Studiju programmas

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma  
Budžeta un maksas studiju vietas

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs vides zinībās

 Kvalifikācija

  • vides pārvaldības speciālists

  • vides inženieris

 Programmas saturs

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes; Vides ētika; Vides procesa modelēšana; Bioloģija; Ķīmija; Matemātika; Fizika; Mērīšanas tehnika un sensori; Informācijas tehnoloģija; Ekonomikas teorija; Filozofija; Angļu valoda; Cilvēkresursu vadība; Projektu vadība; Uzņēmējdarbība u.c.

Vides pārvaldības speciālists: Vides pārvaldības pamati; Vadības teorija; Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un pārvalde; Atkritumu apsaimniekošana; Ūdens resursu apsaimniekošana; Valodas un runas kultūra; Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības; Finanšu teorija; Vides komunikācija; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Uzņēmumu pārvaldības sistēmas

Vides inženieris: Vides inženierijas pamati; Elektronika un elektrotehnika; Tēlotājģeometrija un inženiergrafika; Enerģētika, Hidrodinamika; Praktiskie risinājumi inženierzinātnēs; Biofizika; Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamo resursu izmantošana

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite bioloģijā, dabaszinātnēs vai ķīmijā

Priekšrocības:

  • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2019.– 2021. gadā

  • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Ķīmijas vai Bioloģijas sekcijā 2019.– 2021. gadā

  • papildu (2 punkti) par vērtējumu CE bioloģijā vai ķīmijā

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt valsts pārvaldes institūcijā, pašvaldībā, uzņēmumā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Ekotehnoloģijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors – Dr. sc. ing. Viesturs Kalniņš, docents

Kontakti:
+ 371 26088324,  
viesturs.kalnins@liepu.lv, k.viesturs@inbox.lv