Pilna laika studijas

Vispārējās izglītības skolotājs

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums)

 • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads)*
 • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (pilna laika neklātiene (tālmācība) latviešu valodā – 1 gads)*
 • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (pilna laika neklātiene (tālmācība) angļu valodā – 1 gads)*
 • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši)
 • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi)
 
Studiju maksa 1720 eiro

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs izglītībā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši)

 • angļu valodas skolotājs
 • vācu valodas skolotājs
 • franču valodas skolotājs
 • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu)
 • mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • psiholoģijas skolotājs
 • mūzikas skolotājs
 • pirmsskolas izglītības metodiķis

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi)

 • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs
 • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs
 • angļu un franču valodas skolotājs
 • angļu un vācu valodas skolotājs
 • angļu un krievu valodas skolotājs
 • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs
 • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs
 • matemātikas skolotājs
 • informātikas skolotājs
 • fizikas skolotājs
 • bioloģija skolotājs
 • speciālās izglītības skolotājs
 • sporta skolotājs
 • vēstures un sociālo zinību skolotājs
 • speciālās izglītības skolotājs bērniem ar dzirdes traucējumiem

 

Programmas saturs

Atbilstoši izvēlētajam studiju programmas apakšvirzienam un iegūstamajai kvalifikācijai, kā arī iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai tiek piedāvāts atšķirīgs studiju saturs studentiem ar pedagoģisko izglītību un bez tās, nodrošinot maksimālu atbilstību iegūstamajai kvalifikācijai un darba tirgus prasībām

 

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām ar studiju ilgumu 1 gads:

 • 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija (vispārējās vidējās izglītības skolotājs vai pirmsskolas izglītības skolotājs, vai speciālās izglītības skolotājs, vai skolotājs logopēds, vai izglītības psihologs, vai latviešu valodas un literatūras skolotājs (tostarp mazākumtautību izglītības programmā), vai svešvalodas(-u) skolotājs, vai vizuālās mākslas skolotājs, vai mūzikas skolotājs, vai sporta skolotājs)

 

 • iepriekšējā studiju posma gala darba (bakalaura, kvalifikācijas, diplomdarba) vērtējums. Ja nav gala darba, tad gala eksāmena vērtējums

 

Pilna laika studijām ar studiju ilgumu 1 gads un 8 mēneši vai 2 gadi:

 • bakalaura grāds vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija izvēlētajā nozarē/ apakšnozarē; vai bakalaura grāds, vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija ar integrētiem vai apgūtiem nozares studiju kursiem vismaz 10 KRP apjomā. Nozares studiju kursi (vismaz 10 KRP apjomā) var tikt pielīdzināti divu gadu pieredzei specializācijas jomā

 

 • iepriekšējā studiju posma gala darba (bakalaura, kvalifikācijas, diplomdarba) vērtējums. Ja nav gala darba, tad gala eksāmena vērtējums

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 

 •  strādāt pamata vai vidējās (vispārējās) izglītības iestādē
 • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Pedagoģija, Valodniecība (ja vismaz vienā izglītības līmenī ir iegūta filoloģiskā izglītība), E-studiju tehnoloģijas un pārvaldībavai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

 

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Linda Pavītola, asociētā profesore

Studiju programmas apakšvirzienu jomu vadītāji

 •  Pedagoģijas joma –  Mg. paed.Jana Grava, asistente

 22032158, jana.grava@liepu.lv

 •  Humanitāro zinātņu joma – Dr. paed. Diāna Laiveniece, profesore

 29769476, diana.laiveniece@liepu.lv

 •  Mākslas zinātņu joma – Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

 29141483, inta.klasone@liepu.lv

 • Matemātikas, informātikas, fizikas un dabaszinātņu joma – Dr.math. Dace Kūma, docente

  26305871, dace.kuma@liepu.lv

 

Kontakti

 63407747; 26181317; 26167420

linda.pavitola@liepu.lv

 

 

* iegūst tikai profesionālā maģistra grādu izglītībā (bez kvalifikācijas)