ERASMUS+

Darbinieku mobilitāte

Aktivitātes un mērķi:

Personāla apmācības ietvaros, šī aktivitāte ietver trīs veidu mobilitāti:

  1. Augstākās izglītības personāla mobilitātes vizīte uzņēmumā un uzņēmuma personāla mobilitātes vizīte augstākās izglītības iestādē.
  2. Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties ar zināšanu un prasmju pārneses metodi un gūt praktiskas iemaņas. Aktivitātes var būt ļoti dažādas: semināri, nodarbības, kursi, konferences, praktiskās apmācības periodi, īsas prakses utt.
  3. Augstākās izglītības iestādes administratīvā personāla un vispārējā personāla mobilitātes vizītes uz partneraugstskolu.
  4. Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties no partnerinstitūcijas pieredzes un labās prakses un uzlabot iemaņas, kas nepieciešamas viņu pašreizējā darbā. Galvenā aktivitāte ir īsa vizīte partnerinstitūcijā, ko var apzīmēt ar dažādiem nosaukumiem: īss prakses periods, mācību vizīte, pieredzes apmaiņas vizīte utt.
  5. Augstākās izglītības iestādes akadēmiskā personāla mobilitātes vizītes partnerinstitūcijā mācību nolūkos.

 

Atlasi veic sūtošā augstākā izglītības iestāde. Tajā gadījumā, kad mobilitātes vizītē uz universitāti dodas uzņēmuma darbinieks, tas tiek kārtots ar ielūgumu no augstākās izglītības iestādes uzņēmuma darbiniekam. Finansējuma administrēšanu veic augstākās izglītības iestāde.

Priekšnoteikums jebkurai stipendijas piešķiršanai ir darba plāna, par ko vienojušās sūtošā un uzņemošā institūcija vai uzņēmums, iesniegšana. Plānam jāietver vismaz: vispārējais mērķis un uzdevumi, praktiskās apmācības un mācību aktivitāšu sagaidāmie rezultāti un apmācības perioda programma.

 

Periods: 2 dienas – 2 mēneši (LiepU ieteicamais vizītes ilgums 5 dienas)

Pieteikšanās kārtība LiepU DARBINIEKU mobilitātei Erasmus+ apmaiņas programmā.

 

Pieteikuma dokumenti:

 

Pirms braukšanas:

 

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

  

Stipendijas

Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām un Eiropas Komisijas izveidoto attālumu aprēķināšanas rīku un noteiktajām likmēm visiem apstiprinātajiem mobilitātes dalībniekiem tiek kompensēti ceļa izdevumi.

 

Attālumu aprēķināšanas kalkulators

 

Ņemot vērā LiepU piešķirtā finansējuma apjomu, apstiprinātajiem mobilitātes dalībniekiem tiek izmaksāta stipendija ne vairāk kā par 5 (piecām) darba dienām, ievērojot Eiropas Komisijas noteiktās likmes.

Stipendiju likmes skatīt ŠEIT

Stipendija netiek maksāta par ceļošanas dienām, kurās nenotiek darbs vai mācības.