Pilna laika studijas

Matemātika, fizika un datorzinātnes

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

MATEMĀTIKA, FIZIKA UN DATORZINĀTNES

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Matemātika un datorzinātnes
 • Fizika un datorzinātnes


Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Profesionālais bakalaurs matemātikā

Profesionālais bakalaurs fizikā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • matemātikas, informātikas un programmēšanas skolotājs
 • fizikas, informātikas un programmēšanas skolotājs

 

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi, pedagoģijas un psiholoģijas kursi, matemātikas, fizikas un datorzinātnes pamatkursi un kvalifikācijai atbilstoši izvēles kursi

Matemātikas, informātikas un programmēšanas skolotājs: matemātikas padziļinātie studiju kursi, matemātikas un informātikas didaktikas kursi

Fizikas, informātikas un programmēšanas skolotājs: fizikas padziļinātie studiju kursi, fizikas un informātikas didaktikas kursi

Prakses: pedagoģiskā prakse pamatskolā un pedagoģiskā prakse vidusskolā

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

 

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, informātikas vai fizikas olimpiādē 2015.–2017. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Fizikas vai Inženierzinātņu sekcijā 2015.–2017. gadā

 • papildu (2 punkti) par vērtējumu valsts eksāmenā informātikā vai CE fizikā

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt pamata un vidējā izglītības iestādē par matemātikas vai fizikas, informātikas un programmēšanas skolotāju

 • strādāt tautsaimniecības nozarē, kur nepieciešamas matemātikas vai fizikas zināšanas

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija, Vadības zinības, Vispārējās izglītības skolotājs vai eksakto zinātņu vai pedagoģijas zinātņu jomā citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Dr. math.Dace Kūma, docente


Kontakti

26110394;26305871
dace.kuma@liepu.lv

 

  

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

 • 1. kurss
 • 2. kurss
 • 3. kurss
 • 4. kurss