Studentiem

ESF stipendijas

29.08.2015.
Liepājas Universitātes veiksmīgi realizē ESF projektu

 

Ar lieliskiem rezultātiem ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda atbalstītais projekts „Atbalsts maģistra studiju attīstībai Liepājas Universitātē” (projekta Vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/003). Projekta mērķis: palielināt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu, augsti kvalificētu cilvēkresursu skaitu Kurzemes reģionā, kā arī veicināt tautsaimniecības un izglītības attīstību Latvijas un Eiropas mērogā uz inovāciju pamata. Kopš 2009. gada augusta mērķstipendiju saņēmuši 30 maģistranti, 20 no viņiem jau ieguvuši maģistra grādu. Projektā tika ievēroti vienlīdzīgu iespēju pamatprincipi: visiem maģistrantiem, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības un invaliditātes, bija tiesības piedalīties konkursā un saņemt mērķstipendiju: LiepU mērķstipendija, novērtējot studiju sasniegumus un iegūto novērtējumu, tika piešķirta ne tikai Latvijas, bet arī Turcijas un Indijas studentiem, kas studē Liepājas Universitātē.


Tā kā viens no mērķstipendijas piešķiršanas nosacījumiem ir studējošā sekmes, aptaujājot projekta mērķgrupu – maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentus, tika secināts, ka dalība projektā ir veicinājusi veselīgu konkurenci starp studentiem un motivējusi maģistrantus maģistra darbu izstrādei, kas visiem nebūtu bijis iespējams, apvienojot studijas ar darbu. Pateicoties mērķtiecīgajām studijām, tika radīta interese par pamatīgāku zināšanu apguvi gan informācijas tehnoloģiju, gan jauno mediju mākslas jomā, plānojot studijas turpināt doktorantūrā.


Kvalitatīvas studiju un pētniecības nodrošināšanai tika noslēgti divi sadarbības līgumi.


Līgums ar SIA „Re-Lab” studiju programmas „Jauno mediju māksla” maģistrantiem deva iespējas bibliotēkas resursus izmantošanai, kā arī atbalstīja dalību SIA „Re-Lab” rīkotajās Mākslas komunikācijas izstādēs un konferencēs bez maksas. Kvalitatīvai studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” apgūšanai noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centru: piesaistīti RTU Tālmācības studiju centra pētnieki, maģistranti piedalījās semināros, kā arī izmantoja pieeju datubāzei un multimediju aprīkojumam pētījumu izstrādei. Turpinās maģistrantu, mācībspēku un uzņēmēju sadarbība, vairāki pētījumu rezultāti tiek īstenoti praksē, tā nodrošinot tehnoloģiju transfēru un komercializācijas spēju paaugstināšanu.


Piemēram, mērķstipendiāte Anna Trapenciere ne tikai ar izcilību ir ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā, bet arī sekmīgi turpina studijas doktorantūrā, darbojas Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā, docē bakalaura studiju programmā „Jauno mediju māksla”, piedalās starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļas „iWeek” izstrāžu, festivāla „Gaismotā Liepāja”, publisku lekciju, priekšnesumu un performanču cikla izstāžu producēšanā, kā arī ar referātiem piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros.


Lai mērķauditorija uzzinātu par projektu un tā sniegtajām iespējām, tiek izmantoti dažādi informēšanas veidi: Liepājas Universitātes mājas lapa, LiepU Mākslas pētījumu laboratorijas mājas lapa, LiepU profils www.draugiem.lv un www.facebook.com

 ESF mērķstipendijas doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

 

Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko konkursa kārtībā piešķir doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei. 

 

Mērķstipendiju piešķiršana notiek Liepājas Universitātes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (vienošanās nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) ietvaros. Ikvienam LiepU doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam ir iespēja piedalīties konkursā, kura rezultātā pretendenti ar augstākajiem vērtējumiem saņem mērķstipendiju vesela studiju gada garumā. 

 

Mērķstipendijas apmērs 1. vai 2. kursa doktorantam ir ne vairāk kā 640,29 euro mēnesī; 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi, – ne vairāk kā 853,72 euro mēnesī; 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, vai 4. kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā 1138,30 euro mēnesī. 

 

Papildus mērķstipendijai tās saņēmēji gūst finansiālu atbalstu līdz 1422,87 euro dalībai dažādās konferencēs un semināros, kā arī lai papildinātu savas zināšanas Latvijā un ārzemēs.     


Detalizētāku informāciju par mērķstipendiju un tās piešķiršanas kārtību skatīt http://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura

 

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Dr.sc.comp. Anita Jansone, tālr. 26493697