Studiju programmas

Biznesa un organizācijas vadība

Jaunieši studiju laikā ar interesi iesaistās dažādos procesos, paši domā, paši piedāvā un ir gatavi piedalīties – tas īstenojas hakatonos, starpatautiskos un vietējos projektos. Tajos studenti prezentē savas uzņēmējdarbības idejas, kā arī meklē biznesa risinājumus jaunajiem uzņēmējiem. Fakultātes docētāju vadībā veidojas speciālisti ar vadītāja domāšanu un priecājas, ja uzņēmēji ar pieredzi to novērtē. Tas vislabāk redzams prakses laikā, kur vairs nav lekciju formāts, bet reālā dzīve ar tās izaicinājumiem. 

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi un 4 mēneši
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā
Iegūstamā kvalifikācija Uzņēmuma vadītājs vai personāla vadītājs
Studiju maksa gadā 1780 € 1400 €
Studiju norise nepilna laika studijās Studijas notiek katras otrās nedēļas piektdienā un sestdienā

 

  • uzņēmējdarbības vadība
  • personāla vadība

Vispārizglītojošie studiju kursi: Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Uzņēmējdarbība; Komerctiesības; Mārketings; Finanšu grāmatvedība; Datorgrāmatvedība; Lietišķā etiķete; Saskarsme: psiholoģija un treniņš; Organizāciju psiholoģija; Starptautiskā komercdarbības vide; Starptautiskais mārketings; Biznesa vadības instrumenti; Projektu izstrāde un vadība; Korporatīvo pasākumu organizēšana; Starpkultūru komunikācija; Svešvalodas; Pārmaiņu vadība u.c.

Uzņēmējdarbības vadība: Finanšu vadība; Vadības grāmatvedība; Vides ekonomika; Inovāciju ekonomika; Uzņēmējdarbības loģistika; Pakalpojumu mārketings; Uzņēmuma pārvaldības sistēmas u.c.

Personāla vadība: Darba tirgus Latvijā un ES; Organizācijas supervīzija; Personāla lietvedība un darba organizācija; Personāla atlase un novērtēšana; Atalgojumu sistēma un algu grāmatvedība; Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti u.c.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Papildu prasības

GA ekonomikā, mārketingā, komerczinībās, sociālajās zinībās II vai uzņēmējdarbības pamatos.

Priekšrocības

  • 1.-3. vietas ieguvējiem matemātikas vai svešvalodu olimpiādē pēdējos trīs mācību gados.
  • 1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu ZPD konferences Sociālo zinātņu vai Dabaszinātņu/ inženierzinātņu un tehnoloģiju sekcijā pēdējos trīs mācību gados.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE matemātikā x CE līmeņa koeficients x 1,5 + CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients + papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA x 5 vai CE + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (augstākais mācību saturs) – 80%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (optimālais mācību saturs) – 70%, GA ekonomikā – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  80 x 1 x 1,5 + 75 x 1 + 70 x 0,75 + 8 x 5 + 75 x 0,05 = 291,25

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Veikt iestādes, uzņēmuma vai atsevišķu struktūrvienību vadītāja amata pienākumus atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai.

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktora p.i.

Diāna Līduma, ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
E-pasts: diana.liduma@liepu.lv