second Language Phonological System Acquisition at Preschool Age: an Insight into Contemporary Research

 

Dina BETHERE

Inese ROSTE-PLOSTNIECE

Kaiva ŽĪMANTE

Valodas kompetences izpēte bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Researching Language Competency of Children with Severe Mental Disorders

 

Maija ROČĀNE

Alīda SAMUSEVIČA

Debašu funkcionalitāte valodu apguvē

Functionality of Debating in the Language Learning Process

 

Mарина НОВИК

Орфографическая грамотность русских интернет-пользователей в Латвии

Krievu valodas pareizrakstība Latvijas interneta vietnēs

Spelling Literacy of Russian Internet Users in Latvia

 

Sandra SMILGA

Atvērto mācību resursu izmantošanas iespējas patstāvīgajās studijās

Open Educational Resources as Possible Independent Studies

 

Prasības zinātniskā raksta manuskripta noformējumam krājumā „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”

Requirements for Formatting an Article for the Conference Proceedings “Learning Languages: Problems and Perspective”

 

Lejupielādēt kopsavilkumu PDF (202 KB)