Studiju programmas

Biznesa un organizāciju vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

 Budžeta un maksas studiju vietas

 Studiju programmas apakšvirzieni

 • Uzņēmējdarbības vadība
 • Personāla vadība
 • Starptautisko sakaru vadība

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi un 4 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • uzņēmuma vadītājs
 • personāla vadītājs
 • starptautisko sakaru vadītājs

Programmas saturs

Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Uzņēmējdarbība; Komerctiesības; Mārketings; Finanšu grāmatvedība; Datorgrāmatvedība; Lietišķā etiķete; Saskarsme: psiholoģija un treniņš; Organizāciju psiholoģija; Starptautiskā komercdarbības vide; Starptautiskais mārketings; Biznesa vadības instrumenti; Projektu izstrāde un vadība; Korporatīvo pasākumu organizēšana; Starpkultūru komunikācija; Svešvalodas; Pārmaiņu vadība u.c.

Uzņēmējdarbības vadība: Finanšu vadība; Vadības grāmatvedība; Vides ekonomika; Inovāciju ekonomika; Uzņēmējdarbības loģistika; Pakalpojumu mārketings; Uzņēmuma pārvaldības sistēmas u.c.

Personāla vadība: Darba tirgus Latvijā un ES; Organizācijas supervīzija; Personāla lietvedība un darba organizācija; Personāla atlase un novērtēšana; Atalgojumu sistēma un algu grāmatvedība; Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti u.c.

Starptautisko sakaru vadība: Loģistika un transportu menedžments; Tulkošanas teorija un metodika; Starptautiskās un salīdzināmās tiesības; Diplomātiskais protokols; Angļu valoda ārējo sakaru vadībā; Franču valoda ārējo sakaru vadībā u.c.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

Obligātās prasības:

CE latviešu valodā; CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildus prasības:

Uzņēmuma vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Starptautisko sakaru vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;
 • GA vai VE/I svešvalodā;
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

Obligātās prasības:

GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
GA vai CE matemātikā

Papildu prasības:

Uzņēmuma vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā ar vērtējumu
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Personāla vadītājs:

 • GA vai VE/I matemātikā
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Starptautisko sakaru vadītājs:

 • GA vai VE/I latviešu valodā;
 • GA vai VE/I svešvalodā;
 • GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību priekšmetos

Priekšrocības:

1. – 3. vietas ieguvējiem matemātikas vai svešvalodu olimpiādē pēdējos trīs mācību gados;

1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas, Ekonomikas, Fizikas, Psiholoģijas vai Socioloģijas sekcijā pēdējos trīs mācību gados.

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • veikt iestādes, uzņēmuma vai atsevišķu struktūrvienību vadītāja amata pienākumus atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai
 • turpināt studijas LiepU profesionālā maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Dr.sc.admin., docente Inta Kulberga,

Kontakti

63407737
inta.kulberga@liepu.lv