Studiju programmas

Informācijas tehnoloģijas

Profesionālā bakalaura studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" nodrošina iespējas iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas mobilo lietotņu, lietu interneta (IoT), interaktīvo mājas lapu, interneta veikalu, datorvadības sistēmu, datu apstrādes un analīzes un cita veida programmatūras sistēmu projektēšanai, programmēšanai, testēšanai, lietošanai un lietotāju konsultēšanai. Iegūtās zināšanās un prasmes nodrošina pamatus profesionālajai izaugsmei perspektīvā nozarē ar iespējām saņemt konkurētspējīgu atalgojumu.

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās
Iegūstamā kvalifikācija Programmēšanas inženieris
Studiju maksa gadā 2270 €

 

Ievads datorikā; Programmēšana; Tīmekļa lietotņu programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Objektorientētā programmēšana; Programmēšanas valodas; Datu bāzu tehnoloģijas; Datu apstrādes sistēmas; Mākslīgā intelekta lietojumi; IT projektu pārvaldība; Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras izstrādes tehnoloģijas; Programmatūras spējā izstrāde; Programmatūras inženierijas aktualitātes; Programmatūras projektu un datu kvalitāte; Programmatūras testēšana; Lietu internets; Interneta tehnoloģijas; Lokālie datoru tīkli; Informācijas sistēmu drošība; Mobilās lietotnes; Datoru arhitektūra; Operētājsistēmas; Elektronikas pamati; Augstākā matemātika; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā matemātika; Ekonomikas statistika; Vispārīgā fizika; Automatizētās projektēšanas sistēmas; Datorgrafika un animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Multimediju sistēmas

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā
Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Papildu prasības

 • GA vai CE informātikā, programmēšanā, programmēšanā I/II, dizainā un tehnoloģijās I/II, digitālajā dizainā, robotikā  vai
 • GA algebrā (matemātikā, matemātikā I/II, projicēšanas metodēs, diskrētās matemātikas elementos, kompleksajos skaitļos) vai
 • GA vai CE fizikā, fizikā I/II vai
 • GA vai CE dabaszinībās

Priekšrocības

 • 1.-3. vietas ieguvējiem  Latvijas valsts matemātikas, programmēšanas, fizikas olimpiādē pēdējos trīs mācību gados
 • 1.-3. pakāpes ieguvējiem  Latvijas valsts/ reģiona skolēnu ZPD konferences Dabaszinātņu/ inženierzinātņu un tehnoloģiju sekcijā pēdējos trīs mācību gados
 • VE programmēšanā

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE matemātikā x CE līmeņa koeficients x 4 + CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients + papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA x 10 vai CE + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (augstākais mācību saturs) – 80%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (optimālais mācību saturs) – 70%, GA programmēšanā – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  80 x 1 x 4 + 75 x 1 + 70 x 0,75 + 8 x 10 + 75 x 0,05 = 531,25

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

 • augstākā mācību satura CE – 1;
 • optimālā mācību satura CE – 0,75;
 • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
 • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu (programmēšanas inženierim).

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmās Informācijas tehnoloģija, Ekotehnoloģijas, Vadības zinības, Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.Studiju programmas direktors

Dzintars Tomsons, Mg. sc. comp.
E-pasts: dzintars.tomsons@liepu.lv