Jaunumi:

Atpakaļ
Dace Markus, 12.05.2020

Rīkojums par noslēguma darbu iesniegšanas un Gala/Valsts pārbaudījumu organizēšanas kārtību Ārkārtas situācijā

2020. gada 11. maijā                                                                                                       Nr. 26 - v

Par noslēguma darbu iesniegšanas un Gala/Valsts pārbaudījumu organizēšanas kārtību Ārkārtas situācijā

Pamatojoties uz Studiju padomes 30.03.2020. lēmumu  Nr.1 (protokols Nr.11), Liepājas Universitātē (turpmāk - LiepU) studiju process un noslēguma darbu (bakalaura, maģistra, diploma un kvalifikācijas darbu) izstrāde notiek attālināti.

Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tā 2020. gada 7. maija grozījumiem (MK rīkojums Nr.254), un  LiepU rektores 08.05.2020. rīkojumu Nr.25-v “Par darba režīmu”:

  1. NOTEIKT, ka 2019./2020. akadēmiskā gada pavasara semestra noslēguma darbi (bakalaura, maģistra, diploma un kvalifikācijas) tiek iesniegti tikai elektroniski saskaņā ar LiepU Gala/Valsts pārbaudījumu grafiku 2019./2020. akadēmiskā gada kalendāru pavasara semestrim.
  2. Darba elektroniskā kopija (un vizuālie pielikumi) tiek iesniegta saskaņā ar Nolikuma par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma pārbaudījumiem 25.1. punktu (https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi). Pirms darba elektroniskās kopijas iesniegšanas studentam ir jāizpilda Līguma par studijām noteiktās saistības (studiju maksa, bibliotēkas grāmatas u.c.)
  3. Augšupielādējot darba elektronisko kopiju LAIS.lv, studējošais, izdarot atzīmi, apliecina, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai norādītie informācijas avoti, nav pārkāpts Autortiesību likums. Nolikumā par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma pārbaudījumiem un metodiskajos norādījumos “Studiju darbu rakstīšana un noformēšana” minētā veidlapa “Apliecinājums par darba izstrādi” nav jāparaksta un jāiesniedz.
  4. Līdz darba elektroniskās versijas augšupielādei darba vadītājs nosūta fakultātei e-pastā   apstiprinājumu, ka studējošā darbs (vārds, uzvārds, darba nosaukums) atbilst izvirzītajiem kritērijiem un ir rekomendējams aizstāvēšanai. Nolikumā par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma pārbaudījumiem un metodiskajos norādījumos “Studiju darbu rakstīšana un noformēšana” minētā veidlapa “Apliecinājums par darba izstrādi” nav jāparaksta.
  5. Iesniegtie darbi tiek pārbaudīti vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā, un Studiju daļas atbildīgais darbinieks informē fakultāti par pārbaudes rezultātu.
  6. Pēc darba pārbaudes vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā fakultātes atbildīgais darbinieks nosūtu darbu recenzentam un visiem pārbaudījuma komisijas locekļiem.
  7. Recenzents recenziju par darbu paraksta un iesniedz elektroniski fakultātē tās noteiktajā termiņā.
  8. Fakultāte nosūta studentam recenziju ne vēlāk kā divas dienas pirms aizstāvēšanas.
  9. NOTEIKT, ka visi Gala /Valsts pārbaudījumi notiek attālināti platformā Microsoft Teams un tiek ierakstīti.

10. NOTEIKT šādu kārtību kvalifikācijas eksāmena norisei visām studiju programmām, izņemot bakalaura studiju programmu “Logopēdija”:

10.1. Studējošais fakultātes noteiktajos termiņos elektroniski saņem kvalifikācijas eksāmena jautājumus/uzdevumus. Eksāmena jautājumi/uzdevumi tiek izlozēti, izmantojot LiepU rīku biļešu izlozēšanai - https://e.liepu.lv/biletes).

10.2. Kvalifikācijas eksāmena laikā komisija platformā Microsoft Teams noklausās studējošā sagatavotās atbildes un pēc tam uzdod jautājumus.

10.3. Studējošā vērtējumu komisija paziņo pēc apspriešanās

11. NOTEIKT šādu kārtību darba aizstāvēšanas norisei:

11.1. Studējošais 10 līdz 15 minūtēs iepazīstina komisiju ar izvēlēto tēmu, veikto pētījumu, iegūtajiem rezultātiem un atbild uz recenzenta jautājumiem.

11.2. Pēc studējošā prezentācijas komisija uzdod jautājumus.

11.3. Studējošā vērtējumu komisija paziņo pēc apspriešanās.

12. Komisijas sēdes tiek protokolētas elektroniski, izmantojot LAIS pieejamās veidlapas.

13. Pārbaudījuma rezultāti tiek fiksēti grupas pārbaudījuma protokolā.

14. Pēc darbu aizstāvēšanas fakultāte sagatavo un iesniedz bibliotēkai aizstāvēto darbu sarakstu.

15. NOTEIKT, ka bakalaura studiju programmas “Logopēdija” kvalifikācijas eksāmens notiek klātienē, ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas drošības pasākumiem, kā arī nodrošinot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tostarp pulcēšanās ierobežojumus iekštelpās – vienlaikus ne vairāk kā 25 personas, nepārsniedzot 3 stundu uzturēšanos vienā telpā un nodrošinot pieeju dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī ievērojot 2 metru distanci starp jebkurām personām.

Rektore                                                                      

Dace Markus