Pilna laika studijas

Biznesa un organizāciju vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

 Budžeta un maksas studiju vietas

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Uzņēmējdarbības procesu vadība

 • Cilvēkresursu vadība

 • Sabiedrisko attiecību vadība

 • Ārējo sakaru vadība

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši (studiju dienas: katra otrā piektdiena un sestdiena)

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • uzņēmuma un iestādes vadītājs

 • personāla vadītājs

 • sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs

 • ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Programmas saturs

Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Uzņēmējdarbība; Komerctiesības; Mārketings; Finanšu grāmatvedība; Datorgrāmatvedība; Lietišķā etiķete; Saskarsme: psiholoģija un treniņš; Organizāciju psiholoģija; Starptautiskā komercdarbības vide; Starptautiskais mārketings; Biznesa vadības instrumenti; Projektu izstrāde un vadība; Korporatīvo pasākumu organizēšana; Starpkultūru komunikācija; Svešvalodas; Pārmaiņu vadība u.c.

Uzņēmējdarbības procesu vadība: Finanšu vadība; Vadības grāmatvedība; Vides ekonomika; Inovāciju ekonomika; Uzņēmējdarbības loģistika; Pakalpojumu mārketings; Uzņēmuma pārvaldības sistēmas u.c.

Cilvēkresursu vadība: Darba tirgus Latvijā un ES; Organizācijas supervīzija; Personāla lietvedība un darba organizācija; Personāla atlase un novērtēšana; Atalgojumu sistēma un algu grāmatvedība; Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti u.c.

Sabiedrisko attiecību vadība: Sabiedrisko attiecību metodes, vēsture un teorijas; Riska un krīžu komunikācija; Lobēšana; Tekstveide un rediģēšana; Angļu valoda sabiedriskajās attiecībās u.c.

Ārējo sakaru vadība: Loģistika un transportu menedžments; Tulkošanas teorija un metodika; Starptautiskās un salīdzināmās tiesības; Diplomātiskais protokols; Angļu valoda ārējo sakaru vadībā; Franču valoda ārējo sakaru vadībā u.c.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

Obligātās prasības:

CE latviešu valodā

CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildus prasības:

Uzņēmuma un iestādes vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;

 • GA vai VE/I svešvalodā;

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;

 • GA vai VE/I svešvalodā;

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

Obligātās prasības:

GA vai CE latviešu valodā

GA vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildu prasības:

Uzņēmuma un iestādes vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā ar vērtējumu

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;

 • GA vai VE/I svešvalodā;

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos.

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;

 • GA vai VE/I svešvalodā;

 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Priekšrocības:

Uzņēmuma un iestādes vadītājs, Personāla vadītājs:

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem matemātikas vai svešvalodu olimpiādē 2017. - 2019. gadā

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Ekonomikas vai Fizikas sekcijā 2017. – 2019. gadā

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs, Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2017. – 2019. gadā

 • 1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Psiholoģijas vai Socioloģijas sekcijā 2017. – 2019. gadā

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • veikt iestādes, uzņēmuma vai atsevišķu struktūrvienību vadītāja amata pienākumus atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai

 • turpināt studijas LiepU profesionālā maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Dr.sc.admin. Inta Kulberga, docente

Kontakti

63407737

inta.kulberga@liepu.lv