Jaunumi:

Atpakaļ
Ieva Ozola, 10.06.2019

Sveicam jauno filoloģijas zinātņu doktori

7. jūnijā Liepājas Universitātē notika šī gada pirmā disertācijas aizstāvēšana. Valodniecības nozares promocijas padomē sekmīgi aizstāvēts Ingas Laizānes pētījums „Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās”. Disertācijā aplūkota latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijas un ārvalstu augstskolās kopš 20.gs. 60. gadiem: dokumentētas un analizētas augstskolu studiju programmas, mācību grāmatas, kā arī docētāju pieredze. Disertācijas vadītājs – Latvijas Universitātes asociētais profesors Arvils Šalme – uzsvēra, ka šis pētījums ne tikai pirmo reizi sistēmiski analizē latviešu valodas kā svešvalodas mācību līdzekļus un programmas, bet arī apkopo un saglabā liecības par personībām – latviešu valodas docētājiem ārvalstīs.

Pētījumā raksturots arī latviešu valodas kā svešvalodas apguves mūsdienu stāvoklis: intereses mazināšanās Eiropas augstskolās, latviešu valodas apguves sākumi vairākās Āzijas valstīs, kā arī augošā vajadzība mācīt latviešu valodu dažādu valodu un kultūru ārvalstu studentiem Latvijas augstskolās. Jau vairāk nekā 10 gadu Rīgas Stradiņa universitātē ārvalstu studentiem latviešu valodu māca arī pati pētījuma autore Inga Laizāne, sadarbībā ar kolēģi – Dr.philol. Ingu Kaiju – top latviešu valodas mācību grāmata zobārstniecības specialitātes ārvalstu studentiem.

Foto ŠEIT.