Jaunumi:

Atpakaļ
Dace Markus, 13.11.2020 00:00

Par darba režīmu un studiju procesa organizēšanu

1. Par darba režīmu

Pamatojoties uz 06.11.2020. Ministra Kabineta noteikumiem Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, laika posmā no 09.11.2020. līdz 06.12.2020.

  1. PAGARINĀT LiepU 26.10.2020. rīkojuma Nr.78-v darbības laiku līdz 06.12.2020.
  2. IEVIEST vēl papildu šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:
   1. NOTEIKT, ka pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas tiek īstenotas attālināti, izņemot minēto programmu tādas praktiskās daļas apguvi, bez kā principiāli nav iespējama profesionālo prasmju apguve vai kvalifikācijas ieguve, noslēdzot programmas apguvi.
   2. AIZLIEGT visus publiskos pasākumus klātienē.
   3. Struktūrvienību vadītājiem, tai skaitā zinātnisko institūtu direktoriem iespēju robežās PLĀNOT darbu attālināti, NODROŠINOT struktūrvienību funkciju izpildi. UZDOT struktūrvienību vadītājiem līdz 16.11.2020. iesniegt vispārējā personāla darba laiku grafiku līdz 06.12.2020 Personāla un dokumentu pārvaldības daļas vadītājai G.Žindulei.
   4. UZDOT Saimniecības daļas vadītājai A.Pirktiņai organizēt un kontrolēt  telpu dezinfekciju atkarībā no telpu noslodzes.

     

 1. Par studiju procesa organizēšanu

 

  1. NOTEIKT, ka, pamatojoties uz 09.06.2020. Ministra Kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", līdz 2020. gada 31. decembrim augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi.
  2. Praktiskas nodarbības laboratorijās vai speciāli aprīkotās telpās NOTIEK pēc saskaņošanas ar dekānu;
  3. Studiju procesu ORGANIZĒT attālināti atbilstoši esošajam lekciju sarakstam, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
  4. UZDOT fakultāšu dekāniem nodrošināt studiju procesu.

 

 1. UZDOT struktūrvienību vadītājiem ar šo rīkojumu iepazīstināt sev pakļauto personālu, t.sk. dekāniem informēt studējošos.

 

 

Rektore                                               (personiskais paraksts)                           Dace Markus