Uzņemšana pamatstudijās

14. – 24.07. Pieteikšanās studijām 1. solis - Reflektanti uzsāk elektronisko pieteikšanos studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv no 14. jūlija līdz 24. jūlijam
2. solis - Reflektanti paši apstiprina pieteikumu studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv (attiecas uz absolventiem, kuri vidusskolas izglītību ieguvuši sākot no 2019. gada) no 14. jūlija līdz 24. jūlijam VAI Reflektanti ierodas uzņemšanas punktos apstiprināt pieteikumus un uzrādīt dokumentus no 18. jūlija līdz 24.jūlijam
26., 27.07. Konsultācijas, iestājpārbaudījumi 3. solis - Reflektanti piedalās konsultācijās un iestājpārbaudījumos (ja paredzēti) 26. un/vai 27. jūlijā

Iestājpārbaudījumu rezultātu ievade un apstiprināšana sistēmā 28. jūlijā līdz plkst. 15.00
1. kārta 28.07.

2. kārta 01.08.
Rezultātu paziņošana Konkursa 1. kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 28. jūlijā pēc plkst. 17.00 portālā Latvija.lv, kā arī īsziņā un/ vai e-pastā
Konkursa 2. kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 1. augustā pēc plkst. 17.00 portālā Latvija.lv, kā arī īsziņā un/ vai e-pastā
1. kārta 31.07. - 01.08

2. kārta 2.08. - 04.08.
Reģistrēšanās studijām (līgumu slēgšana) 4. solis - Pirmās kārtas reflektanti ar 1. prioritāti slēdz līgumus par studijām no 31. jūlija līdz 1. augustam no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Pēc konkursa 2. kārtas noslēguma reflektanti līgumus par studijām slēdz 2., 3. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai 4. augustā no plkst. 9.00 līdz 13.00.

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem pamatstudijās

 • Jānoskaidro kāds ir pamatstudiju piedāvājums, kādas ir studiju programmas uzņemšanas prasības un vai izvēlētajā studiju programmā ir jākārto iestājpārbaudījumi.

 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju, kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.KAD? No 14. jūlija līdz 24. jūlijam
KUR? Latvijas valsts portālā

1. solis. Reflektants izveido elektronisko pieteikumu studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv no 14. jūlija līdz 24. jūlijam
2. solis. Reflektants pats apstiprina pieteikumu studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv no 14. jūlija līdz 24. jūlijam

Reflektants pats var apstiprināt pieteikumu attālināti, ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā sākot no 2019. gada
(Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt).

Reflektants pieteikumu nevarēs apstiprināt, ja:

 • ir priekšrocības vai papildu punkti uzņemšanas konkursā, kuru apliecināšanai jāuzrāda atbilstoši dokumenti;
 • centralizētais eksāmens svešvalodā tiek aizstāts ar starptautiska valodas testa rezultātu;
 • ir atbrīvojums no centralizēto eksāmenu kārtošanas;
 • ir citas valsts pilsonis.

Ja reflektants pats apstiprina savu elektronisko pieteikumu studijām e-pakalpojumu portālā Latvija.lv, reflektantam uz augstskolu uzņemšanas punktiem NAV jāiet.KAD? Pieteikšanās no 14. jūlija līdz 24. jūlijam; pieteikumu apstiprināšana no 18. jūlija līdz 24.jūlijam
KUR? Latvijas valsts portālā un tuvākajā augstskolas uzņemšanas punktā

1. solis. Reflektants izveido elektronisko pieteikumu studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv no 14. jūlija līdz 24. jūlijam
2. solis. Reflektants pats apstiprina pieteikumu studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv no 14. jūlija līdz 24. jūlijam

Ja reflektants elektronisko pieteikumu pamatstudijām ir izveidojis, bet pats attālināti to nevar apstiprināt, tad pieteikums OBLIGĀTI ir jāapstiprina klātienē kādā no augstskolu uzņemšanas punktiem.

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības atestāts/ diploms;
 • sekmju izraksts;
 • CE sertifikāts/-i (svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 795);
 • ja mainīts uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • ja ir, tad dokumenti, kas ļauj konkursa ietvaros pretendēt uz papildus priekšrocībām (skatīt uzņemšanas noteikumus)KAD? No 18. jūlija līdz 24.jūlijam
KUR? Tuvākajā augstskolas uzņemšanas punktā (Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, 227. telpa)

Ja reflektantam nav pieejams neviens no autentifikācijas līdzekļiem, vai arī vēlas izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, tad to var izdarīt klātienē kādā no augstskolu uzņemšanas punktiem.

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības atestāts/ diploms;
 • sekmju izraksts;
 • CE sertifikāts/-i (svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 795);
 • ja mainīts uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • ja ir, tad dokumenti, kas ļauj konkursa ietvaros pretendēt uz papildus priekšrocībām (skatīt uzņemšanas noteikumus)
Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvātā augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm. Programmas ir jāsakārto rindā prioritārā secībā – kā 1. prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle u.t.t.

Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu, studiju programmu, studiju formu (pilna vai nepilna laika), studiju finansējumu (budžeta vai maksas).

Piemērs:

Prioritāte Studiju programmas Augstskola Studiju forma Finansējums
1. prioritāte Skolotājs LiepU Pilna laika Budžeta
2. prioritāte Sākumizglītības skolotājs LU Pilna laika Budžeta
3. prioritāte Pirmsskolas skolotājs DU Pilna laika Budžeta
4. prioritāte Skolotājs LiepU Pilna laika Maksas
5. prioritāte Sākumizglītības skolotājs LU Pilna laika Maksas
6. prioritāte Pirmsskolas skolotājs DU Pilna laika Maksas

Prioritāšu secību e-pakalpojumā iespējams mainīt līdz 24. jūlija plkst. 16.00.

Ņem vērā! Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlies studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu) – studiju programma par maksu (pilna vai nepilna laika) jānorāda kā atsevišķa prioritāte.

Svarīgi! Sakārtojot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli, jo konkursa rezultātā iegūsi studiju vietu tikai vienā no prioritātēm. Izmantojot prioritātes, konkursa rezultātu aprēķināšanā pēc noteikta algoritma, katram tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta, sākot no saraksta 1.prioritātes uz leju. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas vairs nevarēsi mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.Reģistrācijas maksa par pieteikuma noformēšanu ir 40 EUR neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita.

Piesakoties elektroniski, samaksu var veikt:

 1. izmantojot apmaksas iespēju Latvija.lv. Šajā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums pamatstudijām un pēc tam, izvēloties vienu no portāla piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa;
 2. izdrukājot no portāla rēķinu un apmaksājot to jebkurā veidā – bankā, pastā, citā internetbankā u. c. Šādā gadījumā, ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas apliecinājums (maksājuma uzdevums/kvīts/internetbankas maksājuma apliecinājums) par veikto maksājumu;
 3. samaksu elektroniskajā pieteikumā var arī neveikt. Tādā gadījumā, atnākot uz uzņemšanas punktu uzrādīt dokumentus, reģistrācijas maksu varēs samaksāt uz vietas.

Piesakoties klātienē un uzrādot dokumentus augstskolas uzņemšanas punktā, samaksāt varēs uz vietas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu.

LiepU rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

Liepājas Universitāte
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. 1. kārtas rezultāti tiks paziņoti 28. jūlijā pēc plkst. 17.00, 2. kārtas rezultāti – 1. augustā pēc plkst. 17.00. Konkursa rezultāti tiks paziņoti portālā latvija.lv, kā arī īsziņā un/ vai e-pastā (atkarīgs kādu kontaktinformāciju norādīsi studiju pieteikumā).

Konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa 1. prioritātē. Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 31. līdz 1. augustam reflektants ieradīsies 1. prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 28. jūlija līdz 1. augustam plkst. 16.00 portālā Latvija.lv ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespējams noslēgt līdz 4. augustam plkst. 13.00.

Uzmanību! Neapstiprinot savu vietu, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iepriekš iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā studiju vieta nav iegūta (ir provizoriski iegūtā vieta), tad no 28. jūlija līdz 1. augustam plkst. 16.00 portālā Latvija.lv ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tiek apstiprināta dalība konkursa 2. kārtā, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā var iegūt apstiprinājumu savai provizoriski iegūtajai studiju vietai, vai arī iegūt studiju vietu augstākā prioritātē.

Uzmanību! Nepiesakoties 2. kārtai, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.


KAD? 26. un/vai 27. jūlijā

Informācija par iestājpārbaudījumu norisi sekos.

KAD? No 31. jūlija līdz 4. augustam

KUR? Klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 227. telpā (saskaņā ar komisijas darba laiku) vai attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības atestāts/ diploms;
 • sekmju izraksts;
 • CE sertifikāts/-i (svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 795);
 • ja mainīts uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • ja ir, tad dokumenti, kas ļauj konkursa ietvaros pretendēt uz papildus priekšrocībām (skatīt uzņemšanas noteikumus);
 • portreta foto (3x4cm);

SVARĪGI!

Ja līgums par studijām tiek parakstīts klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja līgums par studijām tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Ja līgums tiks slēgts maksas studiju vietā, tad līdz līguma noslēgšanai jāveic pirmā iemaksa par studijām Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Liepājas Universitātes rekvizīti studiju iemaksas veikšanai:

PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000
Maksājuma uzdevumā norādīt: Vārds Uzvārds (studenta), studiju programmas nosaukums, 25% iemaksa no 1. studiju gada maksas.

Datums Diena Darba laiks
18. – 21. jūlijs otrdiena – piektdiena 9.00 – 17.00
22. jūlijs sestdiena 9.00 – 13.00
23. jūlijs svētdiena ---
24. – 28. jūlijs pirmdiena – piektdiena 9.00 – 17.00
29. jūlijs sestdiena ---
30. jūlijs svētdiena ---
31. jūlijs – 3. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
4. augusts piektdiena 9.00 – 13.00

Uzņemšanas komisija: tālr. 26190339, e-pasts: uznemsana@liepu.lv.


Uzņemšana maģistra studijās


18. – 27.07. Reflektantu pieteikšanās studijām Liepājas Universitātē no 18. līdz 27. jūlijam Lielā ielā 14, 227. telpā vai elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/magistrantura
28., 31.07. 28. un/vai 31. jūlijā norisināsies konsultācijas un iestājpārbaudījumi
31.07. Konkursa rezultātu paziņošana 31. jūlijā sistēmā www.lais.lv pēc plkst. 17.00
1. – 4.08. Reflektantu līgumu slēgšana no 1. līdz 4. augustam

KAD? No 18. līdz 27. jūlijam

KUR? Liepājas Universitātes uzņemšanas punktā klātienē Lielā ielā 14, 227. telpā vai elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus vietnē e.liepu.lv/magistrantura.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • bakalaura diploms;
 • bakalaura diploma pielikums (apgūto kursu izraksts);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • foto (3x4 cm);
 • ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, ir nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam;
 • referāts vai eseja atbilstoši uzņemšanas noteikumiem;
 • maksājuma apliecinājums par reģistrācijas maksu studijām* (piesakoties studijām uz vienu studiju programmu - 40,00 EUR, par katru nākamo studiju programmu - 15,00 EUR).

*Liepājas Universitātes rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

 • PVN reģ.Nr.: LV90000036859
 • Banka: Valsts kase
 • Swift kods: TRELLV22
 • Norēķina konts: LV45TREL9150190000000
 • Maksājuma mērķis: par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām

! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.


SVARĪGI!

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/magistrantura, un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu portreta foto. Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

KAD? 28. un/vai 31. jūlijā

Informācija par konsultāciju un iestājpārbaudījumu norisi sekos.

KAD? No 1. līdz 4. augustam

KUR? Klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 227. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (saskaņā ar komisijas darba laiku) vai attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Ja pieteikums studijām tika iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli, ņemot līdzi dokumentu kopijas un vienu portreta foto (3x4cm). Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu un arī pieteikums ir izveidots elektroniski, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta iesniegto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

SVARĪGI!

Ja līgums tiks slēgts maksas studiju vietā, tad līdz līguma noslēgšanai jāveic pirmā iemaksa par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Liepājas Universitātes rekvizīti studiju iemaksas veikšanai:

PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma uzdevumā norādīt: Vārds Uzvārds (studenta), studiju programmas nosaukums, 25% iemaksa no 1. studiju gada maksas.

Datums Diena Darba laiks
18. – 21. jūlijs otrdiena – piektdiena 9.00 – 17.00
22. jūlijs sestdiena 9.00 – 13.00
23. jūlijs svētdiena ---
24. – 28. jūlijs pirmdiena – piektdiena 9.00 – 17.00
29. jūlijs sestdiena ---
30. jūlijs svētdiena ---
31. jūlijs – 3. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
4. augusts piektdiena 9.00 – 13.00

Uzņemšanas komisija: tālr. 2619 0339, e-pasts: uznemsana@liepu.lv,

Uzņemšana doktora studijās

No 21. līdz 29. augustam Liepājas Universitātē norisinās uzņemšana doktora studiju programmās “Izglītības zinātnes”, “Valodu un literatūras studijas” un “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”.
Pieteikties doktora studijām iespējams gan elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura, gan klātienē, 227. telpā, Lielā ielā 14.

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • maksājuma apliecinājums par reģistrācijas maksu studijām* (40,00 EUR);
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli.

*Liepājas Universitātes rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

 • PVN reģ.Nr.: LV90000036859
 • Banka: Valsts kase
 • Swift kods: TRELLV22
 • Norēķina konts: LV45TREL9150190000000
 • Maksājuma mērķis: par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām

Ar uzņemšanas noteikumiem iepazīties ŠEIT.

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/doktorantura, un līdz studiju līgumu slēgšanai uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3x4 cm). Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti 31. augustā klātienē. Informācija par iestājpārbaudījumu norises laiku sekos.

Vairāk par iestājpārbaudījumiem var lasīt studiju programmu aprakstā vai Liepājas Universitātes uzņemšanas noteikumos doktorantūras studijās.

Līgumu slēgšana notiks no 4. līdz 8. septembrim:

 • klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 217a. Kabinetā. Darba laiks no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00);
 • attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.