Pilna laika studijas

Informācijas tehnoloģija

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

 

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija

 • programmēšanas inženieris

 • elektroniskās komercijas speciālists

Programmas saturs

Ievads datorikā; Programmēšana; Tīmekļa lietotņu programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Datu bāzu tehnoloģijas; IT projektu pārvaldība; Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras testēšana un kvalitāte; Informācijas sistēmu drošība; Automatizētās projektēšanas sistēmas; IKT nozares tiesību pamati; Interneta tehnoloģijas; Lokālie datoru tīkli; Operētājsistēmas; Augstākā matemātika; Datorgrafika un animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Multimediju sistēmas

Programmēšanas inženieris: Objektorientētā programmēšana; Programmēšanas valodas; Programmatūras izstrādes tehnoloģijas; Programmatūras spējā izstrāde; Programmatūras inženierijas aktualitātes; Datoru arhitektūra; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika; Elektronikas pamati; Vispārīgā fizika

Elektroniskās komercijas speciālists: Objektorientētā modelēšana; Biroja programmatūra; Ekonomikas statistika; Vadības teorija; Mārketings; Sabiedriskās attiecības; Stratēģiskā vadība; Inovāciju ekonomika; Grāmatvedība; Finanšu teorija; Ievads socioloģijā; Darba aizsardzība un ergonomika; Civiltiesības; Mārketings internetā; Vizuālā komunikācija; Starptautiskā komercdarbība; E-komercijas aktualitātes; E-tirdzniecība un nauda

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādē 2016.–2019. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas vai Fizikas sekcijā 2016.–2019. gadā

 • papildu (2 punkti) par vērtējumu valsts eksāmenā informātikā

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu (programmēšanas inženierim)

 • strādāt organizācijā, kurā izmanto vai izstrādā elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (elektroniskās komercijas speciālistam)

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija, Vadības zinības vai Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors – Mg. sc. comp. Dzintars Tomsons, lektors

Kontakti

63454046; 26110394; 29471460;

dzintars.tomsons@liepu.lv