Jaunumi:

Atpakaļ
LIZDA, 12.11.2021 15:09

Aicinājums pieteikties studiju darbu konkursā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības konkursa „ATSPĒRIENS” nolikums

1. Mērķis un temati

1.1. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) konkursa mērķis ir rosināt Latvijas augstskolu un koledžu studentus izstrādāt studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbu) par LIZDA darbības jomai saistošiem tematiem, tādējādi veicinot jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā.

1.2. Piedāvātie temati ir:

1.2.1. pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Eiropā;

1.2.2. akadēmiskā personāla darba samaksa un to ietekmējošie faktori;

1.2.3. zinātniskā personāla cienīga darba apstākļu nodrošināšana;

1.2.4. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības loma mūsdienu Latvijā;

1.2.5. ārvalstu labās prakses piemēru analīze arodbiedrības biedru piesaistei;

1.2.6. izglītības iestāžu darbinieku un pedagogu motivācija iesaistīties arodbiedrībā un biedru gatavība atbalstīt arodbiedrības aktivitātes;

1.2.7. pedagogu pašizjūta, apmierinātība ar savu darbu;

1.2.8. faktori, kas veicina pedagogus pamest darbu izglītības iestādē un mainīt karjeru;

1.2.9. jauno pedagogu motivācija palikt izglītības sistēmā;

1.2.10. karjeras iespējas izglītības sistēmā;

1.2.11. tiesību un pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem izglītības un audzināšanas procesā;

1.2.12. birokrātisko prasību ietekme uz pedagogu darba kvalitāti;

1.2.13. pedagogu profesijas prestižs;

1.2.14. sociālais dialogs izglītības nozarē: izpratne par sociālo dialogu, kā arī gatavība tajā iesaistīties; kritēriji efektīva un kvalitatīva sociālā dialoga vērtēšanai;

1.2.15. dažādu valstu sociālā dialoga pieredzes salīdzinājums un labās prakses piemēri;

1.2.16. arodbiedrības tēls Latvijas sabiedrībā;

1.2.17. pedagogu tālākizglītības kursu pieprasījums un piedāvājums;

1.2.18. jauno zinātnieku akadēmiskās un profesionālās karjeras iespējas Latvijā dažādās zinātnes nozarēs;

1.2.19. citi temati, kas saistīti ar arodbiedrības darbu.

1.3. Darbā jābūt aktualizētai arodbiedrības darbības lomai un nozīmei. 2. Pretendentu darbu novērtējums un balvas piešķiršana

1.3. Darbā jābūt aktualizētai arodbiedrības darbības lomai un nozīmei.

2. Pretendentu darbu novērtējums un balvas piešķiršana

2.1. Katru gadu piešķir vienu balvu par pilnībā pabeigtu studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/

bakalaura/maģistra/doktora darbu).

2.2. Balvu piešķir, izvērtējot darba tēmas atbilstību šī nolikuma 1.2. punktā noteiktajai darbu

tematikai, darba saturu šī nolikuma 1.3. punktā noteiktajam nosacījumam un izstrādātā darba

kvalitāti.

2.3. Uz balvu drīkst pretendēt akreditētas augstākās izglītības iestādes absolventi, kuri izstrādājuši

savus noslēguma darbus studijām 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžas studiju), bakalaura,

maģistra vai doktora programmās Latvijā. Konkursam drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā

izstrādātus studiju noslēguma darbus (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra vai doktora darbus).

2.4. Lai pieteiktos balvai, pretendentam elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa mājaslapā

www.lizda.lv un studiju noslēguma darbs (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbs)

elektroniski jāiesūta LIZDA birojam uz e-pastu atsperiens@lizda.lv.

2.5. Pretendentus izvērtē un balvu piešķir komisija (LIZDA Valde).

2.6. LIZDA Valde var pieprasīt papildus dokumentāciju, ja tāda nepieciešama pieteikuma

izvērtēšanai.

2.7. LIZDA Valde iesniegtos darbus vērtēs pēc šādiem kritērijiem (maksimāli iegūstami 10

punkti):

2.7.1. LIZDA darbības jomai nozīmīgs/inovatīvs temats (t.sk. pētījuma atbilstība tēmas

nosaukumam) – līdz 3 punktiem;

2.7.2. Pētījuma teorētiskās daļas kvalitāte - līdz 1 punktam;

2.7.3. Pētījuma empīriskās daļas kvalitāte - līdz 1 punktam;

2.7.4. LIZDA darbības lomas/nozīmes aktualizācija pētījumā – līdz 1 punktam;

2.7.5. Pētījuma praktiskā pielietojamība LIZDA darbā – līdz 4 punktiem.

2.8. Konkursa laureāts tiek aicināts prezentēt izstrādāto darbu LIZDA Padomei. Uz apbalvošanu

tiek aicināts ierasties arī konkursa laureāta darba vadītājs.

3. Finansējums

3.1. Balva tiek finansēta no arodbiedrības biedru naudas centralizēti izveidotā LIZDA Balvu

fonda.

3.2. Vienas balvas apmērs ir 250 EUR par kvalifikācijas darbu, 350 EUR par bakalaura

darbu, 450 EUR par maģistra darbu, 550EUR par doktora darbu.

3.3. Balva tiek izmaksāta pēc komisijas (LIZDA Valdes) lēmuma.

4. Citi jautājumi

4.1. Kvalifikācijas, bakalaura, maģistra, doktora darbu autortiesības pieder stipendiātiem, bet

LIZDA ir tiesīga tos publicēt savā mājaslapā, sociālajos medijos un izmantot savās publikācijās.

4.2. Stipendijas komisijas locekļi un viņu ģimenes locekļi nedrīkst kandidēt uz stipendiju.

Komisijas (LIZDA Valdes) loceklis nedrīkst piedalīties sava reģiona pieteikumu izvērtēšanā.

4.3. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina LIZDA Padome.