Studiju programmas

Informācijas tehnoloģija

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija

  • programmēšanas inženieris

Studiju programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā

Programmas saturs

Ievads datorikā; Programmēšana; Tīmekļa lietotņu programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Objektorientētā programmēšana; Programmēšanas valodas; Datu bāzu tehnoloģijas; Datu apstrādes sistēmas; Mākslīgā intelekta lietojumi; IT projektu pārvaldība; Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras izstrādes tehnoloģijas; Programmatūras spējā izstrāde; Programmatūras inženierijas aktualitātes; Programmatūras projektu un datu kvalitāte; Programmatūras testēšana; Lietu internets; Interneta tehnoloģijas; Lokālie datoru tīkli; Informācijas sistēmu drošība; Mobilās lietotnes; Datoru arhitektūra; Operētājsistēmas; Elektronikas pamati; Augstākā matemātika; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā matemātika; Ekonomikas statistika; Vispārīgā fizika; Automatizētās projektēšanas sistēmas; Datorgrafika un animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Multimediju sistēmas;

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE matemātikā un latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā un latviešu valodā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

Priekšrocības:

  • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādē 2019.– 2021. gadā

  • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas vai Fizikas sekcijā 2019.– 2021. gadā

  • papildu (2 punkti) par vērtējumu valsts eksāmenā informātikā

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu (programmēšanas inženierim)

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija, Vadības zinības vai Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors – Mg. sc. comp. Dzintars Tomsons, lektors

Kontakti 
63454046; 26110394; 29471460;
dzintars.tomsons@liepu.lv