Studiju programmas

Biznesa un organizāciju vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
Budžeta un maksas studiju vietas

 Studiju programmas apakšvirzieni

 • Uzņēmējdarbības procesu vadība

 • Cilvēkresursu vadība

 • Ārējo sakaru vadība

Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • uzņēmuma un iestādes vadītājs

 • personāla vadītājs

 • ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Programmas saturs
Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Uzņēmējdarbība; Komerctiesības; Mārketings; Finanšu grāmatvedība; Datorgrāmatvedība; Lietišķā etiķete; Saskarsme: psiholoģija un treniņš; Organizāciju psiholoģija; Starptautiskā komercdarbības vide; Starptautiskais mārketings; Biznesa vadības instrumenti; Projektu izstrāde un vadība; Korporatīvo pasākumu organizēšana; Starpkultūru komunikācija; Svešvalodas; Pārmaiņu vadība u.c.

Uzņēmējdarbības procesu vadība: Finanšu vadība; Vadības grāmatvedība; Vides ekonomika; Inovāciju ekonomika; Uzņēmējdarbības loģistika; Pakalpojumu mārketings; Uzņēmuma pārvaldības sistēmas u.c.

Cilvēkresursu vadība: Darba tirgus Latvijā un ES; Organizācijas supervīzija; Personāla lietvedība un darba organizācija; Personāla atlase un novērtēšana; Atalgojumu sistēma un algu grāmatvedība; Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti u.c.

Sabiedrisko attiecību vadība: Sabiedrisko attiecību metodes, vēsture un teorijas; Riska un krīžu komunikācija; Lobēšana; Tekstveide un rediģēšana; Angļu valoda sabiedriskajās attiecībās u.c.

Ārējo sakaru vadība: Loģistika un transportu menedžments; Tulkošanas teorija un metodika; Starptautiskās un salīdzināmās tiesības; Diplomātiskais protokols; Angļu valoda ārējo sakaru vadībā; Franču valoda ārējo sakaru vadībā u.c.

Uzņemšanas prasības
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

Obligātās prasības:
CE latviešu valodā; CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildus prasības:
Uzņēmuma un iestādes vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;

 • GA vai VE/I svešvalodā;

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;

 • GA vai VE/I svešvalodā;

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
GA vai CE matemātikā

Papildu prasības:
Uzņēmuma un iestādes vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā ar vērtējumu

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;

 • GA vai VE/I svešvalodā;

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Priekšrocības:

Uzņēmuma un iestādes vadītājs, Personāla vadītājs:

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem matemātikas vai svešvalodu olimpiādē 2019.– 2021. gadā

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Ekonomikas vai Fizikas sekcijā 2019.– 2021. gadā

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2019.– 2021. gadā

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Psiholoģijas vai Socioloģijas sekcijā 2019.– 2021. gadā

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • veikt iestādes, uzņēmuma vai atsevišķu struktūrvienību vadītāja amata pienākumus atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai

 • turpināt studijas LiepU profesionālā maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Dr.sc.admin., docente Inta Kulberga,

Kontakti
63407737
inta.kulberga@liepu.lv