Jaunumi:

Atpakaļ
23.05.2012

Ir īstenots projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”

Sadarbojoties Latvijas Universitātei ar Liepājas Universitāti, ir īstenots ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”. Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstīt un nostiprināt mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.


Projektā ir izstrādāta un aktīvi tiek īstenota Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”. Programma sagatavo skolotājus mentordarbības realizēšanai - topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes uzlabošanai, jauno pedagogu sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē un pedagoģisko inovāciju iedzīvināšanai. Uzsākot projektu, viens no tā uzstādījumiem bija „katrā Latvijas skolā vismaz 1 mentors”.


Kopumā dalībai kvalifikācijas pilnveides programmā pieteicās 1214 skolotāji, no tiem 278 skolotāji no  Kurzeme reģiona, 205 no Zemgales, 222 no Vidzemes, 205 no Latgales un 304 no Rīgas. Kopumā sertifikātus par mentora darbību ir saņēmuši 950 skolotāji.


Liepājas Universitāte organizēja mentoru nodarbības vairākām grupām Talsos, Kuldīgā, Saldū, un Liepājā. Kurzemes zonas jauno skolotāju - mentoru studiju rezultāti ir apkopoti divos kvalifikācijas semināros, kuros skolotāji dalījās atbalsta sniegšanas pieredzē darbā ar studentiem, jaunajiem skolotājiem un kolēģiem, kā arī prezentēja savas prakses mapes.


Atbildot uz jautājumu, kāda pieredze un prasmes ir iegūtas programmas apguves gaitā, lielākā daļa skolotāju min saskarsmes un sadarbības prasmes, kā arī prasmes plānot un izvērtēt savu un kolēģu darbu.


Šobrīd reģionos jau izglītoti 763 mentori, par kuriem informācija pieejama mentoru datu bāzē www.mentorudatubaze.lu.lv. Šo datu bāzi var lietot ikviens skolotājs, lai atrastu piemērotāko mentoru savai profesionālajai izaugsmei.


Projekta īstenošanas laiks – 2010. gada aprīlis – 2013. gada jūlijs.