Jaunumi:

Atpakaļ
Jana Jansone, 01.12.2020 13:40

Ziemas uzņemšana LiepU

No 2021. gada 11. janvāra līdz 29. janvārim LiepU notiks ziemas uzņemšana studijām 2020./2021. studiju gadā nepilna laika neklātienes 1.līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā  Pirmsskolas skolotājs.

Pieteikumu iesniegšana, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus LiepU mājas lapā no 11.01.- 25.01.2021. Elektroniskā veidlapa būs pieejama no 4. janvāra 2021. gadā līdz 25. janvārim 2021. gadā.

Pieteikuma forma.

Iestājpārbaudījumi 26.janvārī (attālināti)

Līgumu slēgšana no 27.janvāra līdz 29.janvārim.

Studiju programma

Kvalifikācija/ iegūstamais grāds

 Studiju maksa*

Uzņemšanas prasības: Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada**

Uzņemšanas prasības: Personām, kuras

vidējo izglītību

ieguvušas pirms 2004.

gada, personām ar

īpašām vajadzībām,

ārvalsts personām**

1. līmeņa profesionālā

augstākās izglītības studiju programma

Pirmsskolas skolotājs

Nepilna laika – 2 gadi 6 mēneši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas skolotāja

kvalifikācija

(pēc kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja turpināt studijas Sākumizglītības skolotājs programmā 3.kursā)

 

Studiju maksa nepilna laika studijās, EUR gadā: 1190

Obligātās prasības:

CE latviešu valodā

CE matemātikā

CE svešvalodā vai STIP

svešvalodā

Vidējā atzīme mācību

Priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda,

vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina

vidējās izglītības dokuments;

Iestājpārbaudījums -

izglītības gadījumu

analīze (visiem reflektantiem)

Reflektanti rakstiski

(200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu.

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja piedalīties konkursā,

Nokārtojot papildpārbaudījumu -

mutiskas pārrunas. Pēc

papildpārbaudijuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto

iestājpārbaudījumu.

Obligātās prasības:

GA vai CE latviešu

valodā

GA vai CE matemātikā

GA vai CE svešvalodā

vai STIP svešvalodā

Vidējā atzīme mācību

Priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda,

vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina

vidējās izglītības dokuments;

Iestājpārbaudījums -

izglītības gadījumu

analīze (visiem reflektantiem)

Reflektanti rakstiski

(200-300 vārdu) un

mutiski pauž un pamato

savu viedokli par izglītības gadījumu.

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja piedalīties konkursā,

Nokārtojot papildpārbaudījumu -

mutiskas pārrunas. Pēc

papildpārbaudijuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto

iestājpārbaudījumu.


* Uzsākot studijas ir jāiemaksā vismaz 25% no gada studiju maksas. Studējošajam ir tiesības izvēlēties individuālu maksājuma grafiku

**Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. studiju gadam.

Lai pieteiktos studijām, nepieciešami sekojoši dokumenti, kurus augšupielādēsiet, aizpildot pieteikumu elektroniski, bet slēdzot līgumu, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • atestāts/diploms;

 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);

 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa (skat. uzņemšanas noteikumus);

 • reģistrācijas maksas apliecinājums*.

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā;

 • reģistrācijas maksas apliecinājums*.


*Piesakoties studijām Liepājas Universitātē, jāsamaksā reģistrācijas maksa 35 EUR. Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LiepU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

PVN reģ.Nr.: LV90000036859

Banka: Valsts kase

Swift kods: TRELLV22

Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

 

Kontaktinformācija:

Uzņemšanas komisijas sekretāre Jana Jansone; tālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.lv