Studentiem

Diplomi un diplomu pielikumi

Studējošajiem pēc akreditētas studiju programmas apguves Liepājas Universitāte izsniedz valstiski atzītus diplomus.


Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.


Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.


Diplomu un diplomu pielikumu izsniegšanas kārtību nosaka 2007. gada 2. oktobra MK noteikumi Nr.656 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti".


Visi Liepājas Universitātes studenti, absolvējot universitāti, diploma pielikumu saņem bez maksas latviešu un angļu valodās.


Diploma pielikuma paraugs