Studiju programmas

Kultūras vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi un 4 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs kultūras vadībā

Kvalifikācija

Uzņēmuma vadītājs

Programmas saturs

Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie kursi: Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Finanšu teorija; Uzņēmējdarbība; Kultūras studijas; Pasaules literatūra un kultūra; Kultūrmārketings; Diplomātiskais protokols; Pasākumu loģistika u.c.

Nozares profesionālās specializācijas kursi: Kultūras identitāte; Pasaules un Baltijas mūzikas, mākslas, kino un teātra vēsture; Kultūrpolitika; Pasākumu organizēšanas metodika, scenārijs, režija un producēšana; Pasākuma audiovizuālais un tehniskais nodrošinājums; Dizaina menedžments un videomapings; Publicistika; Radošo industriju attīstība u.c.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • GA (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā; GA vai CE matemātikā

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • vadīt kultūras darbu valsts vai pašvaldības iestādē;
  • izstrādāt radošus kultūras produktus vai pakalpojumus, veikt uzņēmējdarbību, piedalīties kultūrpolitikas vadlīniju izstrādē u.c.;
  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības, Rakstniecības studijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārvalstīs

Studiju programmas direktors – Mg.oec. Uldis Drišļuks, lektors

Kontakti

63407737
uldis.drisluks@liepu.lv