Jaunumi:

Atpakaļ
-, 04.08.2015

NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā

Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros no 2015. gada 15. jūlija līdz 2015.gada 30. novembrim Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) realizē LAPAS un Ārlietu ministrijas (ĀM) projektu konkursa aktivitāti „NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā”.

 

Projekta mērķis ir veicināt NVO un AII partnerību attīstības sadarbībai izglītībā, izstrādājot un īstenojot partnerībā balstītus izglītības pasākumus Latvijas augstskolās un NVO, tādējādi aktivizējot docētāju, skolotāju, studentu un mentoru attīstības sadarbības pieredzi dažādos izglītības līmeņos, un veidot solidaritāti attīstības sadarbībai globālā kontekstā ar partneriem attīstības valstīs.

 

Projekta izstrāde ir balstīta nepieciešamībā informēt ES pilsoņus par attīstības sadarbību, tās rezultātiem un jauno attīstības ietvaru pēc 2015.gada un uzņemties līdzatbildību par savu ieguldījumu šo jautājumu risināšanā gan profesionālajā darbībā, gan ikdienā. Tādējādi projekts paredz pilnveidot docētāju, studentu un mentoru partnerību par attīstības sadarbību lokālā un globālā kontekstā Latvijā, Eiropā un pasaulē.

 

LAPSA projektā iesaistīti: Latvijas Universitāte (PPMF), Liepājas Universitāte (PSDF), Daugavpils Universitāte, Rēzeknes augstskola, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Asociācija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (AIIA), CISV Latvija jeb Biedrība “Starptautiskās bērnu vasaras nometnes”, Ventspils Izglītības pārvalde, Gulbenes novada pašvaldība, Krimuldas novada Dome, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Eiropas gada attīstībai vēstniece Rūta Kronberga, "Humana People to People in Latvia" vadītāja un NVO – Partneri no Ukrainas, Gruzijas un Rumānijas.

 

Projekta saturā iekļautas tēmas, kas pilnveido izpratni par attīstības sadarbību nacionālā un globālā kontekstā un atklāj šo jautājumu mijsakarības.

 

Projekta darbībā, kritiski izvērtējot augstākās izglītības programmu saturu un bagātinot augstākās izglītības studiju kursus un prakses saturu, tiks izplatīta informācija par globālās attīstības sadarbību un ilgtspējīgu attīstību Latvijā un tās partnervalstīs, tiks veicināta sabiedrības analītiskā domāšana un līdzdarbība attīstības sadarbībā.

 

Projektā būtiska uzmanība tiek pievērsta attīstības sadarbības izpratnei un tās integrēšanai izglītības saturā, balstoties uz partnerības kapacitāti, ietver šādus procesus: vajadzību apzināšana, metodoloģijas izstrāde, mācīšanās darot un darīt mācīšanās kompetences attīstība, zināšanu un prasmju veidošanās AII un skolās, rezultātu izplatīšana kopienās.

 

No Liepājas Universitātes projektā darbojas PSDF asociētā profesore Ilze Miķelsone un lektore Svetlana Lanka.

 

Par projekta saturu atbild LAPSA, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/cooperationineducation  

Sociālajos medijos izmantotais projekta tēmturis: #esiDILLEprojekts

Jautā, ierosini un piedalies: lapsa.latvia@gmail.com