Studentiem

Diplomi un diplomu pielikumi

Studējošajiem pēc akreditētas studiju programmas apguves Liepājas Universitāte izsniedz valstiski atzītus diplomus. Diploms, tā pielikums tiek sagatavots un izsniegts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus”.

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.

 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

Visi Liepājas Universitātes studenti, absolvējot universitāti, diplomu un diploma pielikumu (latviešu un angļu valodās) saņem bez maksas.

 

SVARĪGI! LiepU diplomu vāka cena ir 4 EUR.

 

Ja absolvents nav varējis ierasties saņemt diplomu izlaidumā, tad to var izdarīt pēc izlaiduma Studiju daļā, 238. telpā Lielā ielā 14:

  • pirmdiena - ceturtdiena no 09:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00;

  • piektdiena no 09:00 līdz 12:00

 

Diplomus izsniedz:

  1. personiski, uzrādot pasi vai personas apliecību;

  2. pilnvarotajai personai, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru un pilnvarotās personas pasi vai personas apliecību.

   

Ja diploms un diploma pielikumi nav izņemti vairāk kā gadu, tie tiek nodoti LiepU arhīvā, Lielā iela 14, 221.a telpā, tālr.: 6342 3522

 

         

 

Nozaudēti, bojāti LiepU izdotie izglītības dokumenti

Ja LiepU  izdotie izglītības dokumenti (diplomi, diploma pielikumi) ir nozaudēti, ar tiem ir noticis negadījums un tos vairs nevar lietot, tad Jūs varat saņemt izdoto izglītības dokumentu dublikātus, iesniedzot personīgi LiepU Studiju daļā, Lielā iela 14, 238.telpā, tālr,.: 6342 6249 vai pa pastu LiepU Arhīvs, Lielā iela 14:

  • iesniegumu (oriģināli parakstītu),
  • dokumentu (ja tāds ir), kas apliecina diploma negadījuma (sadedzis, nozagts u.c.) faktu.

 

Saņemot izdoto izglītības dokumentu dublikātus, Studiju daļā, 238. telpā, jāuzrāda maksājuma uzdevums.

 

Diplomu un diplomu pielikumu dublikātu sagatavošanas maksa:

  • diploma pielikuma dublikāts (no 2004. gada) latviešu un angļu valodā – 30.00 EUR;
  • diploma pielikuma dublikāts (no 2004. gada) latviešu vai angļu valodā – 17.00 EUR;
  • komplekts (diploma dublikāts, diploma pielikuma dublikāts latviešu un angļu valodā, diploma vāks) – 36.00 EUR;
  • diploma dublikāts –15.00 EUR.

 

 

Rekvizīti

Liepājas Universitāte

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401

PVN reģ.Nr.: LV90000036859

Banka: Valsts kase

Swift kods: TRELLV22

Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis:

Maksājuma mērķī norādīt: ieņēmuma kods 21379, par attiecīgās personas (vārds, uzvārds) diploma un/ vai diploma pielikumu dublikātu